Hva kan vi gjøre?

Det er det store spørsmål som mange av oss sliter med. Den som først har fått øynene opp for vårt folks uføre og blitt en overbevist og hengiven NS-er ser seg om etter en vei ut av dette, tilbake til livet. Men den veien er vanskelig å finne - intet er vanskeligere. Sikre vårt folks eksistens og en fremtid for hvite barn, ja. Men hvordan?

Hvordan tenker du deg kampen frem mot seier? Har dere en plan?

Godt spørsmål! Å bli denne utfordring bevisst og gå og tygge på den er en god begynnelse. Vi må gjøre noe som det er håp i. Vi behøver en plan som har sjansen til å lykkes. NS-livssynet gir oss allerede gode råd: Kraften som skal bringe oss fremover kommer fra den opplyste og fremragende mann eller kvinne, aldri fra den trege masse, den kompakte majoritet. Vi må fri oss fra demokratiske uvaner og ikke vente på at noen skal utnevne oss. Den som vil kjempe må ta ledelsen og sette sin vilje igjennom.

Årsaken til vår vanskjebne er liberalismens oppløsning av folkeorganismen. Botemiddelet må derfor være å gjenføde den, bygge nytt fellesskap og samhold i Germanias ånd. For å snu nedgangen og stanse folkemordet må vi erobre makten i landet. Vi kan gjemme oss eller flykte som enkeltmennesker, men ikke som folk. Landet Norge er det norske folks livsgrunnlag og her står og faller vi; vi har intet annet sted å ta veien. Vi må vinne makt og fortrenge de fremmede og fiendtlige kreftene i landet og folket.

Hva er makt? Hvordan oppnår vi makt?

Makt er å vinne tilslutning hos nordiske mennesker av godt blod og god karakter. Makt er å være opplyst. Makt er å være godt organisert. Makt er å være ukjent for våre motstandere. Makt er å vite hva vi vil. Makt er samhold og troskap. Makt er kunnskaper og ferdigheter.

Men mer konkret, hvordan skal vi gripe makten i landet? Ved revolusjon? Ved demokratisk valg?

Vår makt vokser inntil vår vilje rår. Å arrestere våre argeste motstandere og innta offentlige bygninger blir til sist bare en symbolsk handling. Jeg kan ikke forestille meg noen væpnet kamp - å styrte regimet med våpenmakt er umulig, for dets herredømme er av åndelig art. Vi blir ikke holdt nede med hærmakt, men ved åndelig forgiftning. Giften kan ikke renskes ut med skytevåpen. Vi kommer aldri til makten gjennom det folkebedrag som kalles demokrati.

NSDAP kom til makten ved demokratisk valg; er det virkelig ikke mulig å gjenta den bedriften?

NS-bevegelsen seiret i gatekampene mot kommunistene, vant den politiske debatt, vant gode tyskeres tillit. Den lyktes å skape nasjonal ening og samdrakt. Valget var til slutt bare en formalitet. Voksne tyskere på den tiden var alle oppdratt i det tyske keiserrike og hadde ikke rukket å bli ødelagt av liberale massemedia og skoler. Tysk sed holdt ennå stillingen mot jødisk forsøpling. I dag er alt anderledes. Vi kan ikke bare kopiere NSDAPs kampmetoder fra 1920-tallet.

Så du tror ikke det vil være mulig å dra i gang en folkebevegelse og vinne et demokratisk valg idag?

Jeg er overbevist om at ideen er dødfødt. En folkebevegelse kan i dag ikke skapes på noen politisk plattform, minst av alt en NS-plattform. I det liberale, demokratiske samfunn oppdras man til egennytte og privatliv. Intet menneske gidder å bruke av sin tid eller sine penger for å fremme en politisk sak som han ikke har personlig fordel av. Hvis en straffedømt pedofil flytter inn i nabolaget eller kommunen beslutter å bygge motorvei tvers gjennom det, så går nok folk mann av huse og slutter seg sammen til protest. Men i nabolagene en kilometer unna er det ingen som bryr seg. Og en så høyttravende ide som den nordiske rases overlevelse? Folk nå til dags har ikke sånt i begrepsforrådet sitt engang. De sitter i sofaen og ser på fotball eller en DVD-film, spiser pizza og drikker øl. De er forbrukere, kremmere, karriære-mennesker - vet ikke hva idealisme er engang.

Hvordan skulle vi nå dem med vårt budskap? Vi har ingen TV-kanaler å kringkaste gjennom, ingen milliarder på bank å drive reklamekampanjer eller lage film for, ingen skoler eller universiteter å opplyse folk gjennom. Vi kan ikke nå våre folkefeller på annen måte enn gjennom Internett og ved å demonstrere i gatene. Men vi når ikke mange nok ofte nok på den måten. Det er ikke nok å nå dem med informasjon og slagord; vi må oppdra dem og gjenreise nordisk sinnelag og sed. Vi overdøves og knuses av regimets massemedia, utslettes av holocaust-propaganda.

Innvandringen fra fremmede land går mye kjappere enn vi kan vinne nye tilhengere. Selv om vi i dag lukket grensene, ville de som alt er kommet yngle raskere enn vår bevegelse kan vokse. De yngler seg til seier i masseavstemningene, og støtter selvfølgelig bare anti-norsk politikk.

NS kalles organisert rasisme og rammes av straffeloven. I mange hvite land finnes det lovgivning som er skreddersydd for å stanse hvit selvbevarelse med politimakt. I Sverige har de "hets mot folkgrupp", i Tyskland "Volksverhetzung", i USA "hate crimes" osv.. I Norge har vi den beryktede rasisme-paragrafen. Det er ingen tvil om at regimet kommer til å bryte opp vår bevegelse med politimakt hvis den skulle vokse seg stor og sterk.

Hva nytter det forresten å vinne valg? Regimet kommer ikke til å gi fra seg makten bare fordi vi oppnår flertall i en masseavstemning. Det gjør et stort nummer av at flertallets stemme skal adlydes, men når den en sjelden gang taler makteliten i verden midt i mot bøyer man seg likevel ikke for flertallets valg. Det ferskeste eksempel er Hamas' valgseier i Palestina. En hel verdens statsledere forlangte i identiske ordelag at Hamas måtte oppgi sitt politiske mål og program som velgerne hadde stemt på og føre en politikk som jødene kan godta: legge seg flate for sionist-entitetens okkupasjon og terror i Palestina.

Kunne vi ikke arbeide for et ekte, norsk demokrati? Dere bekjenner dere jo til folket og vil være folkelige; da må vel folket få være med og bestemme også? Eller bruker dere folket bare til propaganda og forakter det i bunn og grunn?

Demokrati betyr ikke folkestyre; det er et demagogisk ord og et kodeord. Demokratiets poeng er å oppløse folkets naturlige og rettmessige myndighetsstruktur slik at det ikke kan styre seg selv og blir utlevert til en fremmed og hemmelig organisasjon. Følgen er at vi mister vår nasjonale selvstendighet og blir en provins i det jødiske verdensrike.

Demokratiet begynner med å erklære at alle mennesker er like og gir hver mann én stemme. Formelen én-mann-én-stemme er dets sentrale dogme. Vi er oppdratt til å holde dette for hellig, men egentlig er det jo vanvidd. Ingen privat bedrift styres på den måten, ingen overlater noe som er ham viktig til en ukvalifisert masses dom og valten. Livets forutsetning og vesen er orden; menneskemassen er som havet, en død masse uten orden. Et folk som utøver demokrati er ikke noe folk men bare en masse av individer; kan sammenlignes med å rive cellene i en organisme fra hverandre og slenge dem i en haug. Folket kan bare forbli et folk og opprettholde sitt liv ved å danne en over-individuell organisme. Enkeltmenneskene blir bærere av en almenvilje og retter seg etter foresatte, personer med høyere myndighet og rang. Hovedoppgaven i folkets liv er å velge ut og oppdra dem som skal utøve myndighet, dem som utmerker seg i dyd og evner, arvesterke personer. De blir fører-organer i folkeorganismen.

Utvelgelsen sørger for at alle gode sider ved folkets arvebeholdning, alle byggende krefter, kommer folket til gode, mens det dårlige og skadelige holdes nede og bindes. Folket har sider som er beundringsverdige og andre som er foraktelige; vi ser på oss som agenter for genetisk fremskritt og vil at den gode arv skal herske og føres videre.

Kaller du det folkestyre? At folk flest ikke får ha noen innflytelse, ikke er meningsberettiget, så å si umyndiggjort?

Et styre hvor folket fremmer sine beste menn til førende stillinger er det eneste mulige folkestyre. Massevelde og pøbelvelde uttrykker ikke folkeviljen og tjener ikke folket; det ender bare med fremmedvelde. Demokratiet er som en gressklipper; det kapper av alle hoder som rager for høyt. Vi trenger et styre hvor hver folkefelle får bruke sine evner fullt ut i folkets tjeneste. Vi kan ikke innrømme noen innflytelse uten å stille betingelser. Vil du virkelig at en forbryter skal ha like stor innflytelse som en hederskar? Vi kommer til å fordele makt og ansvar etter den enkeltes karakter, vandel og dyktighet. Den som ved sine personlige egenskaper bærer naturlig myndighet skal også gis makt til å sette sin vilje igjennom.

Alle gode nordmenn kommer til å øve innflytelse på statens stell, men ikke gjennom landsdekkende masseavstemninger. De vil få et ord med i laget i alle saker som de har greie på. Den enkeltes innflytelse må utgå fra lokalsamfunnet, fag og arbeidsplass hvor han kjenner forholdene og selv er kjent. Beslutninger må aldri tas av inkompetente, og stemmen til den som har dypere innsikt i en sak må veie tyngre enn andres. Det er også et spørsmål om edelt sinnelag: de som opptrer egennyttig og spinner intriger er en fare for staten og må lukes ut.

I NS-samfunnet har alle plikt til å delta i statens styre og stell etter evne. Å ta ansvar for og gjøre en innsats for fellesskapet vil være en viktig del av oppdragelsen i skolene og ungdomsforbundene (hirden o.l.).

Har dere noen praktiske forslag til hva vi kan gjøre for å fremme saken?

Hver enkelt bør gjøre hva han eller hun kan best. De aller fleste av oss bør arbeide under jorden; holde seg skjult og sin virksomhet hemmelig. De som virker over jorden vil bli overvåket, forfulgt og til slutt arrestert. Vi kommer ikke til å vinne vår kamp i fullt dagslys. Det er en informasjonskrig, og vi må ikke frivillig gi ut opplysninger om oss selv. Vi har en usedelig og grusom motstander. Vi anslår at vi vil kunne verve høyst 10 tusen nordmenn til kamp for vår sak. Av disse vil bare 2000 være så hengivne og dugelige som vi behøver. Det er meget få! De må vokte seg vel for å røpe seg. De bærer hele vårt folks fremtid på sine skuldre.

Som organisasjonsform anbefaler vi celle-vesenet skissert i strategi-skriftet. Vi trenger både enhet og sikkerhet: Vi må kunne avtale og koordinere aksjoner, men en celle eller gruppe må ikke kunne forråde en annen. Skillevegger, info-isolasjon. Vi må være meget påpasselige mot elektronisk overvåking. Hvis du sitter hjemme og surfer og mailer, vet din ISP alt om deg. Kryptering og anonymisering er ikke perfekte løsninger, for svært få mennesker bruker dette, så du havner på en kort liste. Å være anonym er å forsvinne i massen og aldri stå på en kort liste.

Cellenes oppgave er å arbeide konstruktivt for nasjonal gjenfødelse: Føde mange barn og oppdra dem i nordisk ånd, sanke politisk kunnskap og skolere hverandre, bli selvstendig næringsdrivende og skape arbeidsplasser for nasjonalsinnede, skaffe seg teknisk ekspertise, verve nye kampfeller, og avle en kultur for nordisk overlevelse.

Er ytringsfriheten på Internett det verktøy som vil føre den nasjonale bevegelse til seier?

Denne fantastiske mulighet til å bli hørt har vi hatt i 10 år og den har gitt uttelling, helt klart. Internett er meget viktig for oss. Det vet regimet også. Hvor lenge tror du vi får beholde dette talerør? Vi ser tydelige varsler på himmelen om at denne frihet vil forsvinne. Blir "hat-sajter" forbudt på verdensveven, vil vi i løpet av få år tape alt vi hittil har vunnet. Vi må derfor ikke gjøre oss for avhengige av den.

Hvordan ser dere på truselen fra islam? Er dere så opptatt av jødeplagen at dere overser muslimfaren?

Våre forfedre sloss i tusen år for å holde maurere og tyrkere ute av Europa - og greide det! Bare på Balkan og i Spania var muslimene i lengre tid herrer. Så sent som i 1683 beleiret tyrkerne Wien! Men etter tysk-polsk seier i slaget utenfor Wien gikk det hurtig utforbakke med osmaner-riket og det er 300 år siden islams armeer utgjorde en trusel mot Europa. Truselen i dag er den samme som fra andre ikke-europeere: innvandrings-invasjonen. Som innvandrere er de farlige, for de er sammensveiset, aggressive og fanatiske. Men deres tro gjør dem også mindre farlige for oss enn andre, ettersom de lever adskilt og ikke truer vårt blods renhet. Den største trusel mot vår beståen som rase kommer fra dem som smelter inn i våre folk, dem som assimileres og integreres. Så lenge vi har rasefremmede i landet i store mengder er det en fordel at de religiøst og kulturelt står oss så fjernt som mulig. Innvandringen er et rasespørsmål; religionen har underordnet betydning. Vi NS-ere avviser all innvandring av fremmede raser, uansett hvilken religion de bekjenner seg til. Ingen vil få bli her i landet ved å omvende seg til kristendommen eller norrøn religion.

Frykter dere opptøyer som i Franrike i oktober-november 2005? Eller massesammenstøt som i Australia nylig? Eller at islams masser i Europa settes i brann til følge av krenkelser som Muhammed-tegningene?

Muslimene i Europa har ikke kommet hit som erobrere; de er bragt hit av regimet for å brukes som mordvåpen mot vår rase. Det er ikke spesielt for muslimene, men gjelder alle fremmede innvandrere. Det fokuseres altfor mye på islam. Man kaller en mann muslim bare fordi han kommer fra et muslimsk land. Selv om han er muslim er det ikke sikkert islam er den drivende kraft i livet hans. Mange mennesker som kommer til Norge fra islamske land gjør det fordi de ikke er muslimer; jeg har selv truffet flere iranere hvor dette holder stikk. Når de ikke er muslimer er de gjerne kommunister, liberalere, frimurere.

Hver gang mennesker med bakgrunn fra muslimske land begår ugjerninger, som i Frankrike nylig, omtales de blott som muslimer, akkurat som om alle synder kunne skrives på religionens kappe! Har islam skylden for alt? Har ikke det enkelte menneske ansvar for sine handlinger? Det er ikke sikkert de er muslimer i det hele tatt! Hvorfor omtaler man ikke negrene som herjet i det oversvømte New Orleans simpelthen som kristne? Hvorfor kaller man ikke mestisene som invaderer USA fra Mexiko kort og godt katolikker og klandrer paven og jomfru Maria?

Det er raseproblemer vi har å gjøre med. Det værste raseproblem av alle er at jøder hersker over oss og tar alle viktige politiske beslutninger i våre land. Fremmedinvasjonen er en jødisk plan; de fører krig mot vår rase og kultur og vil utslette vår egenart for alltid. Muslimene og alle andre fremmede er kommet hit fordi jødene vil bruke dem som våpen mot oss. Det er jødene som har makten og bestemmer; muslimene har ingen makt. Kanskje var mange av de herjende ungdommene i Frankrike muslimer, men Sarkozy er ikke muslim, han er jøde.

Regimet er misnøyd med at muslimene ikke lar seg integrere og er ineffektive som verktøy til å bastardisere oss. Det vil at de skal bli dekadente materialister, rotløse individer, forbrukere av den samme globale søppelkultur som europeere er henfalne til og som jødene har laget for alle gojim-folk. Men lykkes ikke dette så vil det isteden bruke Allahs horder som rambukk for å knuse våre europeiske nasjoner. Jeg tror ikke noe på at opptøyene i Frankrike var spontane; hvis regimet ikke hadde ønsket dem, ville de raskt ha blitt slått ned. Hvis det ikke hadde sett seg tjent med overgrepene på franskmenn på toget gjennom Marseille, ville det ha slått hardt ned på dem. Det samme kan sies om den evindelige vold, skjending og trakassering som unge australiere utsettes for og som fikk det til å koke over for dem. I systempressen gis vi hvite all skyld uansett og den lyver om saksforholdene.

Mange forholder seg veldig naivt til det som skjer på verdensscenen. Hvorfor tror du Jyllandsposten publiserte disse krenkende karikaturer av Mohammed? Bare for moro skyld? Jeg tror ikke noe på at begivenhetene i verdenspolitikken skyldes tilfeldigheter. Det sitter usynlige hjerner bak kulissene og smir renker. Noen hadde en hensikt med å provosere muslimene, hvis reaksjon i sin tur ville provosere nasjonalsinnede europeere. Splitt og hersk? Som alltid må man spørre hvem som tjener på dette, hva det tjener. Følgen er jo fiendskap mellom muslimer og europeere. Varmes vi opp til en kommende krig mot Iran, tro? Saboteres holocaust-konferensen i Iran? Skal vi hetses til fiendskap mot Hamas som vant valget i Palestina nylig? Ønsker regimet flere opptøyer som dem i Frankrike, å stikke Europa i brann? Prøver man å trekke oppmerksomheten bort fra noe annet? De som vinner på dette er verdens herrer - USA, Israel, jødiske bankierer, den globale maktelite - ingen andre.

Etterhvert som muslimene strømmer på blir vel europeiske samfunn forandret i retning muslimsk lov og sed? Vil Sharia-lov bli innført i Norge med tiden? Mister vi vår frihet og våre rettigheter? Mohammed-tegningene viser vel at ytringsfriheten vil komme under press og måtte innskrenkes?

Hvilken ytringsfrihet? Det er typisk for regimets desinformasjon at det fremstiller saken som om den gjaldt ytringsfrihet. Skal Jyllandsposten ha frihet til å trykke slike tegninger? Hvilket tåpelig spørsmål! Systempressen, regimets mediemonopol, tar seg de friheter den vil og folket kan ikke hindre den i det. Det får ingen konsekvenser om vi mener det ene eller det andre. Den bryr seg ikke om at vi må bøte med vårt blod for den løgn og hets som fyller dens spalter. Den har ikke et folkevennlig formål. Vil vi snakke om ytringsfrihet så bør vi påpeke at alle regime-kritikere er utestengt fra massemedia. Bekjenner man på arbeidsplassen at man er NS så får man sparken på dagen. Sier man det til sin husvert blir man kastet ut omgående. Er ikke dette nok til å skremme en til taushet, så knebles man med politimakt og må i fengsel for sine "politisk ukorrekte" ytringer. Vi har en paragraf i straffeloven som truer med 2 års fengsel for den som offentlig sier noe sant om jøder, negre, homofile eller hvilken som helst av regimets klientgrupper. Den er ikke like flittig brukt som loven om "hets mot folkgrupp" i Sverige, men det kommer vel av at nasjonalistene i Norge ikke er like synlige og godt organisert som i Sverige.

Kanskje er Mohammed-tegningene hevn for at Iran nå fremstår som en oase av ytringsfrihet i og med sine planer om å arrangere en holocaust-konferense åpen for alle synspunkter, hvilket undertrykkelsen gjør umulig i Europa. I Tyskland sitter fire menn fengslet for å ha motsagt jødenes historieforfalskning; la oss ikke glemme dem: Germar Rudolf, Ernst Zundel, Sigfried Verbeke, David Irving. Rudolf og Zundel ble arrestert i og utlevert fra USA hvor det angivelig råder full ytringsfrihet! Forøvrig sitter Matt Hale inne i USA med en dom på 40 år for å ha ytt politisk motstand mot regimet. Iran er ett av de siste land som ennå motstår jødeveldet.

Hvilket syn har dere NS-ere på ytringsfrihet? I NS-staten blir vel alle ytringer undertrykket som ikke passer inn i deres NS-anskuelser?

Vi holder oss ikke med liberale dogmer og bekjenner oss ikke til ubetinget og grenseløs ytringsfrihet for den enkelte. Vi tjener den nordiske rase og veier alle ting som midler til dens liv og vel. Vi anerkjenner ingen rett til å virke til skade for folket i ord eller handling. I NS-samfunnet er retten til å ytre seg betinget av at man er en tro folkefelle av god vilje. Alle vil stå ansvarlige for sine ytringer. Den som gripes i å lyve vil kunne bli straffet. Ondsinnede rykter, bakvaskelser og sjikane vil det blitt slått ned på. Vi kommer til å straffe dem som skjender det som er oss dyrebart og hellig. Vi er sedelige mennesker og krever sedelighet i tale liksom i annen livsførsel. For oss NS-ere er ikke retten til å ytre seg det viktigste, men plikten til å ytre seg. Alle folkefeller som i skrift eller tale kan bidra til folkets vekst og vel plikter å gjøre det. De som har kunnskap eller visdom eller skatter i sjelen skal dele dem med oss andre. Vi er opptatt av å gjøre vår plikt, gjøre det som er rett.

Ville dere tillate en avis å trykke disse Muhammed-tegningene? Ville dere tillate folk å brenne Koranen under gatedemonstrasjoner?

Vi vil ikke la oss bruke av jøder og frimurere i deres krig mot all religion og alt opphøyet sjelsliv. Vi er ikke agenter for den sataniske makt i verden. Vi er ikke alment fremmedfiendtlige og tilstreber et fredelig og godt forhold til alle fremmede nasjoner, religioner og kulturer som ikke er fiendtlige mot oss. Vårt prinsipp er å leve og la leve: Hvis andre respekterer våre livsbehov så respekterer vi deres, og vi legger oss ikke opp i deres livssyn eller livsform. Vi må få ha vårt fedreland for oss selv og her skal vi herske og være frie og leve som vi kan og vil. Vi kommer til å si alt vi føler behov for å si uten å be fremmede om lov. Men vi kommer til å slå ned på unødige krenkelser og provokasjoner. Å avbilde Muhammed som terrorist eller Maria, Jesu mor, som hore o.l. er den type ting vi vil sette bom for. Ingen vil få lov til å urinere på krusifikset eller brenne koranen. Samlivet her på Jorden fordrer en viss hensyntagen. Dessuten støter slike ugjerninger vår egen anstendighet.

Hvilken religion bekjenner man seg til ved solkorset? Er dere lutheranere eller odinister eller hva? Hvordan ser dere på kristendommen?

Der er ingen religionstvang ved Solkorset. Vi krever ikke at noen skal slutte seg til en navngitt religiøs institusjon eller tradisjon. Langt mindre underkaster vi den enkelte et system av dogmer, en kultus og ritus, eller en gudelære. Vi oppmuntrer alle til å frigjøre sin nordiske sjel og søke sin fromhet i den. Det er viktig å studere overleveringen fra forfedrene, både de kristne og de gammel-germanske, uten at vi skal føle oss forpliktet til å tilbe hva de trodde på. Det må vekke gjenklang i våre egne sjeler, ellers blir det bare et utvendig dogme og en tvangstro. Den edleste fromhet finner man ofte i verk og dåd og personligheter som ikke utgir seg for å være religiøse. Vi av nordisk rase liker ikke å stille vår fromhet til skue ved støyende og teatralske ritualer. Men vi er de inderligste mennesker, hva våre kunstverk vitner om.

Kristne er vi ikke, og vi ser på kristningen som den største ulykke i Germanias historie. Kristendommen slik vi kjenner den førte jødetilbedelsen inn i Norden, roten til alle senere onder. Men kristendommen har flere ansikter: Jesus selv var jo ikke jødisk, men tvert i mot jødemotstander. Hadde hans ånd behersket den senere kristendom ville det aldri kommet til konflikt med germansk tro - Jesus ville ha beriket Balder-myten og vi ville ha fortsatt i våre forfedres fotspor.

Når vi i dag søker lyset i vår sjel og den rake vei gjennom livet, har vi et stort verk til hjelp: Alfred Rosenbergs "Der Mythus des 20.en Jahrhunderts" (Det 20. Århundres Myte).

Rønnaug