Svart på Hvitt

sannheten om kriminalitet og rase i USA

Dette emnet er atter hett i samband med negeropptøyene i USA. Er det slik at svarte i uforholdsmessig stor grad blir ofre for hvit vold? Man skulle tro det, med tanke på jødemedias vinkling og de svartes slagord. Black Lives Matter! No justice no peace! Det gir inntrykk av at svarte plaffes ned for sport og moro av borgerlige hvite rasister som kjeder seg, omtrent som man skjøt bison med gevær fra togvinduet på prærien i gamle dager. See how they run!

Fra marxistisk propaganda til virkelighet. La oss ta tak i det statistiske tallmaterialet som foreligger og se hva vi kan slutte av det. Jeg bruker den siste ferdig utarbeidede krimrapporten fra FBI, som er den for 2018. Der er det tabell 6 jeg skal bruke: Crime in the United States by Metropolitan Statistical Area, 2018. Det finnes 392 slike metropoler alt i alt, og det er mer enn nok. En metropol er en by med kringliggende forsteder og tettbebygde strøk. Man kan si at det er den organiske byen til forskjell fra byen innenfor offisielle grenser. Tabellen gir oss navnet på metroen, folketallet, og blant annet raden Total area actually reporting. 7 ulike slags forbrytelser er tabellført, og de er lagt sammen i to grupper: voldsforbrytelser (violent crime) dekker drap, voldtekt, ran og grov legemsfornærmelse; godsforbrytelser (property crime) dekker innbrudd, tyveri og biltyveri.

Nå lurer du kanskje på hvordan jeg skal få fram informasjon om rase av en tabell som ikke sier noe om det. Hvorfor ikke bruke FBIs opplysninger om rase for gjerningsmann og offer? Det er tabell 43: Arrests by Race and Ethnicity, 2018. Det er flere grunner til det. Den første er at amerikanske myndigheter fusker med hvithets-begrepet. Deres "hvite" omfatter amerikanske mestiser fra LatinAmerika (hispanics) og alle fra NordAfrika og Midtøsten (se her eller her). Latinamerikanske indianere, maurere, arabere, tyrkere, tartarer, armenere, afghaner, jøder, sigøynere osv. klassifiseres alle som hvite. Samtidig er disse folkene høyt kriminelle, langt mer så enn ekte hvite. Tabellen oppgir hispanics eller latino som etnisitet, så jeg kunne trekke fra disse, men ville fremdeles stå igjen med de andre. Min andre grunn er at dette gjelder arresterte personer. Hvem som arresteres for hva er en politisk beslutning, ikke en kjensgjerning om kriminalitet. Med tanke på hvor antihvite politi og domstoler i USA er blitt kan vi ikke stole på at dette svarer til kjensgjerningene. Politiet arresterer bare en mann når de mener å ha bevis som strekker til for å få ham dømt. Men når en svart mann står tiltalt for vold mot en hvit er juryen svart, og svarte dømmer rasistisk. Det skal mye til for at han blir dømt. Derfor skal det også mye til for at han blir arrestert. Hvis du har fulgt med i nyhetsbildet fra Amerika den siste tiden har du sett at hvite kvinner (klengenavn "Karen") nå ikke en gang kan be politiet om hjelp mot svarte menn som truer dem uten selv å bli straffeforfulgt! Min tredje grunn er at jeg såvidt mulig vil ha med alle begangne forbrytelser, ikke bare oppklarte fall hvor en gjerningsmann er anholdt.

Min plan er å bruke samme statistiske metode som i Innvandring og Voldtekt i Sverige. Prinsippet er å bruke variasjonen i hvites og svartes utbredelse i USA geografisk og historisk, sammen med variasjonen i begangne forbrytelser, til å slutte seg til hvites og svartes krimrater. Nå varierer utbredelsen for sakte historisk til at jeg kan bruke dette her, så jeg må nøye meg med geografisk variasjon. Derfor trengte jeg en geografisk oppdeling av USA som er passe fin, og fant den i metropolene (M.S.A.). De har også den store fordelen at befolkningens etniske bakgrunn er kjent: people reporting ancestry. Det er mulig å få fram fordelingen over metropoler. Jeg har samlet alle filene med data i pakken krimrase.zip. Der finner du filen etniske_grupper.txt som lister alle de etniske gruppene som er brukt i statistikken for 2018. Min neste oppgave var å klassifisere dem i raser. Jeg bestemte meg for å bruke tre raser, eller rettere sagt rasegrupper: svarte, grå og hvite. I filen etniske_grupper.txt har jeg merket dem henholdsvis med tallene 0,1,2. Svarte omfatter alle klart rasefremmede, ikke bare afrikanske negre. Hvite omfatter alle klart hvite av europeisk opprinnelse. Resten er blandet eller tvilsom og legges i esken grå.

Det var ikke alltid lett å avgjøre hvilken rase en etnisitet skulle tilordnes. Hva med dem som oppga amerikansk opprinnelse? Hva er det? Nordamerikanske indianere? Da jeg la dem blant de grå fant jeg altfor få svarte, bare 4 %. Det er allment akseptert at det finnes over 13 % negre i USA; hvilke etnisiteter oppga de? Jeg hadde vanskelig for å finne dem. Det finnes ingen gruppe "african american" så nå tror jeg at mange av dem svarte "american". Jeg la "amerikanerne" blant de svarte, og nå fant jeg 9 % svarte (22411580 individer). Det er godt nok. Jeg fant 38 % hvite (89394495 individer). Resten er grå. Alt i alt bor det 238172734 mennesker i disse metropolene. Eksempler på svarte etnisiteter er afghansk, arabisk, tyrkisk, afrikansk. Eksempler på grå etnisiter er baskisk, bulgarsk, gresk, russisk. Eksempler på hvite etnisiteter er britisk, tysk, skandinavisk. Husk at det er raseforholdene i disse landene da utvandringen til Amerika fant sted for minst hundre år siden som teller.

Da dette var gjort måtte jeg legge sammen alle tallene for etniske grupper som hører til henholdsvis svarte, grå og hvite. Da fant jeg rasefordelingen over metropolene, som ligger på filen bgw_metro.dat . Så plukket jeg ut krimdataene fra FBIs tabell (tabell 6 ovenfor) og la dem på filen crime_metro.dat . Disse to datasettene ville jeg nå slå sammen, men det var ikke opplagt. bgw_metro.dat har data for 390 metropoler, men crime_metro.dat bare for 372. Dessuten er ikke navnene på dem helt standard, og de 390 rommer ikke riktig alle de 372 heller. Kinkig. Jeg måtte lage et program for å matche dem. For å gjøre en lang historie kort endte jeg opp med filen bgw_crime_metro.dat som har 343 rader, en for hver metropol jeg klarte å matche. På hver rad står både rasedata og krimdata (navnet på metropolen er nå utelatt). Endelig var jeg i mål med å preparere dataene for statistisk analyse.

I mange metropoler er det både få svarte og begås få forbrytelser så jeg fant det best å konsentrere meg om voldsforbrytelser sett under ett heller enn noe bestemt slag. Jeg brukte modellen z = ax + by hvor z er antall voldsforbrytelser (i 2018) i en metropol og x og y er folketallene der for to raser som stilles opp mot hverandre. Koeffisienten a er da første rases voldsrate, b annen rases voldsrate. Først lot jeg x være antall svarte og y antall gråhvite (grå eller hvite). Ved bivariat lineær regresjon fant jeg da svartes voldsrate: 0.01157308 voldsforbrytelser per svart individ og år. Likeledes lot jeg x være antall hvite og y antall gråsvarte. Jeg fant hvites voldsrate: 0.00031373 . 0.01157308 / 0.00031373 = 36.8887 så dermed kan jeg trekke min første konklusjon: Svarte er 37 ganger så voldelige som hvite. Dette tallet er adskillig mer ekstremt enn hva offisiell amerikansk rasestatistikk hevder. Myndighetene der borte tusker og fusker på alle bauger og kanter for å tilsløre de ekstreme raseforskjellene. Hollywood og massemedia gjør sitt beste for å drukne virkeligheten i løgn og oppspinn.

Her er C++ programmet som beregner svarts rate:


 args = arguments(argv, argc);
	int i = string2int(args[0]);
	string line(0x1000);
	list > x(350);
	vector y(350);
	while (line.readln())
	{
		list r = line.split('\t');
		double N = string2int(r[0]);
		double b = string2int(r[1]);
		double gw = N - b;
		vector p(2);
		p |= b; p |= gw;
		x |= p;
		double c = string2int(r[6+i]);
		y |= c;
	}
	multisample S(x);
	vector a = S.linearfunction()(y);
	foreach(j,a)
		printf("%.8f\t", a[j]);
	puts("");
]]>

Man bruker det slik:
type bgw_crime_metro.dat | svartrate.exe 0
hvor svartrate.exe er navnet på programmet oven. Argumentet 0 velger voldsforbrytelsene.

Det neste jeg ville prøve å gjøre var å få greie på hvor mye av den svarte volden som rammer gråhvite. Da brukte jeg modellen z = ax + by + cxy hvor x er antall svarte, y antall gråhvite. Det jeg ville finne ut var hvor mye kryssleddet spiser av svart voldsrate. a ble nå 0.00865795 . (0.01157308 - 0.00865795) / 0.01157308 = 25.1889 % . xy representerer antall tilfeldige møter mellom svarte og gråhvite, og volden som vokser jevnt med dette er opportunistisk. Dermed kan vi si: 25 % av svart vold er opportunistisk og rammer gråhvite. Så brukte jeg modellen z = ax + by + cx^2 . Nå ble a 0.00763326 . (0.01157308 - 0.00763326) / 0.01157308 = 34.0430 % . Så vi kan slutte: 34 % av svart vold er opportunistisk og rammer svarte. Sammenlagt er 25 + 34 = 59 % av svart vold opportunistisk. Resten av volden er overlagt. 25 / 59 = 42 % så vi slutter: 42 % av opportunistisk svart vold rammer gråhvite. Jeg har ingen mulighet for å regne ut hvor stor del av all svart vold som rammer gråhvite, men det er rimelig å anta at den overlagte volden rammer gråhvite i samme monn som den opportunistiske. Hvis det er riktig rammer 42 % av svart vold gråhvite. Siden det bare finnes 9 % svarte i metropolene men 91 % gråhvite ser vi at hvis svart vold hadde rammet tilfeldig med hensyn på rase ville 91 % av den ha rammet gråhvite. At så mye mindre enn dette rammer gråhvite er et sterkt vitnesbyrd om segregasjon i det amerikanske samfunnet. I et samfunn med høyt voldelige svarte tvinges hvite til å segregere seg fra dem. Det er fremskutt forebyggende selvforsvar. Likevel er segregasjonen halvdan for hadde den vært fullkommen ville 0 % blitt rammet.

Hvis den svarte volden som rammer gråhvite rammer tilfeldig med hensyn på rase, rammer 38 / (38 + 53) = 41.7582 % av den hvite. 42 % * 0.417582 = 17.5384 % . Hvite utgjør 38 % av befolkningen og rammes av drøyt 17 % av svart vold. Ved å undersøke hvite på samme måte som svarte fant jeg at ingen hvit vold er opportunistisk. Dette er nok et kraftig vitnesbyrd om store raseforskjeller. Det er derfor ikke mulig å utlede hvor stor del av hvit vold som rammer svarte. Det beste vi kan gjøre er å anta at svarte beskyttes like godt av segregasjonen mot hvit vold som hvite mot svart vold. For hvite dempes utsattheten fra 38 % til 17.5384 %, dvs. med faktoren 17.5384 / 38 = 0.4615 . Så vi antar at svarte rammes av 9 % * 0.4615 = 4.1535 % av hvit vold.

Med tanke på svartes skyhøye voldsrate er 17 % treffrate svært mye. Dessuten er dette meget forsiktig regnet, for mange av dem jeg har klassifisert som grå er i virkeligheten like hvite som dem jeg har klassifisert som hvite. Hvites naturlige forsvar mot å bli offer for svart vold er å segregere seg mer og mer; forlate storbyene og flytte ut på landet. Jeg har ikke sagt noe om at svart vold som rammer hvite er motivert av rasehat, for det kan jeg ikke slutte meg til av dataene med min statistiske metode. Selvfølgelig forekommer dette, men omfanget er meg ukjent. Det er en mager trøst for en drept hvit mann at drapsmannen ikke hater hans rase! Det er svart voldsrate i seg og hvor utsatte hvite er for å rammes som tør interessere hvite mest.

Selv om volden er viktigst skal vi ikke helt glemme godsforbrytelsene (property crimes). Svartes rate er her 0.06769274 . Hvites rate er ikke signifikant større enn null! Med andre ord er den forsvinnende liten. Hvite stjeler ikke!. Noe forholdstall mellom svart og hvit rate er derfor umulig å beregne; det er i prinsippet uendelig. Vi kan i steden sammenligne svart voldsrate med svart godsrate: 0.06769274 / 0.01157308 = 5.8492 . Så hver gang en svart mann tyr til vold har han stjålet noe 6 ganger siden sist! Siden voldsraten er så høy blir dette å ligne med et permanent plyndringstokt. Hvite holder ikke slike lovløse tilstander ut. Er det rart amerikanske fengsler er fulle av negre og andre rasefremmede? I gamle dager, da vi var alene i landet, behøvde vi ikke lås på dørene.

I lys av tallenes klare tale skulle man tro at ingen kontrovers kan bestå, men der tar man feil. Den nordisk-ariske rases fiender blånekter for at svart vold er en plage for hvite i USA. La oss se på et eksempel: Tim Wise er en jøde som fører felttog mot hvite. Han har skrevet to artikler om emnet: Race, Crime and Statistical Malpractice: How the Right Manipulates White Fear With Bogus Data og Nazis Can’t Do Math: Reflections on Racism, Crime and the Illiteracy of Right-Wing Statistical Analysis. Den siste bygger på oppdiktede data så jeg skal ta for meg den første alene.

Han begynner essayet med å fremsette sine påstander, og det er til god hjelp, for så slipper man å lese resten! Første påstand: Only about 1 percent of African Americans — and no more than 2 percent of black males — will commit a violent crime in a given year. Ovenfor estimerte jeg svartes voldsrate til 0.01157308 gjerninger per svart individ og år. Vi ser at dette stemmer godt overens med Wise's påstand. Det demagogiske i hans utsagn er at han insinuerer at dette er lite! La oss se hva det innebærer. Trekk en tilfeldig svart mann av folket og la oss følge ham gjennom livet fra fødsel til død. Hvert år han lever begår han en voldsforbrytelse med sannsynligheten p = 0.02 . Den forventede ventetid i Bernoulli-fordelingen er 1/p = 50 år. Siden den svarte gjennomsnittsmannen lever lengre enn 50 år kan vi slutte: Den svarte gjennomsnittsmannen er en voldsforbryter. I løpet av sitt liv har han myrdet, voldtatt, ranet eller mishandlet grovt minst én gang. Enhver frøken flink pike, hjernevasket med kulturmarxisme på universitetet, vil nikke energisk når hun hører Wise's utsagn: Nettopp! sånn er det; svart vold er ingen sak, det er bare hvite rasister som hevder det, unge sinte menn og tapere som mangler utdannelse og ikke kan regne men vader i fordommer og hat! Når hun hører mitt utsagn gisper hun og tenner på alle pluggene: Maken til fascistisk hets og søppel! Mitt utsagn følger dog logisk av Wise's, hehe.

Wise's annen påstand: Even though there are more black-on-white interracial crimes than white-on-black interracial crimes, this fact is not evidence of anti-white racial targeting by black offenders. Det er riktig. Som jeg påpekte ovenfor kan man ikke slutte seg til rasistisk rettet vold av disse tallene. Men det er likevel mulig at det forekommer i betydelig omfang.

Tredje påstand: No more than 0.7 % of African Americans will commit a violent crime against a white person in a given year, and fewer than 0.3 % of whites will be victimized by a black person in a given year. Siden 1 % av de svarte begår en voldshandling under året innebærer dette utsagnet at 70 % av svart vold rammer hvite. Wise's kategori "hvite" er mindre enn min kategori gråhvite og jeg tror ikke tallet kan ligge så høyt, men gjør det det så rammes hvite enda hardere enn jeg kom frem til. Wise formulerer seg igjen på en måte som får tallet til å høres lite ut skjønt det faktisk er stort.

Fjerde påstand: Whites are 6 times as likely to be murdered by another white person as by a black person. Jeg kunne ikke lage særskilt statistikk for drap fordi det er relativt få av dem, men la oss undersøke dette for vold i steden for drap. Jeg bruker nå mine kategorier hvit og svart. Hvites voldsrate er 0.00031373 . Vi fant ovenfor at 4.1535 % av den rammer svarte. Så 95.8465 % rammer gråhvite. Hvis vi ser bort fra segregasjon mellom hvite og grå kommer vi til at 41.7582 % av denne volden rammer hvite, altså 95.8465 % * 0.417582 = 40.0238 %. Så den hvite voldsraten som rammer hvite er 0.00031373 * 0.400238 . Svartes voldsrate er 0.01157308 . Jeg fant at 17.5384 % av den rammer hvite. Så den svarte voldsraten som rammer hvite er 0.01157308 * 0.175384 . For å finne antall hvite ofre for hvit vold under ett år tar vi 0.00031373 * 0.400238 * antall hvite = 0.00031373 * 0.400238 * 89394495 = 11224 . Antall hvite ofre for svart vold blir likeledes 0.01157308 * 0.175384 * antall svarte = 0.01157308 * 0.175384 * 22411580 = 45489 . Så Wise's påstand er riv ruskende gal! I alle fall hvis forholdet mellom hvites og svartes drapsrater ligner det mellom voldsratene, hvilket det ganske sikkert gjør. Hvor mye større ville ikke dette tallet 45489 ha vært om det hadde vært flere svarte i USA eller de hadde vært bedre integrert blant hvite! Husk det neste gang noen snakker om å integrere innvandrere fra den tredje verden i vårt folk.

Femte påstand: the percentage of white Americans who will be murdered by a black offender in a given year is only 2/10,000ths of 1 percent (0.0002). Vi fant 45489 hvite ofre for svart vold i løpet av ett år. Totalt antall voldsforbrytelser i mine 343 metropoler i 2018: 859384 . Av disse er 13271 drap. 13271 / 859384 = 1.5442 %. Så antall hvite drept av svarte blir formodentlig 45489 * 0.015442 = 702. 702 / antall hvite = 702 / 89394495 = 0.0008 %. Så tallet jeg kommer frem til er 4 ganger større enn hva Wise oppgir. Men han utnytter at folk er tilbøyelige til å finne et tall med mange nuller etter komma lite. Er ikke 0.0008 et lite tall, kanskje? Svaret er at det kommer helt an på hva det måler. At 0.0008 % av USAs hvite myrdes av svarte hvert år er ikke lite. Men det er ikke lett å forestille seg hva det innebærer, og det utnytter demagogen Wise.

Sjette og siste påstand: any given black person is 2.75 times as likely to be murdered by a white person as any given white person is to be murdered by an African American. Den hvite voldsraten som rammer svarte er 0.00031373 * 0.041535 . Så antall svarte ofre for hvit vold i løpet av ett år blir 0.00031373 * 0.041535 * antall hvite = 0.00031373 * 0.041535 * 89394495 = 1164. En svart persons sannsynlighet for å bli offer for hvit vold under dette året er altså 1164 / antall svarte = 1164 / 22411580 = 0.000052 . Antall hvite ofre for svart vold fant vi å være 45489. 45489 / antall hvite = 45489 / 89394495 = 0.000509 . 0.000509 / 0.000052 = 9.7885 så vi har kommet frem til at Det er ti ganger mer sannsynlig at en hvit person rammes av svart vold under et gitt år enn at en svart person rammes av hvit vold. Hvis det forholder seg på samme måte med drap som med vold, og det gjør det nok, så er Wise's påstand riv ruskende gal.

Min undersøkelse bekrefter hva hvite nasjonalister og sannhetssøkere har hevdet i alle år. Konklusjonene er bunnsolide. Intet kan rokke dem; kjensgjerningene er altfor ekstreme til det. Raseforskjellene er virkelig enorme når det gjelder kriminalitet. Det eneste som redder hvite i USA fra undergang er at det ikke er flere svarte der ennå enn det er, samt at hvite har klart å opprettholde en viss segregasjon. Merk deg det; segregasjon er livsnødvendig når vi har mange rasefremmede i landet. Så hold endelig opp med å vrøvle om dårlig integrasjon og parallellsamfunn! Så lenge vi har dem her i landet vi ha parallellsamfunn. Vi ser også at fortsatt vekst i tallet på rasefremmede i landet, ved innvandring eller høy fruktbarhet eller begge deler, er fatalt for våre overlevelsessjanser. Vi stoppe innvandringen av rasefremmede hvis vi skal overleve! La deg ikke kue av jøder som belærer deg i en arrogant tone med besnærende presentasjon. Hvor de ikke er enige med oss lyver de, og lyver grovt. De er flinke demagoger, men vi har sannheten på vår side og den er vårt mektigste våpen.

Erlend