Norsk Folketall i Fremtiden

Mai 2011. Simuleringen oppdatert. Les om oppdateringen for 2011

Juli 2009. Oppdatering. Nyhet! Vi har gått over til å vise befolkningsutviklingen i Norge med kurver istedenfor tall. Det gjør den lettere anskuelig. Det har gått 5 år siden vi la ut vår simulering. Hva har skjedd siden da? Hva har endret seg? Hovedsakelig bare en eneste ting: Innvandringen er blitt mye større enn vi regnet med; den overskred i fjor 40 000 netto! De mest troverdige parametre er nå at norsk SFT holder seg på 1,76 mens fremmed blir liggende på 2,7 og at innvandringen blir 30 000 i året netto, og at forplantningen blir raseblind. Dette er default-verdiene nedenfor. Men du kan prøve andre verdier og se andre kurver. Klikk på "regn ut" så tegnes kurvene. Pek på knutepunktene langs kurvene så vises staver som hjelper deg å lese av. Den røde kurven er norsk folketall, den blå fremmed. Enheten langs y-aksen er hundre tusen; 40 er altså 4 millioner. Kurvene viser utviklingen gjennom hele århundret. Les også vår oppdaterte diskusjon av befolkningsutviklingen de siste 5 årene.

Her kan du selv simulere befolkningsutviklingen i Norge. Du kan se på det norske folk eller på fremmedbefolkningen i Norge 50, 100 eller 200 år frem i tid (fra 2004). Du kan skru på SFT (Samlet FruktbarhetsTall) for norsk og fremmed befolkning, og på netto innvandring. Endelig kan du velge om du vil anta rasebevisst eller raseblind forplantning. De forhåndsvalgte innstillingene nedenfor for SFT og netto innvandring er mine beste estimater for tiden like før år 2004. Hva fremtiden vil bringe er derimot usikkert så du kan prøve andre verdier. Kildekoden i Java kan du inspisere her (beregningene utføres nå i javascript). Det er hovedsakelig samme kode som vi publiserte i 2004, men litt ombygget. Hvis du ikke har lest Vårt Siste Århundre før så gjør det nå! Tallmaterialet som disse beregningene bruker er det samme som i 2004. Vi skal tilby simulering for andre hvite land så snart vi har sanket tallmateriale. Spørsmål, feilmeldinger og ønskemål rettes til Erlend

Norsk SFT :
Fremmed SFT :
netto innvandring (individer):
Forplantning :
/* line.koord { stroke: black } */ var kurver, vannrett, loddrett; function lesav(e) { kurver = document.getElementById('kurver'); var tar = e.target; var x = tar.getAttribute('cx'); var y = tar.getAttribute('cy'); vannrett = document.createElementNS(svg,'svg:line'); vannrett.setAttribute('x1',x-3); vannrett.setAttribute('y1',y); vannrett.setAttribute('x2',20); vannrett.setAttribute('y2',y); vannrett.setAttribute('stroke','green'); kurver.appendChild(vannrett); loddrett = document.createElementNS(svg,'svg:line'); loddrett.setAttribute('x1',x); loddrett.setAttribute('y1',y-3); loddrett.setAttribute('x2',x); loddrett.setAttribute('y2',20); loddrett.setAttribute('stroke','green'); kurver.appendChild(loddrett); } function viskut() { kurver.removeChild(vannrett); kurver.removeChild(loddrett); }