Reddet Vaksinene Liv?

Netto i USA 2021?

Nå har vi tallene for 2021 og kan regne på det. Som du vet hadde vi pandemi (Covid-19) nesten hele 2020 uten vaksiner og hele 2021 med vaksiner. Det første vi kan gjøre er å beregne overdødeligheten for USA de to årene. Dødstallene av alle årsaker for USA 2010-2019 er 2468435;2515458;2543279;2596993;2626418;2712630;2744248;2813503;2839205;2854838. Ekstrapolerer vi den trenden lineært til 2020 og 2021 finner vi de stipulerte dødstallene 2925599 (2020) og 2971798 (2021). De faktiske dødstallene av alle årsaker for 2020 og 2021 i USA var henholdsvis 3383729 og 3442228. Så vi finner overdødeligheten 3383729 - 2925599 = 458130 i 2020 og 3442228 - 2971798 = 470430 i 2021.

Det er påfallende at overdødeligheten i 2021 er større enn i 2020 tross massevaksinasjon. Det beviser likevel ikke at vaksinene var virkningsløse, for ingen vet jo hva overdødeligheten ville vært i 2021 uten dem. En utredning viser at variantene av viruset som oppsto senere i pandemien - alfa, beta, gamma og delta - er mer virulente (farligere) enn den opprinnelige. Så vi må være forsiktige og ikke trekke forhastede slutninger.

La oss for ordens skyld sammenligne med de offisielle dødstallene for Covid-19. I følge worldometers var Covid-dødstallet kumulativt i USA for 2020: 370798, og for 2021: 848923. 848923 - 370798 = 478125 for 2021. Vi ser at tallet for 2021 stemmer meget godt overens med den estimerte overdødeligheten.

Jeg dannet meg et eget bilde av variantenes relative virulens ved å beregne overdødeligheten for aldersgruppene 15-24, 25-34, 35-44 år:

alder 15-24
Dødstallene 2010-2019 : 29551;29667;29182;28486;28791;30494;32575;32025;30154;29771
stipulert for 2020: 31189
faktisk 2020: 35816
overdødelighet 2020: 35816 - 31189 = 4627
stipulert for 2021: 31392
faktisk 2021: 38009
overdødelighet 2021: 38009 - 31392 = 6617
6617/4627 = 1.43

alder 25-34 
Dødstallene 2010-2019 : 42259;43748;44591;45463;47177;51517;57616;60215;58844;59178
stipulert for 2020: 63623
faktisk 2020: 73486
overdødelighet 2020: 73486 - 63623 = 9863
stipulert for 2021: 65907
faktisk 2021: 81526
overdødelighet 2021: 81526 - 65907 = 15619
15619/9863 = 1.58

alder 35-44 
Dødstallene 2010-2019 : 70033;69893;69162;69573;70996;73088;77792;79796;80380;82986
stipulert for 2020: 83366
faktisk 2020: 104490
overdødelighet 2020: 104490 - 83366 = 21124
stipulert for 2021: 85002
faktisk 2021: 123779
overdødelighet 2021: 123779 - 85002 = 38777
38777/21124 = 1.84

Denne progresjon av faktorer 1.43, 1.58, 1.84 er et tydelig tegn på at variantene disse aldersgruppene møtte i 2021 var mer virulente enn i 2020. Man kan også se på land med meget lav vaksinasjonsgrad (vaxgrad) som Nigeria og Afghanistan. Nigeria hadde 1294 Covid-døde i 2020 og 1739 i 2021. 1739/1294 = 1.34 . Afghanistan: 2201 og 5155. 5155/2201 = 2.34 . Dette bekrefter økt virulens i 2021. Altså kan vi ikke uten videre sammenligne overdødeligheten i USA i 2020 og 2021. Vi må studere 2021 for seg.

De ulike delstatene i USA har ikke lik vaxgrad. Dette kan vi utnytte til å bedømme vaksineringens betydning for overdødeligheten i 2021. Hvis vaksinasjon hjelper mot sykdommen, hva alle myndigheter og media hevder, så skulle vaxgraden i ulike delstater være en god prediktor for overdødeligheten. Jeg definerer vaxgraden som antall givne doser i forhold til folketallet. Jeg definerer overdødelighets-indeks (OD-indeks) som forholdet mellom overdødelighet og folketall ganger tusen. OD-indeks er vår målvariabel, og i første omgang vaxgraden vår forklaringsvariabel.

Jeg ser på alle aldersgrupper under ett. For å gjennomføre dette trenger jeg følgende data: Dødsfallene i alle delstater 2010-2019, folketallene i 2021, givne doser i 2021, og antall dødsfall i 2021. Dødsfallene 2010-2019 ligger på filen dødsfall_alle_delstater_2010-2019.csv, dødstallene og folketallene 2021 på faktisk_død_2021.csv, og givne doser på givne_doser.csv i pakken vaxfacit.zip. Alle dødstall og folketall har jeg fra CDCs Wonder-database, mens givne doser i delstatene kommer fra CDCs Covid-sider.

Jeg trakk sammen dødstallene 2010-2019 til et enklere format på filen serier.csv . Der er 51 delstater kommet med. De stipulerte dødstallene 2021 jeg beregnet fra de dataene ligger på filen stipulert_død_2021.csv . Ved hjelp av stipulert_død_2021.csv og faktisk_død_2021.csv beregnet jeg overdødelighet_2021.csv . Der ligger både overdødeligheten og folketallet for alle 51 delstater jeg gjør regning med. Ved hjelp av givne_doser.csv og overdødelighet_2021.csv kunne jeg sammenstille vaxgrad og OD-indeks på filen vaxgrad_overdød.csv . Der står ikke lenger navnene på delstatene, men de kommer i samme rekkefølge som før.

Nå kunne jeg analysere vaxgrad_overdød.csv statistisk. Jeg tilpasset en rett linje og fant +(3.89756141)x^0+(-1.53362441)x^1 . Er stigningstallet signifikant negativt på standard nivå 5 % ? Ja, det er det. Det betyr at OD-indeks virkelig har en tendens til å gå ned når vaxgraden øker. Hvor sterk er tendensen? Vaxgraden gjør rede for 20.2 % av variasjonen i OD-indeks lineært. Dette kan tyde på at vaksinene virkelig hjelper mot sykdommen, selv om hjelpen er beskjeden.

Mistenksom som jeg er slo jeg meg ikke til tåls med dette. Jeg tok en titt på en delstat med høy vaxgrad, Rhode Island, og en med lav, Wyoming. Jeg sammenlignet noen helseindikatorer for Rhode Island og Wyoming. Der ser man at Rhode Island har betydelig lavere fruktbarhet, langt færre tenåringsgraviditeter, betydelig lavere spebarnsdødelighet, betydelig høyere forventet levetid ved fødselen, betydelig færre skilsmisser, langt færre dødsfall av skyting, og langt færre drap enn Wyoming i forhold til folketallet. Det eneste som stikker ut er at Rhode Island har langt flere dødsfall av overdoser enn Wyoming, hva det kan komme av. Vi ser tydelig at folk i Rhode Island tilhører et annet samfunnslag enn i Wyoming. De skiller seg ad i mange variabler som beskriver helse og adferd. Folk i Rhode Island har generelt bedre helse.

Dette var interessant. Folk i Wyoming har dårligere helse og vaksinerer seg mindre. Begge deler er egenskaper ved deres samfunnslag og er knyttet sammen. Da jeg oppdaget dette følte jeg meg som en blodhund på sporet av noe. Jeg sniffet videre. Kan det tenkes at de 20.2 % som vaxgraden gjør rede for kommer av at vaxgraden er knyttet til helse, og at det er helsa som er den egentlige årsak til forskjeller i OD-indeks? Dette måtte jeg undersøke.

Men hvordan skal vi måle helsetilstanden i ulike delstater? Vi trenger en sterk allmen helseindikator. Først prøvde jeg spebarnsdødelighet. Den sier mye om foreldrenes helse. På infant_mortality_rates.csv finner du spebarnsdødeligheten for 50 delstater i 2019, men tallet for Vermont er upålitelig så det blir bare 49. Jeg samlet spebarnsdødelighet mot OD-indeks på filen infant_mort_overdød_2021.csv . Den har altså 49 rader/delstater, men ingen navn på delstater der fordi den skal analyseres statistisk. Den rette linja jeg tilpasset ble +(-0.12419253)x^0+(0.26312798)x^1 og her er det positive stigningstallet signifikant (5 % nivå). Så høyere spebarnsdødelighet i 2019 resulterte faktisk i høyere dødstall for Covid-19 i 2021. Men forklaringsgraden er bare 12.3 %. Det var skuffende.

Så prøvde jeg forventet levetid ved fødselen. Det må jo være en av de sterkeste indikatorene. Delstatenes tall for 2019 ligger på filen forventet_levetid_2019.csv . Jeg samlet forventet levetid mot OD-indeks 2021 for 51 delstater på filen levetid_overdød_2021.csv . Den rette linja ble +(22.05600391)x^0+(-0.26424400)x^1 . Stigningstallet er signifikant negativt (5 % nivå). Høyere forventet levetid i 2019 har altså en klar tendens til å gi færre dødsfall av Covid-19 i 2021. Hvor stor er forklaringsgraden? Jeg beregnet den i åndeløs spenning: 28.4 %. Bingo!

For å komme helt i mål må jeg spørre: Forklarer vaxgraden en del av det forventet levetid forklarer, eller noe annet? For å finne det ut tok jeg OD-indeks og trakk fra det som levetiden gjør rede for. Da fikk jeg en rest. Forklarer vaxgraden noe av resten? På filen levetid_overdød_2021_rest.csv ligger forventet levetid mot resten. På vaxgrad.csv ligger vaxgraden for alle 51 delstater. På vaxgrad_rest.csv sammenstilte jeg vaxgrad og rest. Den rette linja blir nå +(0.51237356)x^0+(-0.31157134)x^1 . Er stigningstallet signifikant negativt? Svaret er nei! (5 % nivå) Da har jeg kommet fram til at vaxgraden ikke forklarer noe av det forventet levetid 2019 ikke forklarer. Så vaxgraden gjør rede for en del av det levetiden gjør rede for, og ikke mer. Da er konklusjonen uunngåelig: Årsaken til forskjeller i OD-indeks 2021 mellom delstatene er forskjeller i helse. Forventet levetid er sterkere knyttet til helse enn vaxgrad er og forklarer derfor mer. Jeg har bevist at de mest brukte Covid-19-vaksinene var virkningsløse mot sykdommen i USA 2021.

Dette bekrefter hva vi kom fram til i Bør man vaksinere seg mot Covid-19? i juni 2021. Vårt råd forblir selvfølgelig det samme: Å avstå fra å vaksinere seg mot Covid-19 uansett hvilken aldersgruppe man tilhører. Særlig for unge friske mennesker er det den ramme galskap å utsette seg for de eksperimentelle nanotech-vaksinene (se Nanoteknologi og Vaksinene). De gjør ingen nytte, og man risikerer å ødelegge sin helse og forkorte sin levetid. Dessuten lulles man inn i den villfarelse at man er immun eller i hvert fall godt beskyttet mot sykdommen. Det får ulykkelige følger for adferden. Et enormt antall mennesker både i USA og Europa har pådratt seg alvorlige helseskader av vaksinene. Mange er allerede døde av dem. Det omfatter mennesker som ikke var alvorlig truet av sykdommen. I utredningen oven er de som overlevde 2021 ikke kommet med. Helhetsbildet er adskillig dystrere.

Vi vet at myndighetene i hvite land presset fanatisk på for at alle skal vaksinere seg mot Covid-19. Flere land innførte tvungen vaksinering. I andre land ble man som uvaksinert så hardt diskriminert at det var vanskelig å greie seg, det var rene kjetterforfølgelsen. Jeg håper det verste er over nå, men det skal vi ikke ta for gitt. Pandemien har vist at helsevesenet i Norge, liksom andre land, har opphørt å tjene folkehelsa. Det skal nå bare tjene penger og følge maktens agenda. Det er enormt mye penger i vaksine-industrien, derfor driver man massevaksinasjon. Forebyggende helsepleie er det ingen penger i og forsømmes totalt. Man forsømmer også forskning og utvikling av billige legemidler og behandlingsmåter. Tenk hva helsevesenet kunne gjort for oss hvis det dro omsorg for folkehelsa! Man ville ha konsentrert seg om smittevern for risikogrupper og effektiv behandling for dem som er blitt alvorlig syke i Covid-19. Som det er går alle ressurser til vaksinene.

Hvorfor slo vaksinene feil? Her er min teori: SARS-Cov-2, liksom influensa-virus, danner en virus-populasjon med betydelig genetisk variasjon. Vaksinene klarte ikke å stagge alle typene i den populasjonen. Da vaksinasjonen kom i gang hadde vi allerede en kjempestor verdensomspennende virus-populasjon. Massevaksinasjonen førte bare til at populasjonen ved naturlig utvalg evolverte bort fra de typene vaksinene (vaksine-preparerte immunforsvar) var effektive mot. Det oppsto på den måten snart nye varianter (raser) av viruset som var mer virulente enn den opprinnelige. Vaksinene klarte ikke å hindre at overdødeligheten ble større i 2021 enn 2020. De var rett og slett årsak til det.

Var hensikten med nedstengningen å verne mot smitte? Var hensikten med massevaksinasjonen å beskytte mot sykdom og død? Når man sitter med facit må man tvile. Var ikke pandemien bare en forevending for å drive en viss agenda? Jødene gjorde menneskeheten til forsøksdyr i nanotekniske eksperimenter. Økonomisk sett ble de rike rikere og de fattige fattigere. Friheter og rettigheter ble innskrenket eller fjernet. Dette blir kun forståelig i samband med Ny Verdensorden, the Great Reset, Agenda 2030. Målet er et globalt kommunistisk diktatur med jødene som verdens herrer. De nanotekniske vaksinene bærer uhyggelig bud om forvandling av mennesker til fjernstyrte maskiner sammenkoblet i Internet of Things.

Erlend