Svensk Folketall i Fremtiden

Befolkningsutviklingen i Sverige under Masseinnvandring

Oppdatering 2016. Tall for innvandringen til og utvandringen fra Sverige til og med 2015 gir at det for 2014 og 2015 ble slik:

årinnvandringutvandring
2014126 96651 237
2015134 24055 830

Men som det står på siden omfatter tallene for (brutto-)innvandringen kun personer som er blitt folkeregistrert i Sverige de to årene. Og det blir asylsøkere bare om de får innvilget oppholdstillatelse for minst 12 måneder. Mens de venter på at asylsøknaden behandles er de ikke registrert som innvandrere, og får de avslag blir de det aldri, selv om de ikke forlater Sverige. Behandlingstiden er lang og i praksis blir ingen utvist fra Sverige; alle får bli og nyter til og med velferdsgoder, med eller uten oppholdstillatelse. Det danner seg derfor en stor innvandrerbefolkning i Sverige som er usynlig i statistikken. Som vi omtalte tidligere søkte 162 877 personer asyl i Sverige i 2015, men statistikken sier altså at bare 134 240 personer innvandret til landet det året. Vi anslo at bare ca halvparten av innvandrerne søker asyl, slik at den virkelige bruttoinnvandringen til Sverige i 2015 ligger rundt 320 000. Hvis vi godtar utvandringstallet for 2015 blir det en nettoinnvandring på ca 260 000. Nå ser vi av asylsøkertallene for 2016 at asyltilstrømningen de seneste månedene er kraftig bremset og ligger på ca halvparten av 2015-nivåene. Det skyldes stengningen av Balkanruten, kontrollene ved Øresund, og kanskje andre faktorer. Hvor langvarig nedgangen vil bli er uvisst. Hvis den vedvarer resten av året vil Sverige få ca 80 000 asylsøknader i år og kanskje like mange andre innvandrere. Hvis vi antar en utvandring på 50 000 får vi nettoinnvandringen 160 000 - 50 000 = 110 000. Den blir neppe særlig mye lavere enn det, men den kan bli adskillig høyere. Vi har derfor innført valgmulighetene 100, 150 og 200 tusen. Forøvrig er skjema og beregning uendret.

Hovedresultatet av de nye tallene: Med nettoinnvandringen 150 000 personer pr år, svensk SFT på 1,77 og fremmed SFT på 2,7 og rasebevisst forplantning kommer svenskene i mindretall i år 2033, altså om 17 år. Med samme tall men raseblindt skjærer kurvene hverandre i år 2031, om 15 år. Altså ikke stor forskjell når det gjelder dette tidspunktet, men med raseblindhet stuper svensk folketall etter dette utover århundret. Svensker kommer i mindretall blant barn under 10 år allerede om ca 5 år i 2021.

Vi har fått spørsmål om hva som ville skje hvis all innvandring ble stoppet i dag for all fremtid. Derfor innførte vi valgmuligheten 0 netto innvandring i skjemaet nedenfor. Resultat: Hvis fremmed SFT ikke er høyere enn 2,7 og svenskene forplanter seg rasebevisst, vil de holde stand i minst hundre år til. I 2114 har svensk folketall sunket til litt over 5,6 millioner, mens fremmed folketall har vokst til 4,8 millioner. Men hvis svenskene derimot forplanter seg raseblindt kommer de i mindretall i år 2088 med et folketall på ca 3,9 millioner. Hvis fremmed SFT blir høyere og legger seg på 3,5 redder ikke rasebevissthet svenskene; da kommer de likevel i mindretall i år 2088 med et folketall på ca 6,2 millioner. Med raseblindhet kommer de nå i mindretall i år 2069 med folketallet 4,8 millioner. Hva dette viser er at innvandringsstopp ikke løser problemet; det er også nødvendig å repatriere, altså sende tilbake de fremmede til deres hjemland. For at det svenske folk skal overleve.

Vi fikk også spørsmål om det stemmer at svensker ikke har noen netto utvandring fra Sverige. Statistikken viser at personer født i Sverige hadde en netto utvandring i tidsrommet 2000-2015 på gjennomsnittlig omlag 5 tusen personer årlig. Men det er usikkert om dette virkelig er svensker. Ser man på utvandring etter alder ser man en utvandring i aldersgruppene 0-5 og 5-10 år stor nok til å forklare nettoutvandringen. Det kan være utlendinger som kommer til Sverige for å arbeide, får barn der, og vender hjem før barna skal begynne på skolen. Utvandringen i aldersgruppene 10-15 og 15-20 år er mye lavere. Så statistikken gir ikke skjellig grunn for å anta netto utvandring av svensker fra Sverige. Man skulle kanskje tro at mange svenske pensjonister utvandrer til Spania, men det er faktisk ikke mange som gjør det. Kanskje tilbringer mange vinteren i Spania, men få utvandrer dit. Den suverent største utvandringen skjer i alderen 25-35 år, åpenbart etter endt utdannelse i jobbsammenheng. Men forsåvidt som dette omfatter svensker synes de fleste å vende hjem igjen før eller siden.

Endelig spurte noen om ikke det er misvisende å regne med nettoinnvandringen ettersom noen land kanskje har netto utvandring fra Sverige mens andre har netto innvandring til Sverige. Vel, det er ikke misvisende bare man har klart for seg at noen lands andel i nettoinnvandringen er større enn deres andel i bruttoinnvandringen. Innvandring og utvandring i 2015 var altså offisielt 134 240 og 55 830, hvilket gir nettoinnvandringen 78 410. Tallene for Afrika var 17 088 og 2 887 (netto 14 201), for Asia 56 890 og 13 637 (netto 43 253). Så Afrikas andel av brutto og netto er 17 088 / 134 240 = 12.7 % og 14 201 / 78 410 = 18.1 %. Tallene for Asia blir 56 890 / 134 240 = 42.4 % og 43 253 / 78 410 = 55.2 %. Afrikas og Asias andel av nettoinnvandringen er sammenlagt hele 18.1 + 55.2 = 73.3 %. I virkeligheten er den nok enda høyere, med tanke på den uregistrerte innvandrerbefolkningen (se oven).

Forøvrig har vi funnet en aldersfordeling for fremmedbefolkningen, inklusive innenriksfødte med en eller to utenriksfødte foreldre, men den er grov og er inndelt i 10-årsgrupper opp til 65 år. Vi unnlater å bruke den og gjør heller som før. Vi har imidlertid oppdaget en smart måte å estimere fremmedbefolkningens fruktbarhet på, nemlig som fSFT = (x0 + y0) / (rho * (x >> 1)) * 1.83 . Her er x0 utenriksfødte i alderen 0-5 år, y0 innenriksfødte i alderen 0-5 år med en eller to utenriksfødte foreldre, rho er totalbefolkningens fruktbarhets-vektor i 2013, x er vektoren av utenriksfødte, (x >> 1)[i] = x[i+1], * er indreproduktet av vektorer, og 1.83 totalbefolkningens SFT i 2013. Resultatet for årene 2002-2015 er:

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
2.37 2.40 2.46 2.51 2.55 2.58 2.61 2.61 2.63 2.62 2.61 2.59 2.56 2.54

Vi beholder derfor 2.7 som førstevalg for fremtidens fruktbarhet i fremmedbefolkningen. Utrustet med fremmed SFT i 2013 og total SFT i 2013 kan vi regne ut svensk SFT i 2013: 2.59 * 2 696 965 + x * 6 947 899 = 1.83 * 9 644 864 hvilket gir x = 1.53 . Det var en viktig oppdagelse. Vi innfører det som standardvalg. Resultatene blir kvantitativt noe forskjellige. Særlig ved full innvandringsstopp hjelper det ikke at svenskene forplanter seg rasebevisst, de blir likevel innhentet av utlendingene i år 2104, da både svensker og utlendinger har et folketall på 4,5 millioner. Ved raseblindhet blir de innhentet allerede i år 2084.

Det påstås i blant at de fleste innvandrere kommer fra nordiske naboland og at innvandringen derfor ikke utgjør noen trusel mot den nordiske rase. La oss undersøke den påstanden. I Hva koster innvandringen svenskene? fulgte vi de 35 største innvandrernasjonene i Sverige. Hvis vi antar at disse, foruten svenskene selv, gir et godt bilde av rasesammensetningen i Sverige, kan vi inndele dem i nasjoner med høy andel nordisk rase og øvrige. Jeg skilte ut følgende 10 nasjoner: Danmark, Estland, Finland, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Storbritannia, Tyskland, USA. Resten betrakter jeg som rasefremmede. Det er selvfølgelig noe vilkårlig. Ingen vet hvilke raser innvandrerne fra disse landene tilhører, og kanskje er innvandrerne fra Russland mer nordiske enn de fra USA f.eks., men vi må holde oss til sannsynlighetene: Russland strekker seg over halve jordkloden og rommer mange ulike raser, mens USA ennå har et germansk-nordisk flertall. Her er tallene på utlendinger, rasefremmede, og deres andel 2002-2015:

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
utlendinger19111957200120502124220322842371245025242603269628022911
rasefremmede11261169120612461312138314581543161916871763186119682078
andel0.58900.59710.60290.60790.61770.62800.63840.65060.66090.66840.67740.69030.70230.7138

Som du ser var 71 % av utlendingene i 2015 rasefremmede. Ikke noen gang i tidsrommet 2002-2015 har de rasefremmede vært i mindretall. Så påstanden stemmer ikke. De rasefremmedes andel av utlendingsbefolkningen vokser med ca 1 % i året. I år 2030 f.eks. kommer andelen til å være ca 86 %. Med henblikk på at utlendingsbefolkningen i fremtiden kommer til å være overveldende rasefremmed er det liten vits i å skille mellom de to gruppene.

Forøvrig setter analysen i Hva koster innvandringen svenskene? og her oss i stand til å regne ut de rasefremmedes fruktbarhet i Sverige. Ovenfor klarte vi å estimere SFT i Sverige for hele utlendingsbefolkningen. Alternativt kan vi estimere det ved å bruke SFT i innvandrernes hjemland og deres estimerte folketall i Sverige. Det blir et veid gjennomsnitt av SFT-tallene. Her er resultatene:

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
i Sverige2.372.402.462.512.552.582.612.612.632.622.612.592.562.54
i hjemlandene2.312.342.352.372.422.482.532.592.642.672.702.772.802.83

Ser at de siste årene har tallene i Sverige gått noe ned. Det later til å være en anomali som kan skyldes den store tilstrømningen av unge menn i samband med Syria-krigen, og at disse ikke klarer å avle like mye som normalt. Men det kommer de sikkert til å ta igjen, så estimatene "i hjemlandene" er formodentlig riktigere på lengre sikt. Ellers er det godt samsvar mellom de to tallseriene, så de to metodene for å estimere utlendingsbefolkningens SFT i Sverige fører til samme resultat omtrent. Dette avliver en annen marxistisk myte: At innvandrernes fruktbarhet synker til svensk nivå så snart de er "sosialisert" inn i det svenske samfunn. Sannheten er, som vi ser, at innvandrerne gjennomsnittlig avler like mye i Sverige som i hjemlandene.

Vi er nå også i stand til å estimere de rasefremmedes SFT i Sverige:

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
2.752.782.792.812.882.963.023.093.143.163.203.263.283.30

I 2015 ligger deres SFT på 3,30 og det vokser med årene, samtidig som de rasefremmedes andel av utlendingsbefolkningen vokser, så det er klart at utlendingsbefolkningens SFT vil vokse i fremtiden.

Nyhet! Vi har gått over til å vise befolkningsutviklingen i Sverige med kurver istedenfor tall. Det gjør den lettere anskuelig. Klikk på "regn ut" så tegnes kurvene. Pek på knutepunktene langs kurvene så vises staver som hjelper deg å lese av. Den røde kurven er svensk folketall, den blå fremmed. Enheten langs y-aksen er hundre tusen; 70 er altså 7 millioner. Kurvene viser utviklingen gjennom hele århundret.

Her kan du selv simulere befolkningsutviklingen i Sverige. Du kan se på det svenske folk eller på fremmedbefolkningen i Sverige opp til 200 år frem i tid (fra 1. januar 2014). Du kan skru på SFT (Samlet FruktbarhetsTall) for svensk og fremmed befolkning, og på netto innvandring. Endelig kan du velge om du vil anta rasebevisst eller raseblind forplantning. De forhåndsvalgte innstillingene nedenfor for SFT og netto innvandring er mine beste estimater for tiden like før år 2014. Hva fremtiden vil bringe er derimot usikkert så du kan prøve andre verdier. For Sverige mangler det noen opplysninger så jeg har måttet bruke tall for Norge her og der passende skalert. Kildekoden i javascript som utfører beregningene kan du inspisere her. Hvis du ikke har lest Vårt Siste Århundre før så gjør det nå! Vi skal tilby simulering for andre hvite land så snart vi har sanket tallmateriale. Spørsmål, feilmeldinger og ønskemål rettes til Erlend

Noen hovedresultater: Det var ved nyttår 2013/2014 9 644 864 personer i Sverige. Av disse var 2 696 965 utlendinger og 6 947 899 svenske. 1 533 493 av utlendingene er født utenlands, altså i et annet land enn Sverige. Innvandringen til Sverige i 2013 var 115 845 personer brutto. Samtidig utvandret det 50 715 personer, slik at nettoinnvandringen var 65 130. De fremmedes fruktbarhet finnes ikke i scb.se's statistikker, ei heller deres dødelighet. Jeg har brukt norske data. Fremmedbefolkningens aldersfordeling er ikke kjent, bare de utenlandsfødtes fordeling finnes i statistikken. Jeg har derfor måttet bruke denne, selv om de utenlandsfødte nok er eldre enn de som er født i Sverige. Ved rasebevisst forplantning og standardvalg i skjemaet vil det om 30 år i 2043 være ca 6,8 millioner svensker med en gjennomsnittsalder på ca 43 år og med 23% over 65 år. Ved raseblind forplantning blir tallene ca 6,0 millioner, 47 år og 26%. Tallene for fremmedbefolkningen vil på dette tidspunkt være ca 6,0 milloner, 37 år og 16%.

Svensk SFT :
Fremmed SFT :
netto innvandring (individer):
Forplantning :
/* line.koord { stroke: black } */ var kurver, vannrett, loddrett; function lesav(e) { kurver = document.getElementById('kurver'); var tar = e.target; var x = tar.getAttribute('cx'); var y = tar.getAttribute('cy'); vannrett = document.createElementNS(svg,'svg:line'); vannrett.setAttribute('x1',x-3); vannrett.setAttribute('y1',y); vannrett.setAttribute('x2',20); vannrett.setAttribute('y2',y); vannrett.setAttribute('stroke','green'); kurver.appendChild(vannrett); loddrett = document.createElementNS(svg,'svg:line'); loddrett.setAttribute('x1',x); loddrett.setAttribute('y1',y-3); loddrett.setAttribute('x2',x); loddrett.setAttribute('y2',20); loddrett.setAttribute('stroke','green'); kurver.appendChild(loddrett); } function viskut() { kurver.removeChild(vannrett); kurver.removeChild(loddrett); }