Vold og Rase i Sverige

Planen var å skrive om Norge, men da jeg så hvor dårlig kriminal-statistikk Norge har fikk jeg kalde føtter. I Statistisk Sentralbyrås (SSB) Statistikkbank finner man oppgaver om anmeldte forbrytelser tilbake til 1993 og etterforskede til 2002. Vil man lengre tilbake må man gå til siden for historisk statistikk. Der finner man under 1994 etterforskede forbrytelser av forskjellige slag 1956-1992. Mellom 1992 og 2002 er det et gap i etterforskede som jeg ikke vet hvordan jeg skal fylle. Klarte jeg det på en eller annen måte ville jeg i beste fall ende opp med tidsserier fra 1956 til 2020 om etterforskede forbrytelser. Det som interesserer meg er selvfølgelig hvor mange forbrytelser som begås i landet fra år til år av ulike slag. Etterforskede gir et dårlig bilde av det, særlig i nyere tid da henleggelse er blitt rutine. Anmeldte finnes det ingen historisk statistikk om.

Jeg ga opp og ringte våre kjære naboer for å høre om de har noe som er lettere å fordøye. I BRÅs database finnes det tabeller over anmeldte forbrytelser tilbake til 1975. Det er bra, men ikke så bra som jeg håpet. Nederst på siden om anmælda brott finner man en knapp hvor det står Tidsserier. Klikker man på den dukker det opp fire stykker, og der fant jeg mirakuløst nok det jeg lette etter: Anmälda brott från och med 1950. Det er dessværre en Excel-fil men etter mye strev og pes fikk jeg omvandlet den til en CSV-fil og ryddet opp. Nå heter den anmalda_brott.csv og ligger i pakken voldrase.zip.

Dette er en gullgruve! Riktignok har den bare oppgaver hvert femte år frem til 1975, men den dekker alt av interesse: Brott mot liv och hälsa (vold), Sexualbrott, Våldtäkt, Tillgreppsbrott (eiendomsforbrytelser), Rån, Bedrægeribrott, Skadegørelsebrott, Brott mot narkotikastrafflagen og underkategorier av disse. Her har vi tidsserier fra 1950 til 2020 og kan se utviklingen i kriminalitet med voksende masseinnvandring fra den tredje verden. La oss danne oss et første inntrykk. Brott mot liv och hälsa begynner i 1950 på 8441 anmeldte. I 2016 har dette vokst til 94943. Det er en oppgang med faktoren 94943 / 8441 = 11.3 . Sexualbrott begynner på 2829 og ender i 2020 på 25030, hvilket gir faktoren 25030 / 2829 = 8.8 . Våldtäkt begynner på 350 og ender på 9360, en faktor 9360 / 350 = 26.7 . Rån begynner på 190 og når i 2011 9719, og det er den utrolige faktoren 9719 / 190 = 51.2 . I 2020 var det 8812 ran. Skadegørelsebrott begynner på 5063 og når i 2020 233610; en faktor på 233610 / 5063 = 46.1 . Endelig begynner Brott mot narkotikastrafflagen på 5 og ender på 124044. Denne tar kaka: 124044 / 5 = 24809.

Arme Sverige. For å sette dette i perspektiv bør vi sammenligne med veksten i folketall 1950-2020. I 1950 var folketallet i Sverige 7041829. I 2020 var det 10379295. På disse 70 år har det altså vokst med faktoren 10379295 / 7041829 = 1.47 . Sammenlign denne beskjedne veksten med veksten i kriminalitet og du innser at edle nordiske mennesker i Sverige under disse år ble erstattet av villmenn. Det er selvfølgelig ikke svensker som begår dette utall forbrytelser. For å danne deg et bilde av tilstandene i Sverige bør du lese Svenske Tilstander. I 2016 gjennomførte vi en utredning om Innvandring og Voldtekt i Sverige hvor vi kom frem til at folk med innvandringsbakgrunn voldtar 16.4 ganger mer enn svenskene. Men her kunne vi ikke skille mellom nordiske og rasefremmede innvandrere. Vi gjettet at sistnevnte ligger 25 ganger høyere enn svenskene. Som om ikke all volden er nok koster de rasefremmede Sverige rundt tusen milliarder kr årlig, noe vi beregnet i Hva koster innvandringen svenskene?. Hvis du vil se en prognose for fremmedbefolkningens vekst i Sverige finner du det i Svensk Folketall i Fremtiden.

Tenk hva det koster og plager svenskene at det begås 51.2 ganger flere ran og 46.1 ganger mer skadeverk i dag enn i 1950! Og likevel er dette en bagatell i forhold til det enorme antall voldtekter, i 2020 9360 og i dag sikkert ti tusen. Len deg godt tilbake og prøv å forestille deg hva alt dette innebærer. Nesten alle gjerningsmennene er rasefremmede og nesten alle ofrene svenske. Det siste har jeg ikke tall på, men sakene som rapporteres i media taler sitt tydelige språk. Hadde blattarna ønsket å rane og voldta sine landsmenn kunne de gjort det hjemme og ikke behøvd å komme til Sverige. De er kommet for å leve som predatorer på svenskene, og disse er fritt vilt, det vanker ingen følbar straff for å forgripe seg på dem. De kan til og med få skyhøy belønning av staten for å voldta svenske jenter på det grusomste. Nei? En syrier dömdes 2018 för fasansfulla våldtäkter med kidnappning och tortyr. Han bevisade sedan i HD att han var under 18 år. Därmed har han avtjänat ett för långt straff och JK beslutade om 840 000 kr i skadestånd. De utsatta kvinnorna fick inte ens en tredjedel av det beloppet. (kilde). Ti tusen blonde svenske jenter utsettes for sånt hvert år. De massevoldtas av gjenger av svartinger. Og ingen vil snakke om dette i Sverige. Selv nasjonalistene tier det i hjel. Traumaet er for stort, kanskje. Men intet blir bedre av å stikke hodet i sanden. Ti tusen i året er 27 om dagen! Mer enn en i timen døgnet rundt. Du rekker ikke å lese en artikkel om et nytt ulykkelig offer før en annen svensk jente har lidd samme skjebne. Det er folkemord, eller rettere sagt rasemord. Fremmede raser fører krig mot svenskene på svensk jord. Men disse tør ikke engang anerkjenne krigen, langt mindre forsvare seg.

La oss nå se på kurvene som viser kriminalitetens vekst 1950-2020. Brott mot liv och hälsa (vold) vokser ikke jevnt men krummer oppover, dvs. vokser raskere enn jevnt. I 2011 når det en topp og stagnerer de neste ti år. Hva dette kommer av vet jeg ikke. Muligens har ofrene satt inn mottrekk. Man lærer jo av erfaring, både sin egen og andres. Ikke minst er tiltagende segregasjon et tiltak for å demme opp for volden. Sexualbrott har et besynderlig forløp frem til 1976. Det stiger fra 1950 men snur og vender ned igjen, når et bunnmål i 1976. Det var altså færre seksualforbrytelser i 1976 enn i 1950. Jeg lurer på om dette kan skyldes at straffeloven ble endret slik at seksuelle avvik som før var straffbare ble legalisert. Eller kanskje vennet kvinnene seg til plagsom adferd som de før ikke tålte. Ikke vet jeg. Fra 1976 stiger kurven pent og forutsigelig. Også denne krummer oppover. Våldtäkt vokser jevnt frem til 1987 eller der omkring. Så øker takten i veksten og holder seg frem til rundt 2004. Da skyter kurven til værs og stiger kraftig frem til 2009. Av noen merkelig grunn stagnerer det så frem til 2015, hvoretter den sterke veksten gjenopptas frem til i dag. Jeg syns vi her ser spor av tre forskjellige innvandrende raser. Den som innvandret først minst kriminell, den neste mer, og den tredje mest. Eller er det bare innvandringstakten som har økt? Både og?

Tillgreppsbrott (eiendomsforbrytelser) ser helt anderledes ut. De når en topp allerede i 1990. Fra 1997 går de ned helt frem til i dag. Jeg tror dette henger sammen med bedre sikring av gods med alarmer koblet rett til vekterselskap, video-overvåking, metallplater foran butikkvinduer etter stengetid og annet. Etter 1990 gjenspeiler ikke massen av disse forbrytelsene innvandringen og raseforholdene mer. Ranskurvens forløp vet jeg ikke hvordan man skal forklare. Det påfallende er at oppgangen etter år 2000 begynner å stagnere. Som for volden kan det skyldes at ofrene lærer og setter inn mottiltak. Man kan sørge for å ikke gå med verdisaker på seg, ikke gå alene, unngå utsatte strøk til visse tider, og annet. Siden det finnes effektive motmidler kan vi ikke stole på at ransmassen gjenspeiler massen av rasefremmede i landet. Den store veksten i bedragerier begynner ikke før i 2006, men da bærer det raskt til himmels. Det må være en spesiell etnisk gruppe eller bande som ligger bak dette. Skadeverkene følger en pen kurve, bortsett fra en midlertidig nedgang fra 2009 til 2013. Endelig følger narkotika-forbrytelsene en uregelmessig kurve. Frem til 1965 nesten ingenting, så kraftig vekst frem til 1979, så bærer det til himmels frem til 1982, før det kommer ned igjen og flater ut frem mot årtusenskiftet. Deretter setter en voldsom vekst inn som varer til våre dager. Det er lett å skjønne at veksten fra 1965 har med kulturrevolusjonen på 60-tallet å gjøre, med sex, drugs and rock'n roll. Men hva den kortvarige eksplosjonen 1979-1982 kom av vet jeg ikke. Kanskje var det heroinet som nådde Sverige.

Det neste jeg vil gjøre er å beregne svenskers og fremmedes, rettere sagt hvites og svartes, krimrater ut i fra disse forløpene. Vi trenger mer data for å få det til. Vi trenger folketallet for Sverige 1950-2020, oppgaver om utenlandsk bakgrunn for 2002 (det første året det finnes), og tall for utenlandsfødte i 2002 fra alle land. Disse dataene må vi få fra SCBs statistikdatabas. SCB har et API som jeg brukte. Skriptet for å bruke det ligger i pakken og heter scb.bat (for Windows). Dataene jeg fant ligger i pakken men vil du laste dem ned selv kan du bruke scb.bat fra en Windows kommandoboks (som må startes med cmd.exe /V:ON). Databasen er hierarkisk ordnet som et tre. Skriver du bare scb får du se døtrene i roten. I første kolonne står en kode og i annen forklaring. Vil du ned til folketallet tar du scb BE. Så fortsetter du på samme måte til du kommer ned til et blad, en tabell. Hvis du vil skrive ut døtrene til nå-noden en gang til gir du kommandoen scb . og vil du gå opp til moder-noden scb -. Når du har kommet til et blad får du beskjed om at svaret inneholder meta-info om en tabell. Da sier du scb m > query.tmp. Denne filen begynner med en tittel, som du må la stå. Siden følger et variabelnavn og verdier for denne. Du kan fjerne hele variabelen om du vil ved å slette alle rader med navn og verdier. Du kan også slette utvalgte verdier ved å slette radene de står på. Når du er ferdig med å redigere lagrer du. Da kan du sende dette som query ved å si scb q query.tmp > tabell.csv. Tabellen kommer alltid ut som CSV. Forresten bruker SSB i Norge samme datasystem så ssb.bat er også vedlagt og brukes på akkurat samme måte. scb.bat og ssb.bat bruker noen hjelpeprogrammer som er vedlagt.

Sveriges folketall ligger på filen folkmangd.csv, utenlandsk bakgrunn på utlandsk_bakgrund.csv, og utenlandsfødte på fodelseland.csv i pakken. Hvorfor det er viktig å bruke tall for 2002? Det finnes ingen tall om utenlandsk bakgrunn fra årene før, og senere blir det flere og flere tredje generasjons innvandrere. Husk at SCBs begrep "utenlandsk bakgrunn" bare rommer første og annen generasjons innvandrere. Svenskenes krimrater kan vi beregne ved å gå langt nok tilbake i tid da fremmedandelen i landet var liten. Spørsmålet er hvor langt bakover man skal gå. Har ikke svenskenes krimrater gått opp med tiden? Fra 1950 til 1970 gjorde de nok det, med kulturrevolusjonen på 60-tallet og det utbredte misbruket av rusgifter. Men senere tror jeg ikke de gikk mye opp. Vi har en kontroll på dette i utredningen fra 2016 der 25 synes å være lavest mulige forholdstall mellom fremmed og svensk krimrate. Vi har også utredningen Svart på Hvitt - sannheten om kriminalitet og rase i USA hvor vi kom frem til forholdstallet 37 for alle voldsforbrytelser samlet. Forholdstallet vi finner her bør derfor falle i intervallet [25,37].

Når det gjelder seksualforbrytelser samlet har vi et naturlig utgangspunkt i 1976. Etter det stiger kurven pent og forutsigelig slik at vi har håp om at den gjenspeiler innvandringen. I 1976 var det 2377 anmeldte seksualforbrytelser i Sverige i en befolkning på 8236179 personer. Det gir sexraten 2377 / 8236179 for svensker (og andre hvite i Sverige). Jeg antar at denne holder seg uendret med årene. For å finne de rasefremmedes (svartes) sexrate stiller jeg opp en ligning for 2002 hvor hvite og svarte bidrar til det årets seksualforbrytelser. Ligningen har formen a (N - x) + b x = M hvor a = 2377 / 8236179 er hvites sexrate, N er folketallet i 2002, x er svartes folketall i 2002, b er svartes sexrate, og M antall seksualforbrytelser i 2002. a, N og M har vi. x skal jeg finne. Når det er gjort har ligningen bare en ukjent: b. Så den kan løses og gir oss svartes sexrate.

La oss anslå x, svart folketall i Sverige 2002. I utlandsk_bakgrund.csv ser vi at det var 1053463 utenlandsfødte i Sverige i 2002. Jeg ville nå legge sammen alle som var født i svarte land. Hvilke land jeg regner som svarte ser du i filen fodelseland.tmp . Denne brukte jeg til å laste ned fodelseland.csv ved å ta scb q fodelseland.tmp > fodelseland.csv. Dette virker dog bare når du har vandret ned til den rette tabellen ved å gå frem som oven beskrevet. For å finne antall svarte utenlandsfødte i 2002 la jeg sammen alle tallene i denne tabellen. Det ble 379317. I tillegg var det 353 personer med ukjent fødeland som jeg legger til de svarte, så det ble 379317 + 353 = 379670. Altså var de svartes andel av utenlandsfødte i 2002 379670 / 1053463 = 36.0402 %. Når det gjelder annen generasjons innvandrere, de med en eller to utenlandsfødte foreldre, fikk jeg anta at svarte utgjør samme andel som blant de utenlandsfødte (første generasjons innvandrere). Det var 304751 + 553772 = 858523 annen generasjons i 2002, så tallet på svarte annen generasjons det året blir 858523 * 36.0402/100 = 309413. Så tallet på svarte i Sverige 2002 anslår jeg som 379670 + 309413 = 689083.

Nå har vi alle data vi trenger for å løse ligningen oven og finne b = (M - a (N - x)) / x. Jeg fant b = 7404.5191 / 689083 . Da finner vi forholdet mellom svartes og hvites sexrater: b / a = (7404.5191 / 689083) / (2377 / 8236179) = 37.2325 . Simsalabim! Det var nettopp 37 vi fant som forholdstall i USA. Det er en sterk bekreftelse.

Jeg ville bruke dette resultatet til å anslå antall svarte i Sverige for alle år 1975-2020. For hvert år løste jeg ligningen a (N - x) + b x = M med hensyn på x. Resultatet ligger på filen svarte.csv og kurven rasefremmed folketall i Sverige viser forløpet. Som du ser er estimatet i 2020 2107179 eller ca 2.1 millioner. For å lage prognose for fremtiden må vi tilpasse en modell til forløpet. Du ser at kurven krummer oppover så en lineær modell (rett linje) underskatter veksten. På den annen side fant jeg at en eksponensiell kurve blir for steil. Det beste synes å være å bruke en annengradskurve. Jeg tilpasset den til dataene og fant +(3844779461.81188490)t^0+(-3892882.39799706)t^1+(985.41098825)t^2 hvor t er tiden i årstall fra 1975 til 2020. Med denne modellen ser forløpet slik ut fra 2020 til 2050:

20202028014
20252493539
20303008335
20353572401
20404185738
20454848346
20505560224

Altså i underkant av 5.6 millioner svarte i 2050. Jeg tror dette er forsiktig regnet. Vi kan sammenligne med det vi fant i Svensk Folketall i Fremtiden. Men der dekker kurven alle utlendinger, ikke bare rasefremmede. La oss prøve svensk SFT = 1.53, fremmed SFT = 2.7, nettoinnvandring 100 000, og rasebevisst forplantning. I 2014 begynner kurven på 2.7 millioner utlendinger. I svarte.csv ser vi at rasefremmed folketall det året var 1674772. Så vi må trekke fra litt over en million i prognosen for å få svart prognose, hvis vi forutsetter jevn vekst. I 2050 leser vi av 8.5 millioner. Trekker vi fra 1.5 millioner (fordi veksten er raskere enn jevn) kommer vi ned på 7 millioner svarte. Dette bekrefter at min beregning her er forsiktig. En del av gapet kan fylles av at nordiske innvandrere har lavere SFT enn 2.7 . Hensyn tatt til dette blir forskjellen i prognose for 2050 ikke mer enn en million. Resten av gapet kan nok fylles av at veksten utover i århundret blir raskere enn en annengradskurve.

På samme måte beregnet jeg forholdet mellom fremmed og svensk krimrate for flere andre forbrytelser. Når jeg anslo svensk krimrate i 1950 fikk jeg forholdstallene 66.56 for vold og 51.79 for voldtekt. Det er urimelige tall. Da jeg bedømte svenskene i 1970 fikk jeg 26.2910 for vold, 25.0379 for voldtekt, 57.6761 for ran, og 36.6114 for skadeverk. Men kurvene for disse andre forbrytelsene er heller stygge så man kan ikke stole på dette. Likevel ligger 3 av 4 i intervallet [25,37] som ønsket. Jeg prøvde å beregne tidsserien av svart folketall ut i fra disse andre forbrytelsene men det gikk dårlig.

Hvorfor er resultatene her viktige? Fordi de gir en prognose for befolkningsutviklingen i Sverige som ikke bygger på usikre parametre. Vi har ikke behøvd å anta noe om SFT, nettoinnvandring, eller rasebevisst forplantning. Prognosen følger av seksualforbrytelsenes forløp alene, 1975-2020. Ikke bare får vi en prognose for svart folketall, men også for seksualforbrytelser mot svenske jenter. Det ser mørkt ut. Ingen parlamentarisk partipolitikk kunne demme opp for dette i tidsrommet 1975-2020, og det kommer den ikke til å gjøre frem mot 2050 heller. Langt de fleste svarte (rasefremmede) kommer til Sverige fra den tredje verden som flyktninger eller asylsøkere og får permanent opphold i Sverige med all ting gratis som en menneskerett til beskyttelse og trygghet. Hvorfor unnes ikke svenske jenter den samme menneskeretten i sitt eget fedreland? Hvorfor har de ikke rett til å bo i et land hvor de er trygge mot seksualforbrytelser? Det er de bare i et land som er raserent nordisk. Enten blir Sverige et slikt land igjen, slik det var før annen verdenskrig, eller så går den nordiske rase i Sverige til grunne.

Erlend