Fremmedandelen i Sverige

Ny Metode

I Seksualforbrytelser og Fremmedandelen i Europa viste vi at England og Sverige har suverent flest innvandrere fra Midtøsten og Afrika av alle europeiske land. Sverige kan derfor brukes som et worst case -scenario for Norge og Europa. Vi har kommet på en ny metode for å anslå framtidens fremmedandel i Sverige som kan sammenliknes med den i Svensk Folketall i Fremtiden. Fordelen med den nye metoden er at man trenger færre antagelser. Så den gir et sikrere bilde av framtiden.

Metoden går ut på å følge ulike generasjoner av innvandrere hver for seg. Første generasjons innvandrere (1gen) er de som selv har innvandret. Annen generasjon (2gen) er de som er født i Sverige av en eller to foreldre som er 1gen. Høyere generasjoner defineres på tilsvarende måte. 1gen og 2gen finnes det tall på, men ikke høyere generasjoner. 1gens folketall fra år 2002 til 2022 er:

1053463, 1078075, 1100262, 1125790, 1175200, 1227770, 1281581, 1337965, 1384929, 1427296, 1473256, 1533493, 1603551, 1676264, 1784497, 1877050, 1955569, 2019733, 2046731, 2090503, 2145674

Gjennomsnittsalderen i 1gen er:

42.67, 42.81, 42.97, 43.11, 42.93, 42.72, 42.54, 42.42, 42.41, 42.49, 42.50, 42.34, 42.16, 41.95, 41.51, 41.26, 41.21, 41.32, 41.69, 41.98, 42.24

2gens folketall er:

858523, 879679, 901551, 924278, 949563, 975516, 1003229, 1033889, 1065608, 1096976, 1129830, 1163472, 1198968, 1235597, 1275618, 1316039, 1355743, 1395433, 1432088, 1467409, 1497657

Gjennomsnittsalderen i 2gen er:

24.04, 24.35, 24.64, 24.90, 25.11, 25.30, 25.46, 25.59, 25.71, 25.84, 25.97, 26.08, 26.18, 26.26, 26.28, 26.33, 26.39, 26.48, 26.62, 26.79, 27.05

Tallene stammer fra statistikk-databasen til SCB. I 2022 er altså alderen til 1gen noe over 42 år, mens den til 2gen er 27 år. Hvordan kan det stemme at aldersforskjellen bare er 15 år? Midlere fødealder er rundt 30 år! Ja, men 1gen har stadig tilstrømning av innvandrere som har tilbrakt en del av sin fruktbare alder utenlands. De har ikke bidratt til 2gen. De holder 1gen ung. Men 2gen har ingen innvandring og eldes fortere enn 1gen. Aldersgapet dem i mellom blir mindre og mindre med tiden. En dag kan vi få se at barna er like gamle som foreldrene!

Vi ser at 1gen stort sett har passert sin fruktbare alder. Vi kan derfor bruke deres antall barn som anslag for fremmed SFT (fSFT). I 2022 hadde de 1497657 barn (2gens folketall) med snitt-alderen 27.05 år. 2gen ble altså født i 1995. Den ble avlet av 1gen med dennes folketall i 1995. Men no har vi ikke dette før i 2002, så vi får bruke det: 1053463. Likninga for fSFT blir:

1053463 2 x = 1497657

Det gir fSFT = x = 2.84 . Det kan jamføres med det vi kom fram til i Svensk Folketall i Fremtiden. Der begynte fSFT på 2.37 i 2002 og steg til 2.63 i 2010, for siden å gå noe tilbake. Vi fant også at de rasefremmedes SFT i Sverige steg fra 2.75 i 2002 til 3.30 i 2015. Den fSFT vi beregnet her gjelder alle innvandrere.

La N2(t) være 2gens folketall i tidspunktet t og a2(t) dens alder. N3(t) er 3gens folketall. Jeg skal estimere N3(t) ut i fra N2(t) og a2(t). Formelen er

N 3 ( t ) = N 2 ( t ) 2 F ( a 2 ( t ) ) C

Her er C = fSFT mens F er den kumulative til fordelingen av kvinners fødealder. For å estimere denne fordelingen bruker jeg fødslene i 2019 før pandemien, fordi denne kan ha forstyrret fruktbarhetsmønsteret. Antall fødsler det året etter morens alder i Sveriges totalbefolkning var:

5, 20, 60, 152, 390, 694, 1191, 1671, 2395, 3201, 4342, 5523, 6701, 7936, 9131, 9127, 9228, 8618, 7965, 7196, 6380, 5337, 4396, 3580, 3014, 2203, 1499, 1050, 605, 369, 232, 133, 83, 27, 68

Dette er i aldrene fra 15 til 49 år. Jeg bruker en endelig sannsynlighets-fordeling hvor sannsynligheten for et aldersår er antall fødsler her i forhold til summen av dem alle. Jeg kunne ha tilpasset en gammafordeling, men jeg foretrekker å beholde den endelige fordelingen som ligger i data. For 3gen finner jeg disse folketallene fra 2002 til 2022, altså N3(t):

71387, 83969, 96434, 108403, 120761, 134041, 146490, 158203, 169941, 182622, 195999, 210088, 224708, 238342, 247810, 260168, 273588, 290198, 311551, 336318, 371011

E X = 1 F ( 27 ) n = 0 26 ( n + 0.5 ) p n

Denne alder er aldersforskjellen mellom 2gen og 3gen. Tar vi (27 - EX) får vi 3gens alder i tidspunktet t = 2022. Samme beregning gjennomførte jeg for alle år 2002-2022. Kom fram til disse tall for a3(t):

1.86, 1.87, 1.95, 2.05, 2.08, 2.09, 2.11, 2.14, 2.18, 2.23, 2.28, 2.29, 2.29, 2.30, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37, 2.43, 2.51

3gen er altså meget ung. Da kan vi se bort fra 4gen når vi bare vil spå fremmed folketall fram til år 2050. Det blir N1(t) + N2(t) + N3(t). Disse tallene har vi for alle år 2002-2022. For framtiden må vi estimere dem. Jeg tilpasset en rett linje og en annengradskurve til hvert forløp for å se forklaringsgraden. For N1(t) ble det 0.8679 og 0.9181; for N2(t) 0.9127 og 0.9746; for N3(t) 0.8906 og 0.9264 . Jeg mener derfor vi bør holde oss til rette linjer. Men vi kan beregne både og, sammenlikne.

Med rette linjer fikk jeg i år 2050 N1 + N2 + N3 = 3781433 + 2403373 + 724206 = 6909012, altså knapt 7 millioner. Med annengradskurver blir det 5386489 + 3124335 + 1016043 = 9526867 eller rundt 9.5 millioner. For å beregne fremmedandelen må vi også ekstrapolere totalbefolkningens folketall til 2050. 2002-2022 var det:

8940788, 8975670, 9011392, 9047752, 9113257, 9182927, 9256347, 9340682, 9415570, 9482855, 9555893, 9644864, 9747355, 9851017, 9995153, 10120242, 10230185, 10327589, 10379295, 10452326, 10521556

Forklaringsgradene med rett linje og annengradskurve er 0.8729 og 0.9277 . Ekstrapolert til år 2050 blir det 12889590 og 15234034 . Så med rette linjer får vi fremmedandelen 6909012 / 12889590 * 100 = 53.6 %. Med annengradskurver får vi 9526867 / 15234034 * 100 = 62.5 %. Med stor sannsynlighet ligger fremmedandelen i Sverige i år 2050 i dette intervallet. Det er altså klart at svenskene er en etnisk minoritet i sitt eget hjemland da. Det er bare 26 år fram dit. Lenge før de kommer i mindretall i hele landet gjør de det i byene, særlig storbyene.

I Svensk Folketall i Fremtiden stilte jeg opp en formel for fSFT. Jeg brukte en noe endret formel for å anslå fSFT på samme måte. Hvis vi skriver σf for fSFT og σt for tSFT, totalbefolkningens SFT, blir formelen:

σ f = n = 0 9 ( x n + y n ) ρ n = 0 9 ( x >> n ) σ t

Her er x vektoren av utenriksfødte, y vektoren av innenriksfødte med 1 eller 2 utenriksfødte foreldre. ρ er fruktbarhetsvektoren for totalbefolkningen. I pakken fremmedandelen.zip finner du kildekoden 3gen.cpp som viser beregningen av det som inngår i denne formelen. Den regner også ut N3(t) og a3(t). I pakken ligger forøvrig noen datafiler. Jeg har brukt tall fra 2019. Spesielt er

σ t = 2 i = 0 ρ i

Jeg fant tSFT = 1.65 og fSFT = 2.41 . Hvorfor ble fSFT så lav her? Vi så jo at den steg fra 2.40 i 2003 opp til 2.60 i 2013, for siden å avmattes. Hva skjedde? Vi så også at rasefremmedes SFT ligger adskillig høyere enn dette. Tidligere har vi vist at rasefremmedes andel av fremmedbefolkningen i Sverige vokser med tiden og utover århundret blir et stort flertall. Derfor må fSFT vokse. Men 2015-2016 strømmet et stort antall unge migranter til Sverige, og deres avl hadde vel ikke kommet ordentlig i gang i 2019. I det hele tatt tror jeg krigen i Syria og flyktningstrømmene som fulgte er årsaken til avmatningen i fSFT. Når forholdene normaliseres kommer dog veksten i fSFT å fortsette. Antar vi en vekst på 0.20 hvert tiende år får vi 2.80 i 2023, hvilket stemmer godt overens med beregnede fSFT = 2.84 .

Vi kan no beregne svensk SFT (sSFT) i 2019. Totalt folketall i Sverige 2019 var 10327589. Fremmed folketall 2019 var N1 + N2 + N3 = 2019733 + 1395433 + 290198 = 3705364. Da var svensk folketall 10327589 - 3705364 = 6622225. Likninga for sSFT blir sSFT * 6622225 + 2.41 * 3705364 = 1.65 * 10327589 hvilket gir sSFT = (1.65 * 10327589 - 2.41 * 3705364) / 6622225 = 1.22 . Svensk fruktbarhet er helt på knærne. Svenskene forplanter seg knapt. Sånn var det allerede før pandemien og vaksinene. Etter at de kommer i mindretall i 2050, eller noe før, vil dette mindretall raskt krympe mot null, for de kommer til å være gamle. Et folk som ikke får barn eldes. Omkring 2100 vil det svenske folket ha forsvunnet fullstendig.

Erlend