Innvandring og Voldtekt i Sverige

En Statistisk Utredning

Vi fortsetter granskningen av vanviddslandet Sverige. Alle hvite vestlige land er syke, men Sverige er desidert sykest. Svenske kvinner voldtas overlegent mest av alle hvite kvinner i verden, og av alle kvinner i verden er det bare de i Botswana, Lesotho og Sydafrika som voldtas mer (kilde). Hvilken ære og glede for svenskene å ligge som en god nummer fire bak tre negerland fra det sørlige Afrika! Når svenske regimefolk i media og politikk konfronteres med disse tall tyr de til bortforklaringer og blånekter for at Sverige er spesielt rammet av voldtektsbølgen. Vanlige påstander er at svenske kvinner anmelder mer, at svensk politi er flinkere til å telle, og at svensk politi/påtalemyndighet er raskere til å klassifisere et overgrep som voldtekt enn i andre land. Påstandene blir aldri begrunnet og man skjønner at det er doktrinære tvangstanker i en politisk agendas tjeneste. Det finnes neppe betydelig forskjell på forholdene i Danmark og Sverige i så måte, men forskjellen på de to land i antall anmeldte voldtekter er enorm:

2011 polisanmäldes 6 509 våldtäkter i Sverige – men bara 392 i Danmark som har ungefär hälften av Sveriges befolkning. Så även när man justerar för storleken är skillnaden signifikant. (kilde)

Det finnes 21 forskningsrapporter fra 1960-tallet og fremover om voldtekt i Sverige og utenlandsk bakgrunn hos forøverne og samtlige slutter at utlendinger er grovt overrepresentert i forhold til svensker (samme kilde).

I Brottsförebyggande rådets rapport från 1996 beräknas att invandrare från Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) var 23 gånger så ofta förekommande i våldtäktsbrott jämfört med svenskar. Män från Irak 20 gånger så ofta och män från Bulgarien och Rumänien 18 gånger så ofta. Män från resten av Afrika var 16,5 gånger så ofta förekommande i våldtäktsstatistiken och iranier, peruaner, ecuadorianer och bolivianer 10 gånger så ofta. (samme kilde)

Dette er interessant også fordi det stiller antiislamistene og kontrajihadistene innfor en utfordring: Hvis islam er forklaringen på voldtektene, hvorfor ligger da Nordafrika og Irak dobbelt så høyt som Iran? Hvorfor ligger Bulgaria og Romania så høyt, land som ikke er muslimske? (tips: sigøynere!) Hvorfor ligger de ikke-muslimske Sydamerikanerne så høyt? Jeg har en annen forklaring: Adferden styres av arveanleggene, og en nasjons kollektive adferd springer ut av individenes genetiske fellesskap, deres rase. Miljø- og kulturfaktorer (herunder islam) har en viss betydning, men kan ikke trekke et folk så veldig langt bort fra dets naturlige iboende tilbøyeligheter. Dessuten må vi huske på at et folk i høy grad skaper sitt eget miljø og sin egen kultur. Samfunn og kultur forårsakes av folkets rasesammensetning. Det er ingen tvil om at islam (særlig sunni og salafisme) uttrykker den arabiske rasesjel. Araberne skapte islam i sitt rasebilde. Derfor blir det feil å stille islam opp mot genetiske forklaringer; arabernes biologiske arv er årsak både til islam og deres høye kriminalitet.

Jeg skal gjennomføre en egen statistisk utredning av voldtekt og sexofredande i Sverige. Sexofredande er et seksuelt overgrep som er mindre alvorlig enn voldtekt. Første spørsmål er hvordan man skal måle/observere antall begåtte voldtekter i Sverige. Da jeg skal sammenligne svenskers og utlendingers voldtektsrater trenger jeg gjerninger som er steds- og tidsfestet. Og de må være pålitelig registrert. Det finnes i Sverige noe som kalles Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som utgis årlig. Den baseres på ca 12 000 telefon-intervjuer og inneholder bl.a. selvrapporterte forbrytelser. NTU 2015 ble utarbeidet i 2015 og publisert i 2016 men gjelder forbrytelser begått i 2014. Den inneholder også statistikk for tidligere år, 2005-2014. Jeg lurte på om man kan stole på tallene for seksualforbrytelser som oppgis der og laget en enkel kontrolltest: Ikke bare selvrapporteres antall gjerninger men også anmeldelsesandelen. I Tabell 3A:2 s. 67 finner man:

Antal händelser i befolkningen 2005-2014
Sexualbrott 185 000 173 000 165 000 220 000 156 000 159 000 114 000 223 000 425 000 282 000

Andel händelser i procent som uppges vara polisanmälda 2005-2014
Sexualbrott 11 17 14 19 12 23 19 10 12 8

Hvis dette stemmer så må jo antall hendelser ganger anmeldelsesandelen være lik faktisk antall anmeldte hendelser! Ganger jeg sammen får jeg: 20 350, 29 410, 23 100, 41 800, 18 720, 36 570, 21 660, 22 300, 51 000, 22 560. Men når jeg søker i BRÅs base etter anmeldte seksualforbrytelser (alle typer) for hele landet 2005-2014 får jeg: 12 768, 12 542, 12 921, 14 693, 16 069, 17 589, 17 556, 17 379, 18 229, 21 298. Jeg var villig til å svelge et slingringsmonn på noen få prosent, men her er det tildels enorme avvik. Dataene stryker i testen med dunder og brak. Så NTU-dataene er upålitelige og ubrukelige. Det er trist, for det begås nok adskillig flere forbrytelser enn som anmeldes, i hvert fall av mildere grad. Vi får bare slå oss til tåls med at vi ikke klarer å fange opp andre enn de som politianmeldes.

Planen for undersøkelsen er som følger: Jeg finner antall anmeldte voldtekter fordelt over 21 læn og 13 år (2002-2014). Det blir 21*13 = 273 datapunkter. For alle kombinasjoner av læn og år finner jeg også svensk folketall og utenlandsk folketall. Får da tre 21*13 -tabeller. Jeg bruker bivariat lineær regresjon og prøver å forklare variasjonen (geografisk og historisk) i antall voldtekter med modellen f(x,y) = ax + by hvor x er antall svensker, y antall utlendinger, og (a,b) deres respektive voldtektsrater. f(x,y) skal ligge så nær opp til antall anmeldte voldtekter som mulig. Problemet er å finne rate-paret (a,b) som gjør at modellen passer dataene best.

Jeg gjør det samme for sexofredande som for voldtekt. Hvorfor jeg ikke har tatt med år 2015? Fordi BRÅ fra og med 2015 sluttet å bokføre forbrytelsene på læn. Jeg hadde et svare strev med å legge sammen kommune-tallene og rekonstruere lænstallene, bare for å oppdage at data mangler på kommunenivå slik at tallene ikke summerer seg til rikstallet. BRÅ/politiet har gått over til å bokføre på polisregion-nivå, men det finnes bare 7 polisregioner mot 21 læn, så det gir ikke på langt nær like god geografisk oppløsning. Jeg måtte bare droppe 2015. Takk til superdustene i BRÅ!

En folkegruppes voldtektsrate definerer jeg som dens antall begåtte voldtekter pr tusen medlemmer og år. Jeg skal oppgi x og y i enheten tusener slik at ax og by blir antall voldtekter i året. Tabellene over data som skal mates inn i programmet er: antall anmeldte voldtekter, antall anmeldte sexofredanden, svenskenes folketall, 1. generasjons innvandrere, og 2. generasjons innvandrere. 1. gen er de utenriksfødte, 2. gen de innenriksfødte med en eller to utenriksfødte foreldre. Svenskene er de innenriksfødte med to innenriksfødte foreldre. Det er det beste man kan gjøre med statistikken som finnes. Folketallene fant jeg i SCBs statistikkbase, befolkningsstatistikk, Utländsk/svensk bakgrund, fin inndeling. Tallene for sexforbrytelser fant jeg i BRÅs statistikkbase over anmeldte forbrytelser.

I C++ -programmet som estimerer ratene (eksekverbart program for windows: rater.exe) bygger jeg lista av planpunkter slik:

(x[i]/1000, (y[i]+y2[i])/1000); ]]>

x[i]/1000 er svensk folketall riktig skalert. (y[i]+y2[i])/1000 er summen av 1. gen og 2. gen skalert til riktig enhet. z i programmet er voldtekts-vektoren. multisample er en klasse som gjør multivariat lineær regresjon. Et multisample-objekt konstrueres med lista av planpunkter i vår bivariate analyse. linearfunction() er en medlemsfunksjon som returnerer en matrise som avbilder en voldtekts-vektor på beste rate-par (a,b). Programmet skal brukes slik med voldtektene som input:

Med sexofredanden som input blir det slik:

Last ned filene og kjør programmet så skal du se hva du får! For dem som ikke gidder røper jeg svaret her: Rate-paret som spyttes ut for sexofredanden er (0.1855,1.8012). Svenskenes rate for sexofredande er altså ca 0,18 og utlendingenes ca 1,80. 1.8012/0.1855 = 9,7 så vi har kommet frem til vårt første resultat: Innvandrerne i Sverige sexofredar 9,7 ganger mer enn svenskene i forhold til folketallet. For voldtekter er rate-paret som detter ut av den sorte boksen: (0.1001,1.6408). Svenskenes voldtektsrate er ca 0,10 og innvandrernes ca 1,64. 1.6408/0.1001 = 16,4 så dermed har vi hovedresultatet i boks: Innvandrerne i Sverige voldtar 16,4 ganger mer enn svenskene i forhold til folketallet.

Resultatet stemmer godt overens med BRÅs rapport av 1996, gjengitt ovenfor. BRÅs rapport av 2005, som er den siste, såvidt jeg vet, om innvandrere og kriminalitet, inneholder nesten ingenting om seksualforbrytelser, og det som står der stemmer ikke overens med det som er gjengitt fra 1996-rapporten ovenfor. BRÅ fikk forbud fra Sveriges regjering mot å publisere flere slike rapporter, til tross for at denne siste av 2005 er rene hvitvaskingen, side opp og side ned med svada som skal innbille oss at blattarna er bedre enn sitt rykte. Vel, vi trenger ikke BRÅs svada, vi har statistiske metoder og programmeringskunnskaper! Og regjeringen kan ikke forby oss å bruke dem, hvor meget den enn prøver å forby sannheten, forby forskning. Vips så detter vitenskapens iskalde svar ut av den sorte boksen. Den tar ikke hensyn til moteriktige politiske doktriner eller marxistiske dogmer.

Ratene vi har funnet er ikke knyttet til noe bestemt læn eller år; de gjelder hele Sverige i tidsrommet 2002-2014 og må ses som middelverdier. Hvis ikke Sveriges rasesammensetning har forandret seg betydelig under disse årene er det rimelig å anta at innvandrernes rate er stabil. I Befolkningsutviklingen i Sverige fant vi at de rasefremmedes andel av utlendingsbefolkningen i Sverige i tidsrommet 2002-2014 vokste fra 59 % til 70 %. Det er, såvidt jeg kan se, den viktigste forandringen. Vi må forvente at dette medfører høyere rate. Nå kan vi dessverre ikke se noen tidsutvikling i raten. Måten å gjøre det på er å se på et glidende 13 år langt tidsvindu og virkningen på raten, men vi har ikke data for svensk/utenlandsk bakgrunn lengre tilbake enn til 2002, og jeg vil ikke sette ned tidsvinduets lengde da dette medfører høyere varians i estimatorene, altså mer usikkerhet i ratene. Jeg vil ha presise rater. I årenes løp kan vi se på vinduene 2003-2015, 2004-2016 osv og få frem en tidsutvikling i ratene, men det blir en oppgave for en annen dag og kanskje en annen mann.

Min plan var opprinnelig å stille ulike folkegrupper i Sverige opp mot hverandre, to og to, og sammenligne deres rater. Jeg ville gjennomføre den bivariate analysen med nordiske vs unordiske, europeere vs ikke-europeere osv, og ikke bare svensker vs utlendinger. Men så oppdaget jeg at det ikke er mulig å få greie på hvor i Sverige de ulike folkegruppene er bosatt. Man får frem data på riksnivå for folk med ulik nasjonal bakgrunn, men fordelingen utover landet oppgis kun for en udifferensiert masse av innvandrere. Så mitt prosjekt måtte skrinlegges. Da fant jeg på noe annet: I Hva koster innvandringen svenskene? kartla jeg de 35 største innvandrernasjonenes SFT og BNPc (i hjemlandene), og jeg sorterte dem etter fallende SFT. Da slo det meg at SFT er en brukbar rase-indikator som kan ha stor forklaringsstyrke for voldtektsrate. Ovenfor så vi at Irak har dobbelt så høy rate som Iran. I tabellen over SFT ser vi at Irak ligger på 4,64 mens Iran ligger nede på 1,75. Min idé var nå å bruke et læns SFT som mål på dets rasesammensetning og plotte voldtektsrate i lænet mot SFT, over alle læn i landet og gjennom alle år. Jeg forventet en eksponensielt stigende kurve. Jeg kom så langt som til å estimere lænenes SFT gjennom årene ved formelen SFT = x[0] / (rho * (x >> 1)) * 1.83 som jeg modifiserte fra Befolkningsutviklingen i Sverige. Men dessverre ligger alle tallene i det korte intervallet [1.3785, 1.9515] så estimatorene for a og b i en modell ln(rate) = a + b(SFT) vil ha stor varians og det blir umulig å ekstrapolere kurven opp til interessante SFT-verdier som irakernes 4,64. Jeg ga opp dette også.

Det går an å utarbeide nordiske vs unordiske på en annen måte: Man kan gå til Norge og bruke norsk statistikk til å estimere norsk rate på samme måte som jeg har gjort for svenskene her. Så antar man at nordmenns rate i Sverige er lik den i Norge og skiller nordmennene fra øvrige utlendinger i Sverige. Så gjør man det samme for Danmark, Finland og alle andre nordiske land. For hvert land man skiller ut kryper formodentlig raten til restbefolkningen av utlendinger i Sverige oppover. Men det er mye arbeid i dette; et prosjekt for en annen utredning. Ikke tror jeg at resultatet byr på store overraskelser heller. Jeg tipper at restraten (voldtekt) blir liggende rundt 25 ganger høyere enn svenskenes.

Hvor stor andel av voldtektene i Sverige begås av utlendinger? Ratene alene gir ikke svar på det. Svenskenes andel av voldtektene er (a * Ns)/(a * Ns + b * Nf) = 1/(1 + r * Nf/Ns) hvor r = b/a = 16,4. I 2015 var Nf = 2912.0 og Ns = 6939.0 så hvis r var 16,4 i 2015, og ikke hadde steget ytterligere, var 1/(1 + r * Nf/Ns) = 1/(1 + 16.4 * 2912.0/6939.0) = 12,7 %. Så innvandrernes andel av voldtektene i 2015 var 87,3 %. Samtidig utgjorde de Nf/(Nf + Ns) = 2912.0/(2912.0 + 6939.0) = 29,6 % av befolkningen i Sverige. Dette er nok et viktig resultat: I 2015 utgjorde innvandrerne i Sverige 29,6 % av befolkningen, og begikk 87,3 % av voldtektene.

Det er vitenskapelig bevist hinsides all rimelig tvil i denne utredningen at utlendinger i Sverige voldtar langt mer enn svensker. Styrken i utredningens metode er at den omfatter alle anmeldte voldtekter i hele Sverige gjennom mange år. Den avhenger ikke av at politiet gidder å ta i sakene, finne gjerningsmennene, og korrekt registrere deres nasjonale opprinnelse. Enn mindre av at det reises tiltale og at mistenkte blir dømt. Så byråkratiets vilkårlighet er sjaltet ut, og virkeligheten trer frem som den er. Det eneste metoden forutsetter er at offeret anmelder. Uten det vet vi ingenting om hva som skjer i landet; i alle fall intet som kan brukes til kvantitativ analyse. Men metoden påvirkes ikke av at offeret lyver om gjerningsmannens rase, noe enkelte gjør for ikke å "gi rasisme vann på mølla".

Myndighetene i Sverige bestreber seg mer og mer på å hemmeligholde og mørklegge det som skjer. Når sannheten, stykkevis og delt, likevel lekker ut kalles den "myter", "fordommer" og "rasisme". Særlig "myter" er for tiden et populært klengenavn på sannheten om innvandrernes seksualforbrytelser. Se deg om på nettet så finner du den ene artikkelen mer lidenskapelig enn den andre hengitt oppgaven å avlive "mytene". Disse nidkjære marxistiske trosivrerne kommer aldri til å rokkes av vitenskapelige bevis. Noen har snittet dem i øyet, og de ser bare det som ikke eksisterer.

Det som ennå kan bestrides er årsakene til at innvandrerne voldtar så mye. Marxistene som vanstyrer Sverige diktatorisk sverger til miljødeterminisme: De finner alle årsaker til menneskelig adferd i sosioøkonomiske faktorer. Egentlig er Sverige et gedigent sosialt eksperiment hvor man er ute etter å bevise at verdens avskum blir like bra mennesker som noen bare man overøser dem med sosioøkonomiske goder. I Sverige får krapylet fred, frihet og all ting gratis uten å behøve løfte en finger. De kan begå så mange forbrytelser de vil og får knapt noen straff. Sverige har verdens mest generøse bidragssystem for fremmedpakk. De får all oppmerksomhet i skolen og blir kvotert inn til høyere utdannelse og fine stillinger, både i det offentlige og private. De går foran svensker i boligkøen. De er beskyttet av strenge lover mot diskriminering. Hvis en svenske verger seg mot plagsomme blattar blir han fordømt som rasistisk og må betale bot og erstatning. Det gjelder f.eks. hvis en innehaver av et utested nekter blattegjenger adgang fordi de forgriper seg på svenske jenter. Blattar kan ikke kritiseres offentlig, da dette regnes som "hets mot folkgrupp", en forbrytelse som kan gi flere års fengsel for den uheldige svensken. Sverige ligner svært på det forne Sovjetunionen: Svenskene har rollen som borgerne (kulakkene), mens blattarna er arbeiderne/proletariatet. Diktaturet utøves av jøder, akkurat som i Sovjetunionen. Statsreligionen er Frankfurter-skolens kulturmarxisme.

Hva jeg vil frem til er dette: Hvis årsaken til forbrytelser er at gjerningsmannen er sosioøkonomisk underprivilegert, så skulle kriminaliteten blant innvandrerne i Sverige ha vært null. I alle fall burde den ha vært adskillig lavere enn i alle andre hvite vestlige land. Det motsatte er tilfelle. Den ligger skyhøyt over andre lands. Fremmedpakk strømmer til Sverige fra all verdens land fordi de vet at de der har alle mulige sosioøkonomiske fordeler og får leve som grever. De begår forbrytelser i endeløse baner mot de hjemmehørende svenskene, som mer og mer blir fortrengt fra landet. De kan skjelle ut, trakassere, mobbe svensker så mye de vil; det får ingen følger. Hver eneste dag må svenske jenter tåle å bli kalt "svennehora" og behandlet deretter; de priser seg lykkelige så lenge de kan unngå voldtekt. Ingen myndigheter griper inn for å beskytte dem. Nei, det eneste de gjør er å mørklegge det som skjer.

Spørsmålet er om regimet i Sverige bevisst gjennomfører Coudenhove-Kalergi -planen. Skal de knekke svenskenes nasjonalstolthet og livsvilje ved massevoldtekter begått av rasefremmede innvandrere? Skal svenske kvinner skjendes og besudles inntil de oppgir livet som nordiske mennesker? Regimet synes bare å ha én ting i hodet: At masseinnvandringen av villdyr fra den tredje verden må fortsette, hva konsekvensene enn blir for svenskene og Sverige. De har invitert hele verdens undermenneskelige avskum til Sverige for å voldta blonde blåøyde svenske jenter så mye de vil uten straff. Og krapylet har oppfattet budskapet; det strømmer på i uendelige mengder.

Erlend