Homseplagen

granskning av homoseksualitet og perversjon

At perversjon er blitt en landeplage i vår tid kan alle sunne mennesker være enige om. Men hva er årsaken? Er det slik at noen mennesker fødes med homofil legning og er dette like naturlig for dem som dragning mot det annet kjønn for oss andre? Det er vanskelig å finne sannheten om abnorm seksualitet (AS), for den akademiske forskning domineres av homsene selv, jødiske seksualprofeter og marxister. Se hva vi tidligere har skrevet om dette: Epstein-fallet og jødiske Sex-predatorer, Jødenes Utryddelseskrig mot den Nordiske Rase, Jødenes seksualrevolusjon i Norge, Slik myrder man en rase, Romerfolkets Rasehistorie og Hvite Sexslaver Jødiske Slavehandlere for å nevne noen.

Vi skrev om det forfallende Rom: Med flommen av mennesker av morgenlandets raser inn i Italia forvandlet til slutt alle seder og anskuelser seg. Man kom til å fråtse i pervers sex, samtidig som man skydde ekteskap og forhindret svangerskap. og Det sedelige forfall som setter inn med det 2.årh. f.Kr. brer seg fra Rom ut over hele landet og oppsluker alle stænder. Frivillig barnebegrensning griper om seg og man skyr ekteskapet. Skilsmisser blir hyppigere, og Propertius og Plinius angir år 154 f.Kr. som det tidspunkt da kyskheten (pudicitia) forlot Rom: Kjennetegnet på den ekte romerske kvinne, akkurat som virtus (mandighet) kjennetegnet den romerske mann. Homoseksualitet, som i det gamle Rom gjaldt for en forbrytelse, blir i dette utartende folk en vanlig foreteelse. og Kvinnenes kyskhet og moderlighet var forlengst gått tapt. De oversprøytedes av alskens frihetslærer som fremstilte ekteskapet som en byrdefull tvang og barnefødsler som et åk der spolerte hennes seksualliv og selskapsliv. Både menn og kvinner kastet sine siste hemninger og sin siste anstendighet overbord og oppførte seg som dyr i kjønnslivet. De ga seg hen til slaver og mer eller mindre hvem som helst. Keiserinnen Messalina endte med å by seg frem i havnekneiper for menn av underste lag og groveste slag. Ekteskap ble inngått og brudt med samme lettsinn; barn var uønskede. Penger var blitt ekteskapets viktigste begrunnelse, mens arveanlegg intet mer betydde.

I forfallets Rom ser vi et speilbilde av vår egen tid. Homoseksualitet (HS) har nok alltid forekommet, men det blir ikke utbredt før i tider av sedelig forfall. Når rasen forfaller og bastardiseres og edelt blod tynnes ut vokser HS og annen AS fram som av en naturlov. Det er viktig å skille mellom normal seksualitet (NS) og AS, ikke bare mellom heteroseksualitet (XS) og HS. Ikke alle XS er NS. Vi bør heve blikket og se mer generelt på AS. I vår tid bruker man betegnelser som HBTQ eller LGBT. Men selv dette rommer ikke alle AS. AS er et særtilfelle av abnormitet og usedelighet generelt. Siden det kun blir utbredt i forfallstider, blant arvelige sykdommer og skavanker, gjetter vi straks at det har et grunnlag i arven. Dårlig arv, urent blod, må være en forutsetning for at AS skal utvikle seg. Arvesunne mennesker blir aldri AS. AS går opp og ned sammen med andre samfunnsonder som kriminalitet og prostitusjon. AS går opp når sedene og dydene går ned.

Av dette skjønner vi allerede at AS, og særlig HS, ikke kan være likeverdig med NS. Når et folk eller samfunn likestiller AS med NS vitner det bare om sitt forfall og vordende undergang. Ser vi historisk på det finner vi utbredt AS kun hos folk som snart døde ut. Vi finner det ikke i deres sunne urtid, kun i deres sene forfallstid. Alle sunne mennesker føler sterk avsky for HS, og et sunt samfunn er utålsomt for alle perversjoner. Da arvesunne germanere tok over etter utdøende grekere og romere ble HS på ny forbudt slik det hadde vært i det gamle Rom. Man forbyr HS av samme grunn som man forbyr voldtekt: fordi det er naturstridig og skader folkets kjønns- og kjærlighetsliv som skal sikre eugenisk forplantning og rasens videre evolusjon.

Når AS er så utbredt i våre dager skyldes det ikke så mye vårt genetiske forfall som jødisk herredømme. Praktisk talt all seksuell perversjon og sodomi, videre all usedelighet, utukt, uanstendighet og skamløshet siden emansipasjonens dager skyldes jøder. Dette har vokst fram i våre samfunn med jødisk makt. Jødene selv har dette med fra oldtiden, hva man kan overbevise seg om ved å lese det Gamle Testament og Talmud. Jødene utnyttet de like rettighetene vi skjenket dem til å drive handel i hvite sexslavinner i Europa på 1800-tallet. Etter seieren over Russland i 1917 ble russiske jenter fritt vilt for dem, og etter Tysklands nederlag i 1918 kunne de langt på vei herje fritt der også. Weimar-republikken var en sump av utukt og nedrighet. Det var der jødiske seksualprofeter først sto fram.

La oss se litt på jødeforskningen i det Tredje Rike hva dette angår. Institut zum Studium der Judenfrage gav ut Die Juden in Deutschland (1936) som blant annet belyser dette. Vi har også den tynnere boken Friedrich Wiebe: Deutschland und die Judenfrage (1939). Begge bøker kan lastes ned fra lista zensiert-vor-1945. Se også NasjonalSosialistiske Tyske Bøker. Online finner man noe av dette på engelsk her: THE SEXUAL DECADENCE OF WEIMAR GERMANY

I kapittel 8, 8. Die Juden und die Unsittlichkeit, skriver instituttet: Tatsächlich aber sind die Fälle, um die es sich handelt, so häufig und so krasser Natur, daß nichts anderes übrigbleibt, als auf eine bestimmte Anlage und einen Charakterdefekt als solchen zu schließen. Denn überall, wo in Deutschland die Lockerung der bestehenden Sitten systematisch betrieben wurde, wo aus der Unsittlichkeit ein Geschäft gemacht wurde, wo ohne oder mit dem Mantel der "Sexualwissenschaft" die intimsten Dinge auf den offenen Markt getragen und zu klingender Münze umgewechselt wurden, waren Juden beteiligt oder selbst an der Spitze. (Faktisk er tilfellene det dreier seg om så hyppige og krasse av natur at vi ikke har annen utvei enn å slutte et bestemt anlegg eller karakterdefekt. Overalt i Tyskland hvor sedene systematisk undergravdes og man gjorde forretning av usedelighet, og med eller uten "seksualvitenskapens" kappe markedsførte de intimste ting og slo mynt på dem, var jøder delaktige eller sto selv i spissen.)

Jødenes skitne, utuktige og syke lyster står sterkt i strid med ariske folks kjærlighetsånd. Ingen annen enn en jøde kunne ha oppfunnet Sigmund Freuds psykoanalyse, som vil tilbakeføre alt sjelsliv til syke seksuelle lyster. Det er ikke vitenskap, kun bekjennelse av jødisk vesen. Før første verdenskrig hadde vi ennå makt til å demme opp for deres sedelighetsnedbrytende uvesen, men siden brast demningen. Alt i førkrigstiden var tysk teater og kunstliv rammet av en viss dekadens, overveiende under jødisk innflytelse. Men stadig ble jødisk libertinisme holdt i tømme av offentlig orden og politiets oppsyn. Fri bane fikk den først etter november 1918, da alle skranker av politioppsyn og sensur ble feid vekk av revolusjonen. Da utløstes med ett en flom av slam, en bølge av smusslitteratur og lidderlige filmer og teaterstykker som overskylte det tyske folk.

Våren 1919 var det anarki i Tyskland og ingen sensur, ingen kontroll. De motbydeligste pornografiske filmer kunne vises på landets kinoer og alle slapp inn, voksne som barn. To av filmene het "Prostitusjon" og "Anderledes enn de Andre". Begge stammet fra filmfabrikken til jøden Richard Oswald og sanitetsråd dr. Magnus Hirschfeld, en beryktet seksualbolsjevik (og jøde). De utga seg for å være seksualopplysning. Deres egentlige formål var å trekke alt kjønnsliv ned i kloakken. Alle menn er voldsmenn og slibrige beist, alle kvinner horer. Slagsmål mellom en far og en mann som har forført hans unge datter. Faren kaster ham ned trappen. I et annet fall bedøves en uskyldig ung datter av faren og en sexslavehandler og føres til bordellen. Der voldtas hun brutalt gang på gang foran løpende kamera uten spor av sensur. Vold mellom beistene som kappes om å voldta henne. Et rovmord kroner denne orgie av ville dyr i rennesteinen.

Slike filmer ville aldri vises på kino i dagens Norge, ikke en gang med 18-årsgrense. Det er vanskelig nok å finne så brutale og avskyelige pornofilmer på nettet. Men den gang, i 1919, satt tyske barn helt ned i 10-11 -årsalderen og så dem. "Anderledes enn de Andre" forherliger HS. En pervers fiolinist er helten og utmales som offer for et intolerant system. Han faller i hendene på en pengeutpresser og havner i retten. Hirschfeld viet sitt liv fremme av HS og bekjempelse av straffeloven som forbød det.

Ved siden av alle slags perversjoner fremmet de jødiske seksualbolsjevikene også ivrig befruktningsforhindring og fosterdrap. Fosterdrap var forbudt i Tyskland unntatt i meget spesielle tilfeller. I det hele tatt angrep de sunn tysk forplantning på alle fronter for å senke arvesunn fruktbarhet. Det er uhørt at et fremmedelement i landet skal kunne drive organisert folkemord mot sitt vertsfolk. Det viktigste for jødene var å bryte ned tysk seksualmoral og forstyrre deres naturlige kjønns- og kjærlighetsliv. Særlig ville man oppløse ekteskapet, familien og hjemmet. Mot løftet om å elske og ære hverandre i gode som i onde dager kjørte man fram pornografien, med hemningsløs dyrisk drift og syke nytelser. Ledende i alle slike bestrebelser var Magnus Hirschfeld med sitt Institut für Sexualwissenschaft.

HS var en av instituttets yndlingssaker. Weimar-republikkens værste massemorder var homsen Haarmann i Hannover, som ble dømt til døden i 1926 for hårreisende seksualforbrytelser. Men seksualjødene hyllet ham som en helt! Bylegen i Berlin, jøden dr. Max Hodann, hadde onani som særområde. Man forstår uten videre at selvtilfredsstillelse ikke er naturlig og ikke kan fylle kjønnslivets oppgave i folket. Den som legger seg til denne uvanen svekker sin dragning mot det annet kjønn. Det er åpenbart skadelig. Derfor fremmet jødene dette også, sammen med all annen naturstridig seksualitet: Onanister, homoseksuelle, sodomitter, pederaster (pedofile) og polygamister (promiskuøse). Hodann beundret Sovjetsystemet og det røde Russland. Han mente at kommunismen ville bringe seksuell "frigjøring". Politisk og seksuell bolsjevisme gikk hånd i hånd hos disse akademiske jødene. De angrep alle ordenskrefter, alt som bevarer livet.

I 1933 fødtes det Tredje Rike og snart var det forbi med jødeplage og perversjon for denne gang. Samfunnet ble innrettet slik tyskere vil ha det. Nesten alle jødiske seksualbolsjeviker forlot snart Tyskland, og Østerrike etter Anschluss i 1938. Navn vi merker oss er Sigmund Freud, Richard Oswald, Magnus Hirschfeld, Ludwig Levy-Lenz, Albert Eulenburg (død 1917), Georg Cohen, Leo Schidrowitz, Iwan Bloch (død 1922), Franz Rabinowitsch, Friedrich Wolf, Kienle-Jakubowitz, Max Hodann, Lothar Wolf, Martha Ruben-Wolf, Felix Halle, Alfons Goldschmidt, Fritz Brupbacher, Felix Abraham, Richard Linsert (død 3. februar 1933 i Berlin), Theodor Lessing, Käthe Marcus, Hilde Fränkel, Marie Frischauf, Siegfried Jacobsohn (død 1926), Kurt Tucholsky, Alfred Polgar, Fritz Sternberg, Hans Siemsen, Rudolf Leonhardt, Ernst Toller, Leonhard Frank. Nesten alle hadde doktorgraden og flere professorater i Tyskland. Sin maktstilling utnyttet de til å bryte ned tysk sed.

Samtidig med at sexjødene herjet i Weimar-republikken, gjorde de det samme i Sovjetunionen (1917-1927). Men der kunne de gå adskillig lengre. Seksuell frihet og kvinnefrigjøring så man som ledd i kampen mot den borgerlige familie, privateiendommen og religionen. Man ville knuse alle autoriteter, alle normer og all moral. Ekteskapet, hvor en kvinne tilhører en enkelt mann, ble opphevet. I steden var kvinnene nå felleseie. Dette var frihetens bakside: Ikke bare kunne en kvinne ha sex med hvem som helst når som helst, ligge med så mange menn hun bare ville; menn kunne også ha sex med henne så mye de ville! Hun var proletariatets eiendom og de kunne gjøre hva de ville med henne. Det var første gang i verdenshistorien at voldtekt var legalisert. Særlig var voldtektene rettet mot borgerlige og adelige jenter og damer. Man så det som klassekamp. HS ble legalisert. Fosterdrap ble legalisert. Skilsmisse var en formalitet. Man oppfordret til skamløshet: I seksualundervisningen på skolen kunne en tilfeldig valgt gutt og jente fra klassen oppfordres til å komme fram og ha samleie på kateteret for å vise de andre noe. Promiskuiteten var hemningsløs og 20 % av russiske menn hadde kjønnssykdommer.

Psykoanalysen sluttet seg i USSR til marxismen og alle førende psykoanalytikere var bolsjeviker og Trotskij-tilhengere. Trotskij var selv begeistret for psykoanalysen. De opprettet et statlig psykoanalytisk institutt med et "pedologisk" program som skulle avle det nye Sovjet-mennesket ved å oppdra barna etter psykoanalytiske prinsipper. Det gikk ut på å seksualisere barna så tidlig som mulig i de statlige skolene.

Samtidig begynte også bearbeidelsen av folk i Amerika. Kampen ble ført på flere fronter, først og fremst massemedia og underholdningsindustrien med Hollywood i spissen, like jødisk da som nå. Musikken og dansen ble forandret for å fremme utukt. Filmen fremstilte lettsindig uforpliktende sex som morsomt, og promiskuitet som normalt. På universitetene møtte hvite amerikanere marxisme og psykoanalyse. Historiebøkene for skolen ble skrevet om for å indoktrinere barna jødisk ideologi. Alt dette og mye annet skred jevnt fremad, men folk tok det for den nye tid med nye moter og tenkte ikke så mye over det. Det var først på 1960-tallet at det demret for folk at noe stort var på gang og at utviklingen ikke hadde vært slumpvis.

De to mest kjente sexprofetene i Amerika var Wilhelm Reich og Alfred Kinsey. En rikholdig side om perversjon i Amerika finner du på 21pronto.com. Reich var en jøde fra Wien som hadde studert under Freud. Freud "forklarte" alt med undertrykkelse av seksuelt begjær. Særlig var han opptatt av at anti-semittisme er patologisk og skyldes seksuelle tabuer. Altså mente han at det kan helbredes med seksuell frigjøring.

Det er et sannhetskorn i dette. Den som har god moral blir oftere forarget av jødisk oppførsel enn andre. Den som er besatt av sex og nytelse blåser i jødene eller ser dem som medpassasjerer. Han tar ikke ansvar for samfunnets utvikling. Engasjerer han seg i et samfunnsspørsmål er det av ren egennytte: For å rydde hindringer av veien for hans seksuelle utskeielse. Forvorpne sjeler er ingen trusel mot de rike og mektige.

Reich var opptatt av å fremme onani (masturbasjon). Selvstimulanse er alltid tilgjengelig og kan pirre en til å få sex på hjernen alle våkne timer og i drømmene også. Blir man først besatt av sex er veien kort til alle slags perversjoner og forbrytelser. I en slik tilstand kan man ikke arbeide iherdig og bruke seg fullt ut til å utrette et aktverdig livsverk. Man driver dank og søker nytelse og spenning. Man stenger seg ute fra åndsliv, samfunnsliv, moral og religion. Dette var også Reichs hensikt: Han regnet med at onanister ville bli ureligiøse og likegyldige. Som slaver under sin drift er de mer som dyr enn mennesker. Jøder er ateister av natur, og de ser fromhet som sin værste fiende. Den som er i sine drifters vold er nødvendigvis ufrom. Det finnes ingen fromhet i rått begjær, glupskhet eller grådighet.

Reich selv er et godt eksempel på alt dette. Fra barnsbein av var han en hvileløs onanist. Snart ble han på mange måter pervers. Allerede som 4-åring lekte han med pubeshåret til en tjenestejente. Bare 11 og et halvt år gammel forførte han kokkepiken i huset. Som liten gutt ble han seksuelt interessert i buskapen på gårder. Han strøk omkring stallene og stimulerte hoppene ved å føre håndtakene på pisker inn i deres skjeder. Som 15-åring begynte han å frekventere bordellene i byen. Hans umettelige appetitt gjorde ham snart beryktet.

Det endte ikke der. Incest var neste stasjon på reisen mot nattens ende. Han begjærte sin mor og kikket på henne i smug når hun hadde samleie med huslæreren. I sin dagbok skrev han: Jeg trenger en kvinne som er både mor og hore. Han var fristet til å bryte seg inn og kreve å få være med på trekant. I steden sladret han til faren, en tyrannisk og brutal mann. Det førte til at moren begikk selvmord. Mens hun tok gift og døde under fryktelige kvaler fortsatte mannen å denge henne. Wilhelm Reich var bare 13 på den tiden.

Dette er mannen som ble unge amerikaneres sexlærer, idol og profet. Han ble hyllet av mange psykiatere og marxister i Amerika og trådte inn i jødenes lukkede psykoanalytiske samfunn. Herbert Marcuse, Erich Fromm, Adorno, Horkheimer, Alexander Lowen, Stanley Keleman, Moshe Feldenkreis, Ida Rolf, Paul Goodman, Norman Mailer, Allen Ginsberg, Saul Bellow, Fritz Perls, Arthur Janov - sammen med dem satte han i gang å kritisere og dekonstruere den hvite manns samfunn i Amerika.

Leser man Reichs biografi går det opp for en at han var splitter pine gal. I 1954 ble han anklaget for medisinsk bedrageri og arrestert for å markedsføre såkalte orgon-bokser. De var på størrelse med telefonkiosker og der skulle pasienter sitte for å suge opp kosmiske stråler! Dette skulle angivelig styrke dem seksuelt, helbrede impotens og kreft, og virke som motgift mot stråling fra UFOer, som Reich mente hadde invadert Jorda i hemmelighet!

Alfred Kinsey var liksom Reich pervers. Han fråtset i pornografi, fotograferte sin egen penis, og fikk sin kone til å spille i hjemmelagde pornofilmer. Instituttet hans hadde en av verdens største samlinger av porno. Han var ikke av jødisk avstamning, såvidt jeg vet, men var i alle ting akkurat som en jøde. Han var ateist, hatet kristendommen, var sionist og shabbat goj. Hans karriære var helt og holdent et produkt av jødisk makt. Hans bedragerske "forskning" hadde kun til formål å få perversjon anerkjent som vanlig og normalt. I dette ble han finansiert og støttet av Rockefeller Foundation og andre jødiske organisasjoner. Han var en forbryter og samarbeidet med en pedofil HS jødisk predator (Rex King) som hadde voldtatt og torturert 800 barn.

Kinsey førte en gang en tannbørste inn i urinrøret sitt og lot seg filme. Han var HS og pederast, med en livlig interesse for guttunger. På alle menn han intervjuet i sin "forskning" målte han penis, både slapp og stiv. Ett år før han døde skar han av forhuden sin med en lommekniv i et forsøk på å omskjære seg! Han ville tydeligvis bli en fullendt jøde før han døde. Døden var en følge av seksualisert galskap: Han fikk betennelse i testiklene etter årevis av nonstop orgier og masturbasjon.

Kinsey hevdet å ha bevist at 95 % av amerikanske menn var seksuelle avvikere og begikk straffbare handlinger. Men dette var bedrageri - han intervjuet aldri normale amerikanske menn. Sine intervjuobjekter søkte han i slummen, homsebarer, bordeller og fengsler. Han ville fram til at alle monstruøse seksuelle handlinger er legitime: pedofili, bestialitet (dyresex), incest, utroskap, prostitusjon, gruppesex, transvestitter, sadomasochisme,... Målet var å oppheve alle lover som forbød dette.

Hans overgrep mot barn er særlig hårreisende. En 4-åring ble stimulert uten stans i et helt døgn for å framkalle orgasmer! Han meldte at det hadde fått 26 orgasmer. Et 11 måneder gammelt spebarn fikk 14 orgasmer i løpet av 38 minutter, meldte han.

Det værste ved alt dette var at det ikke foregikk i en kriminell undergrunn, men i samfunnstoppen og det "respektable" etablissement. Kinsey Institute virket under Indiana University og fikk forskningsmidler fra Rockefeller Foundation. Det hadde full støtte i the New York Times og andre jødiske massemedia. Mange andre jøder i massemedia har hyllet perversjon. Howard Jacobson (2010) og Johann Hari (2008) vant sågar priser for det! Jacobson beundret le Marquis de Sade (One Thousand Days of Sodom) mens Hari talte varmt om incest og ble avslørt som forfatter av HS incest-porno.

Mannen som grunnla homsebevegelsen i USA var den jødiske pornografen og pervoen Frank Kameny. Det var han mer enn noen annen som presset American Psychiatric Association (i 1973) til ikke lenger å klassifisere HS som sinnssykdom. Dette var ledd i en internasjonal kampanje som rammet Norge også: I 1972 ble forbudet mot mannlig HS opphevet. Om bestialitet skrev Kameny: Bestiality is not my thing. But it seems to be a harmless foible or idiosyncrasy of some people. As long as the animal doesn’t mind (and the animal rarely does), I don’t mind, and I don’t see why anyone else should. Vi bør kanskje ikke være overrasket, for mannlig bestialitet er tillatt i følge Talmud. I 2009 var det mottagelse for LGBT-monstre i det Hvite Hus og president Obama lykkønsket Kameny for hans bidrag til samfunnets pervertering. We are proud of you, Frank sa han.

Akkurat som i Tyskland var det jøder som startet porno-industrien i Amerika. De begynte alt i 1890-årene. Etter annen verdenskrig var den mest beryktede pornografen jøden Reuben Sturman. Det var han som oppfant hole-in-the-wall som en pervo kunne føre sin erigerte penis gjennom og bli tilfredsstilt av en anonym person på den andre siden. Sturman døde i fengsel i 1997 men hans sønn fortsatte virksomheten. I nyere tid har det meste smøget seg inn i mainstream media for allmenheten med familier, barn og alt. Ofte under påskudd av seksualopplysning og nedbygging av fordommer og fobi. Regjeringen eller kongressen gjorde aldri noe for å stoppe dette. Koblingen mellom jøder og pornografi er som den mellom jøder og bolsjevisme: Begge deler er revolusjonær undergravende virksomhet.

Mange seriemordere er seksuelt perverse. Et godt eksempel er Ted Bundy. Han forgrep seg på sin stedatter Molly mens hun var et barn under 10 år. Han sodomiserte sine ofre med stålstenger, bet dem og øvet annen vold (sadisme). Men først og fremst var han nekrofil: Han kvalte ofrene og hadde samleie med likene. Han likte også å stelle med likene: Vaske håret med shampoo og sminke dem. Når man leser hans historie kan man vanskelig unngå å tenke at han ble beskyttet av noen høyt oppe. Han ble tidlig gjenkjent av hele 4 vitner men politiet lot ham gå. Reich og Kinsey var jo også seksualforbrytere og sto høyt i kurs i samfunnet under jødisk herredømme. Ikke bare var agendaen å beskytte pervoer men å avle dem i masser. HBTQ-bevegelsen fremmes og beskyttes av regimene i alle hvite land. Bundy skyldte på porno, men da snakket han nok en kristen etter munnen; vi andre som søker sannheten innser at mange ser porno men ytterst få blir sadistiske nekrofile massemordere.

Bundy var på en måte en del av systemet. Han var ingen utstøtt einstøing. I 1968 kjørte han fra staten Washington hele veien til Florida for å delta på Republican National Convention som supporter for president-kandidaten Nelson Rockefeller. Ikke før har vi omtalt Rockefeller i samband med Kinsey så dukker klanen opp på ny. Er det mulig at en massemorder var politisk engasjert? På den tiden var Bundy også livvakt for Art Fletcher som kandiderte for posten som viseguvernør i staten Washington. En tid studerte han psykologi og arbeidet som krisehjelper på telefon for selvmordskandidater. Siden arbeidet han som organisatør for guvernøren i Washington Dan Evans. Han spionerte på og samlet opplysninger om Evans' motstandere. I 1973 var Bundy assistent for Ross Davis, formann i Washingtons republikanske parti. De spiste ofte middag sammen, og Bundy satt sågar barnevakt for Davis' barn!

Det endte ikke der. En tid arbeidet Bundy for Seattle Crime Prevention Advisory Committee. Det høres helt utrolig ut. Hans arbeidsområde var særlig voldtekt, og han utarbeidet en brosjyre for kvinner om hvordan de motvirker voldtekt! Som medarbeider hadde han adgang til all slags krimstatistikk. Da fikk han innblikk i hvordan politiet arbeider og kunne lage en oppskrift på hvordan en voldsmann unngår å bli tatt.

Bundy var en flerfoldig dømt ungdomsforbryter, men amerikanere tror ikke på arvelighet og sletter alt sånt når man fyller 18 år. De som ansatte ham kjente ikke hans bakgrunn. Han studerte jus. På den måten kom han i kontakt med mange unge kvinner. Nesten alle hans ofre var college-jenter - pene hvite jenter av middelstanden, sunne og glade. Han utnyttet deres edle sinnelag og hjelpsomhet til å gjøre ende på dem. Det gikk slik til: Han skrudde på sjarmen og lot som han var handikappet, med armen i bind eller på krykker. Han ba om hjelp med noe og lurte med seg ei jente til bilen. Så snart han var alene med henne kastet han krykkene og ga henne et voldsomt slag i hodet med et brekkjern. Så stuet han henne inn i bilen og kjørte avgårde.

Mange så ham og kjente ham igjen. Politiet visste til og med at han, gjerningsmannen, het Ted. En av hans kjærester bedyret flere ganger for politiet at hun var sikker på at det var han. Men politiet gjorde ingenting med det. Bundy var den nye tids idol, et ektefødt barn av Reich og Kinsey. Har du lyst har du lov! Det finnes intet sykt eller monstruøst, alle seksuelle lyster er likeverdige. Han var også politisk korrekt ved at han kun myrdet normale friske pene hvite jenter. Tenk hvilket ramaskrik det ville blitt hvis alle ofrene hadde vært svarte eller jødiske eller homser! Da hadde politiet satt i gang klappjakt på rasisten eller antisemitten eller homofoben, og han ville snart ha blitt tatt og dømt for forbrytelser mot menneskeheten. Men alle ofrene var hvite så politiet kunne ikke bry seg mindre. Selv da han til slutt måtte arresteres lot de ham unnslippe to ganger slik at han kunne myrde videre.

Ettersom vi nærmet oss vår egen tid ble det stadig vanligere å bake propaganda for AS inn i skolefag for barna. Siden "seksualopplysning" i USA betinges av foreldrenes samtykke har man begynt å kline perversjon opp i ansiktet på barna i andre fag som historie, samfunnsfag og språk. Psykoanalyse er ikke et skolefag, men programmet smugles inn i andre fag. Det gjelder i elfenbeinstårnet også. Målet er å undergrave den hvite manns europeiske verdier og kultur. Som rase evolverte vi moral, særlig seksualmoral; marxismen og psykoanalysen skal rive den ned. Det som faller oss naturlig er kjærlighet, samhold og troskap. Vi er skapt for å leve monogamt i kyskhet, danne familie, avle barn, stifte hjem, oppdra barna og gjøre alt for at de skal lykkes i livet. Vi billiger ikke promiskuitet, og det hjelper ikke hvor mye massemedia og akamedia innprenter oss at det er helt greit. Ei heller billiger vi HS eller andre naturstridige handlinger. Men jødene ser våre strenge seder som patologiske og vil ødelegge dem.

Hvordan har de gått fram for å oppnå det? De tok over undervisningen av våre barn og unge, egget dem til opprør, rakket ned på fromhet og åndsliv, oppfordret til umiddelbar tilfredsstillelse, og fornektet alt fellesskap i ariske nasjoner. De forledet våre unge til å kreve masseinnvandring av rasefremmede og hengi seg til primitivisme. De drev dem inn i rus og "fri sex" med hvem som helst. Freud og sexjødene gikk mot alt som er oss naturlig. De fant undertrykt monstruøst seksuelt begjær bak alle normale forhold. Ryggraden i vårt sunne liv, kjærligheten mellom far og mor og mellom foreldre og barn, tolket de som undertrykkelse av seksuelle lyster og derfor usunt. Vår høye moral var ensbetydende med antisemittisme.

I sin teori om Ødipus-komplekset hevdet Freud at barn føler seg seksuelt tiltrukket av sine foreldre av motsatt kjønn. Når man står innfor en så absurd teori må man huske at Marx liksom Freud og jødene i fellesskap avviste Darwins utviklingslære, arvelighet og rase. De forstår intet av det som foregår i naturen. De stiller sine skrullete ideer i naturlovenes sted. I det hele tatt er de naturfremmede og oppslukt av sitt eget pratmakeri. Og de er grovt usedelige. De synes å være sivilisasjonenes avfall. Som raseløse og karakterløse snyltere på sunne vertsnasjoner har de glidd bort fra alt naturlig liv. Vi ariere nærer avsky for incest, og den har evolusjonen avlet for å bevare oss fra genetisk forfall. Incest forekommer meget sjelden, og det fordi stammer som praktiserte det ble utryddet.

Jødene ser kjærlighet som et hinder for seksuell utfoldelse og er derfor negative. De er materialister og tar intet åndelig-sjelelig på alvor. Selv elsker de ikke og tror de som bekjenner kjærlighet lurer dem. De lager teori om overbygning og sublimering av noe som egentlig er primitivt og patologisk. Dette finner vi hos Freuds psykoanalytiske etterfølgere også, som Norman O. Brown, Wilhelm Reich, og Herbert Marcuse. Men den som iakttar naturen finner kjærlighet hos alle pattedyr. Dette er tydeligvis en uunnværlig del av pattedyrenes livsform. Vi overlever ikke uten.

Hvilken oppgave har fromheten og kyskheten i ariske liv? Mitt svar er at fromhet er et arveanlegg som åpner for seksuelt utvalg og samliv i stammesamfunn. Den akselererer evolusjonen kraftig. Derfor er fromme mennesker andre snart høyt overlegne. Fromhetens første følge er at menn ikke voldtar kvinner. Da får kvinnene og deres foreldre anledning til å velge, og kan foretrekke menn med edlere egenskaper enn brutal muskelkraft. Denne kresenhet er kyskheten, at man ikke gir etter for sitt begjær men velger og vraker og er tålmodig inntil man har funnet den rette. Det gir mannen tid til å vise at han duger til noe før kvinnen godtar ham. Kyskhet er roten til høykultur. Alle høytstående raser er fromme og kyske. I ukyske stammer hvor mannen blir tilfredsstilt med det samme utretter han aldri noe, og da har kvinnen intet grunnlag for å velge og vrake. Det seksuelle utvalg faller bort og rasen er primitiv.

Den "seksuelle frigjøring" setter evolusjonen i revers og berøver oss snart vår blodsadel. Under jødisk-frimurersk-marxistisk herredømme vokser massen av individer i folket som er åndssvake, uansvarlige som foreldre, trenger sosialstønad eller trygd, har en hang til kriminelle handlinger, lider av sinnssykdom, misbruker rusgifter, og er seksuelt abnorme. Forskning har også vist at hvite familier hvor foreldrene har et dårlig forhold til sine barn er utro mot rasen.

Psykoanalysen i Amerika var langt på vei en jødisk bevegelse. I 1971 fant en studie at 62.1 % av amerikanske psykoanalytikere var jødiske, 16.7 % protestantiske og 2.6 % katolske. 18.6 % oppga ingen bakgrunn, og mange av disse var nok også jøder. Det psykoanalytiske samfunn i Amerika var mer som en sekt eller frimurerloge eller kommunist-celle enn et vitenskapelig kollegium. Medlemmer sverget troskap mot en leder. Det fantes ingen intern kritikk. Man vervet nye "brødre" og førte politisk kamp. Alle skulle stå enede mot opposisjonen. Den som kritiserte bevegelsen led av fortrengning og var sinnssyk; han burde vært forskningsobjekt og pasient! Bevegelsen avsondret seg fra arisk vitenskap akkurat som jøder historisk gjorde fra sine vertsfolk.

Marx hevdet at all kultur er overbygninger for materielle forhold av utbytting og undertrykkelse. Kulturen er bare der for å holde disse forhold på plass. Altså er marxismens oppgave først og fremst å dekonstruere kulturen, moralen, skikkene, rettssynet, skjønnhetssansen, kjærligheten og drømmene. Alt skal vises å være humbug og rives ned. Et ektefødt barn av dette program var jøden Jacques Derrida (1930-2004), født i Algerie, og dekonstruksjon forbindes ofte med ham. Han hevdet at metafysikk, mening og samfunnshierarkier er ustabile grunnet vilkårlige måter å identifisere seg på. Det finnes uendelig mange måter å tolke verden omkring oss. Dette var utgangspunktet for postmodernismen. Den tok mål av seg til å oppløse samfunnsnormene og samfunnets selvforståelse. Særlig er den kjent for å protestere mot diskriminering. Det naturlige for mennesket er å se og gjøre forskjell på folk alt etter deres personlige egenskaper. Men postmodernismen hevder at kriteriene for dette er vilkårlige og at alle er likeverdige. Drar du kjensel på dette? Det er blitt vår tids credo.

Tesen er at all diskriminering er uberettiget og alle diskriminerte ofre for urett. Postmodernismen avlet en ny offerklasse med forarget krav om oppreisning. Den omfavnet seksuell legning, rase, livssyn og levemåte. Alle som følte seg diskriminert av den hvite manns krevende normer kunne slutte seg til denne klassen og føre klassekamp. Sentralt i denne kampen er de perverses "menneskerettigheter". Akademia er blitt en indoktrineringsleir for våre unge hvor de verves til omfavne alt som er monstruøst og forkaste alt som er naturlig og sunt. Slik avles en ny horde av nyttige idioter.

De som ikke tar høyere utdannelse unnslipper heller ikke. Hollywood avlet en massekultur for ungdom som bærer samme budskap. Ingen hvit gutt eller jente kunne være fremmed for den på 60- eller 70-tallet uten å mobbes og fryses ut. Alle skulle med! Det var som med kommunismen i Russland; ingen avvik tåltes, ingen selvstendige sjeler. Alle hvite skulle gjøre opprør mot sin egen rase og dens naturlige liv. Man skulle eksperimentere med droger og HS. Man skulle hengi seg til depravert muzak i gjørmen, som på Woodstock-festivalen. Filmene og musikken som strømmet ut av Hollywood fra 1945 til 1985 hadde en stadig tydeligere brodd mot arisk livssyn og fromhet. Drukkenskap, utskeielse og perversjon var kult. Jødene som bestemte hva verden skulle få se og høre var Jordens avskum.

Feminisme var en annen utgave av kommunisme i ny innpakning. Våre kvinner skulle ikke lenger søke kjærlighet og ekteskap og avkom; de skulle studere marxisme på universitetet i mange år og så bli yrkeskvinner. De lærte å hate mennene av sin egen rase. De skulle spise p-piller og knulle rundt. Ble de likevel gravide skulle de drepe fosteret. Forresten var det mer progressivt å være lesbisk eller slå seg i lag med en neger. Da den gamle utgaven av kommunisme falmet og de gamle metodene mistet sin kraft var jødene raske til å legge om til det som interesserer alle: sex. Men de gjorde unatur av det i den hensikt å besudle og fornedre hvite kvinner. Voldtekt i et nordisk samfunn er en revolusjonær handling når den begås for å knekke den ariske kvinnes rasestolthet og tråkke på den ariske manns ære. Dette finner jødene tilfredsstillende. Massevoldtektene av nordiske kvinner i dagens Europa er en tilsiktet følge av masseinnvandringen. Det var ledd i jødiske utryddelsesplaner mot tyskere og deres rasefrender. De vil ramme våre sunne sjeler og sunne legemer, besudle vår blodsadel.

Sex-revolusjonen forandret våre begreper om hva som er rett og galt fullstendig. Før i tiden var det allmenn enighet om dette blant sunne ariere, fordi vi har det i blodet og det har evolvert med rasen. Men så kom jødene med sin intellektualisme og sa noe helt annet. De brystet seg med teori. Hva skulle vi si til deres frihetskrav? Hvordan skulle vi forsvare vår sedelighet? Hvordan skal vi argumentere mot HBTQ-bevegelsens krav om like rettigheter? Vi har kjempet på defensiven med ryggen mot veggen. Det finnes ingen løsning på dette - før man er rede til å kaste av seg alle livsløgner. Så lenge folk går med dem gnager de på Yggdrasils rot og fører oss mot Ragnarok.

I 1973 legaliserte høyesterett (Supreme Court) fosterdrap i alle delstater. Dette ble opphevet i år, 2022. I dette tidsrom ble 62 millioner fostre drept i mors mage. I 1960 ble 3 % av hvite barn og 22 % av svarte født utenfor ekteskap. Nå er tallene 30 % for hvite og 70 % for svarte. Svært mange barn vokser opp uten far eller familie. De har aldri opplevd et ordentlig hjem. Barn av alene-mødre gjør det dårligere på skolen, lever i større fattigdom, og ender langt oftere i fengsel. Skilmisser skjøt i været på 1960-tallet og har ligget høyt siden. Pornoblader var plutselig overalt så selv barn fikk se dem. Det man før hadde kalt perversjon og dekadense fikk nøytrale etiketter eller bejaende kjælenavn som "gay".

De som er født før 1970 hørte aldri om HS i sin barndom. Det fantes bare ikke. Nå marsjerer, eller kryper, homsene og pervoene gate opp og gate ned for å kline sin perversjon opp i ansiktet på våre barn. Det er en politisk bevegelse. Ingen legger seg opp i deres sexliv, men det er ikke nok for dem: De tåler ikke at noe menneske har et sunt normalt sexliv. Alle skal perverteres, enten vi vil eller ei. Våre barn skal angripes. Folk står anelsesløse og maktesløse i møte med dette ondet. Kun naturen har visst å skipe rettferd, med 928 000 AIDS-døde i USA, hvorav de aller fleste pervoer. Da mennesker legaliserte HS tok naturen over rettsvesenet.

I vår naturfremmede forfalne tid erklærer alle samfunnstopper at HS og all slags AS er likeverdig med NS. Seksualitet skal være et fritt valg etter den legning man har. Men da spør man seg: Tror de virkelig at det finnes personer med arvelig homofil legning? Har de aldri fått lære seg noe om biologi? Vet de ikke at vår seksuelle adferd og seksualmoral har evolvert med rasen for at den skal overleve og klatre høyere? Hvordan tror de slekter overlevde hvor mennene følte seg tiltrukket av menn og kvinnene av kvinner? Vet de ikke at en mann må befrukte en kvinne for at det skal bli barn?

Homser har i mange år lett etter et homofilt gen. Forgjeves. Det finnes ikke. Det finnes ikke en gang en kombinasjon av gener som framkaller HS adferd. Det finnes ikke og kan ikke finnes. Genene har evolvert for å maksimere rasens overlevelsessjanser. Selvsagt kunne intet gen evolvere som fører til selvdestruktiv adferd, slik som HS. Ingen fødes med homofil legning. Homser har foreslått at homofili er knyttet til gunstige egenskaper og derfor føres videre. Det har vært hevdet at moren til homser og hennes nære kvinnelige slektninger er mer fruktbare enn andre kvinner. Men dette er et rent statistisk fenomen: Det er lite sannsynlig at en kvinne føder et barn som har forutsetninger for å utvikle HS senere. Derfor må det flere forsøk til før et slikt barn kommer til verden. HS-barnet kommer sent i søskenflokken, og fødes kun av kvinner som får så mange barn, altså mest av særlig fruktbare kvinner. Men i hver fødsel er ikke disse kvinnene mer tilbøyelige til å føde HS-barn enn andre kvinner. HS er ikke genetisk knyttet til fruktbarhet.

Hva er da årsaken til HS og annen AS? Forskningen har lenge vært dominert av homser og marxister og derfor lite effektiv. Man har ikke stilt de riktige spørsmålene eller utført de riktige eksperimentene. Allikevel er det nylig blitt klart at HS ikke er arvelig. Forutsetningen for å utvikle HS er genetiske defekter, men ingen slike framtvinger HS. Inntil 1973 klassifiserte American Psychiatric Association HS som sinnssykdom, og jeg tror fremdeles HS er en følge av sinnssykdom. Men så er det igjen det at ingen sinnssykdom framtvinger HS. Sykdom eller dysfunksjonalitet er en forutsetning som en sosial eller politisk bevegelse kan arbeide med, men uten målrettet påvirkning utvikler ingen HS. Om HS er helbredelig er et vrient spørsmål. Det er viktigere å slå fast at barn og unge med forutsetninger kan reddes fra HS ved streng oppdragelse og ved å holde dem unna homser. HS forplantes sosialt. Vi kunne utrydde HS i samfunnet hvis vi internerte voksne homser.

Hvorfor er det verdt å bekjempe HS? Fordi det er unaturlig og skadelig. Den adferden har ikke evolvert med rasen, og ingen moral har evolvert for den. Homser er ikke hemmet av noen moral og herjer uten grenser. Samtlige er predatorer og serie-forbrytere. Det eneste som skremmer dem er faren for å bli tatt, hengt ut og straffet. Bare samfunnet omkring dem kan hemme dem; inni seg har de ingen hemninger. Så snart vi vender ryggen til er det fare for at de voldtar våre barn. De bryr seg ikke om offerets alder, kjønn eller seksualitet. Den som tror at HS kan føle kjærlighet og leve i ordnet samliv og ekteskap akkurat som normale mennesker bedrar seg selv. Det finnes ingenting normalt ved HS og intet normalt liv er mulig. Det er moralløst og lovløst.

Det er en utbredt misforståelse blant NS at HS er akkurat som oss, bare at de har sex med personer av samme kjønn. HS har intet naturlig formål og er ikke underlagt noen naturlov. Homsene er løse kanoner. De praktiserer ekstreme, horrible og avskyelige ting som folk flest er lykkelige uvitende om. Vi har nevnt pedofili, bestialitet og nekrofili. En annen ting er bondage og sadomasochisme. Tortur, slaveri, besudling og fornedrelse er greia. De liker å holde hverandre i bånd og behandle hverandre som hunder. Herren pisker slaven eller "hunden" og tisser eller bæsjer i munnen på den. Man blir syk av å lese for mange detaljer om dette, men det er viktig å være klar over at HS ikke ligner normal sex. Homsene selv tier for oss normale, men man finner det jo på nettet. Det lovløse kan ikke ligne det lovlydige. Vil du ha en slik person som nærmeste nabo? Hvis de skal gå løs i samfunnet noen ha det. Vil du at en slik person skal sitte barnevakt for dine barn? I et samfunn som anerkjenner HS som lovlig og likeverdig har du ingen mulighet for å vite hvem som er hva.

Reisen til nattens ende munner i sexslaveri, tortur og drap. Vil du se dine barn som skuespillere i snuff-filmer hvor de på en seksualisert måte pines i hjel foran rullende kamera; dør under filminnspillingen - bare for å tilfredsstille pervoer? Tenk deg om to ganger før du anerkjenner HBTQ som likeverdig og likeberettiget; før du går med i "pride"-tog og hjelper til med å bryte ned anstendigheten og sunnheten i samfunnet ytterligere. Dine barn kan bli de neste ofrene for disse helveteskreftene.

Erlend