Fremmedinvasjonen av Europa 2016

Stengningen av Balkanruten og Tyrkia-avtalen

Hva nå?

2. juni 2016. Etter at vi 31. januar i år utarbeidet vår prognose for innvandringen til Europa i 2016 skjedde det politiske forandringer som kan påvirke tallet og muligens gjøre prognosen mindre holdbar. I alle fall har usikkerheten økt adskillig. Det begynte med at Balkanruten ble stengt. Ungarn bygget i fjor sommer piggtrådgjerder langs grensen mot Serbia (ferdig i september) og mot Kroatia (ferdig i oktober). Det førte til at ruten avvek mot Kroatia og Slovenia slik at migrantene hovedsakelig nådde Østerrike fra Slovenia istedenfor fra Ungarn som før. Da Ungarn i september stengte grensen mot Serbia innførte Tyskland og Østerrike grensekontroller. Men det var lenge bare overfladiske stikkprøver. I januar i år bygget Østerrike et 4 km langt piggtrådgjerde ved grenseovergangen Spielfeld mot Slovenia og satte i gang strenge og grundige kontroller. I februar ble de berørte statene på Balkan og Østerrike enige om å begrense strømmen til 580 individer om dagen. Så slapp Makedonia bare igjennom syrere og irakere og tettet igjen grensen. Endelig besluttet Slovenia å stenge sine grenser helt fra og med 9. mars kl 00:00. Som en kjedereaksjon fulgte Kroatia, Serbia og Makedonia opp. Det var altså Balkan-statene selv som stengte ruten, ikke EU.

Slovenia og Kroatia er EU-medlemmer, men Kroatia er ikke medlem i Schengen-samarbeidet. Serbia og Makedonia er ikke EU-medlemmer. Grekenland er medlem i både EU og Schengen og har derfor plikt til å forsvare EUs yttergrense, men har aldri løftet en finger. Isteden sluser landet igjennom så mange migranter som mulig og opptrer fiendtligsinnet overfor nordeuropeiske land som blir oversvømmet av fremmedhordene. Kanske vil de hevne seg på Tyskland og Sverige for at de skylder dem penger og disse ikke vil avskrive gjelden? Dette er en lærepenge. Det kommer aldri til å bli vennskap og fruktbart samarbeid mellom folk så forskjellige som det greske og tyske. Det er stor raseforskjell på de to folkene og derfor også stor forskjell i kultur og økonomisk produktivitet. Ingenting kan endre det. Men den viktigste årsaken til at fremmedpøbelen fritt kan flomme inn over Grekenlands grenser og ta seg videre til Nordeuropa er likevel at dette er EUs og USAs og den jødiske verdensmakts skjulte agenda. Mer om det senere. Slovenia har samme plikt som Grekenland men forsømte den på samme måte: I månedsvis sluset de strømmen gjennom landet til den østerrikske grense. Det var først da de fryktet at Østerrike når som helst kunne komme til å stenge grensen at de selv stengte sin grense mot Kroatia.

Hvilken virkning har stengningen av Balkanruten hatt på invasjonen av Europa? Man skulle tro at antall asylsøkere i Tyskland i april, i alle fall, måtte bli adskillig lavere enn i de foregående månedene. Men det er ikke tilfelle. BAMFs redegjørelse for asyltrafikken i 2016 til og med april viser at antall søknader i januar og februar var ca 50 000 og 65 000, mens tallene i mars og april var 59 680 og 58 315. Hvordan kan disse tallene være så høye når Balkanruten angivelig er stengt? Sammenlagt under disse 4 månedene søkte 246 393 personer asyl i Tyskland. Er dette søknader fra personer som passerte Østerrikes grense før ruten ble stengt? Januar til april, årets 4 første måneder, kom 183 931 migranter over Middelhavet. Selv om alle hadde sluppet igjennom når ikke tallet opp til 246 393. Diskrepansen kan forklares om vi antar en forsinkelse på en måned mellom ankomst over Middelhavet til asylansøkning i Tyskland, for i desember 2015 kom det 118 687 personer over Middelhavet. Legger vi sammen ankomster over havet desember-februar får vi 252 896 personer. Da synes vi å være på rett spor.

Her fant jeg tall for ankomster til Tyskland 2016: Januar 91 671, februar 61 428, mars 20 608 og april 15 941. Det blir sammenlagt 189 648 personer. Vi ser at antall ankommende migranter sank drastisk fra februar til mars, så stengningen av Balkanruten har hatt en klar bremsende virkning. Når tallene likevel er så store skyldes det sikkert det forholdsvis høye og raskt voksende antall ankomster til Italia fra Libya, og kanskje fra Grekenland og Albania også. I 2016 frem til i dag 2. juni har det kommet 47 810 migranter til Italia. De fleste av disse fortsetter snart nordover i Europa med sikte på Tyskland og Sverige. For Sverige ser situasjonen slik ut i 2016 sammenlignet med de to foregående år: Antall asylsøknader per måned:

201420152016
jan 4 451 4 896 4 171
feb 4 109 4 040 2 751
mar 4 406 4 117 2 251
apr 4 855 3 917 2 059

Tallene for 2014 ligger faktisk høyere enn for 2015, men under sommeren og høsten 2015 steg volumet voldsomt slik at tallet for 2015 endte opp på 162 877, mye høyere enn 2014's 81 301. Hva som skjer i år er uvisst. Alt kommer an på om Tyrkia-avtalen blir gjennomført eller ei. Den har 9 punkter. Punkt 1 sier at alle migranter som kommer til Grekenland fra Tyrkia etter 20 mars 2016 skal sendes tilbake. Punkt 2 sier at EU skal ta imot opp til 18 000 + 54 000 = 72 000 syrere fra Tyrkia og like mange som blir sendt tilbake fra Grekenland til Tyrkia. For hver syrer som returneres skal altså en syrer bringes fra Tyrkia til EU, men det skal være personer som ikke har forsøkt å ta seg inn i EU ulovlig og som behøver beskyttelse. Denne byttehandelen skal omfatte høyst 72 000 personer. Punkt 3 sier at Tyrkia skal forhindre at nye ruter åpnes for ulovlig migrasjon til lands eller vanns. Punkt 4 er ett av de viktigste, som er blitt stukket under en stol men som alle bør merke seg! Der røpes det at 72 000 slett ikke er noen øvre grense for hvor mange migranter EU kommer til å ta i mot fra Tyrkia. Men mottaket kalles nå "frivillig" og skal skje på "humanitært grunnlag". Alle oppegående europeere skjønner straks at våre forræderske politikere kommer til å ta inn mange flere enn de stipulerte 72 000 og at vi europeere ikke kommer til å bli spurt om denne "frivillige" folkevandringen. Spørsmålet er om alle migranter som per dags dato sitter i Tyrkia kommer til å sluses inn i EU, hvilket i praksis betyr Tyskland og Sverige. Punkt 5 er skjebnesvangert. Det omhandler visumfrihet til EU for tyrkiske statsborgere. Den skal tre i kraft senest ved utgangen av juni 2016, men Tyrkia må oppfylle visse vilkår og dette skal bedømmes i slutten av april.

Den tiden er forbi og Tyrkia oppfylte ikke alle vilkårene (72 stykker). Derfor er det ikke aktuelt å innføre visumfrihet ved utgangen av juni som forutsett. Men den som kjenner EU vet at planen ikke derfor er skrinlagt. Den skal drives igjennom, men Tyrkia må gjøre visse innrømmelser overfor globalistene som ikke gavner europeere det spor. Husk at EU-apparatchikene i Brussel ikke foretreder oss europeere men frimureriet og den jødiske verdensmakt. Tyrkia må endre sin antiterrorlov og loven om datavern. Men det nekter Erdogan å gjøre. Visumfriheten er derfor utsatt på ubestemt tid. En mager trøst for europeere er det, for den kommer, spørsmålet er bare når - om 3 måneder eller 6, eller om ett år? Erdogan er vitterlig en diktator, omtrent like ille som diktatorene i Brussel, eller bak Brussel. Brussels betingelse er når alt kommer til alt at Erdogan skal underkaste seg fullt og helt, som frimurerbrødre tvinges til. Den hemmelige verdensregjering tåler ingen uavhengig konkurrerende makt; alle må kaste seg nesegrus for den og la seg lenke sammen i broderkjeden som slaver. Det er spennende og lovende at Erdogan faktiskt trosser verdensmakten og spiller sterk. Det kan gavne oss, ikke minst ved at visumfriheten forpurres. Men kanskje er det bare spill for galleriet som skal redde Erdogans prestisje innenriks mens han blindt adlyder de usynlige fedres befalinger. Tyrkia er jo medlem av NATO, har samarbeidet med USA, Israel og Gulfstatene om å fremme Islamske Staten, al-Qaida og krigen mot Syria; har opptrådt fiendtlig overfor Russland. Det er tydelig hvor Tyrkia under sin nåværende ledelse står.

Visumfrihet, og enda værre EU-medlemskap, for Tyrkia blir en katastrofe for Europa. Landet har ca 80 millioner innbyggere. Nøyaktig hvor mange kurdere det finnes i Tyrkia er uvisst, men minst 14 millioner i 2016. Dette er en minoritet Erdogan ønsker å kvitte seg med; i hvert fall alle brysomme personer som henger fast ved sin kurdiske identitet og vil ha kurdisk selvstyre. Vi må regne med at han kommer til å drive millioner på flukt til EU. Så er det sigøynerne da. Det bor utvilsomt flere sigøynere i Tyrkia enn i noe annet land i verden; enda flere enn i Romania. Igjen er tallet usikkert men vi må regne med minst 2 millioner i 2016. De er uønsket i Tyrkia som overalt ellers og en autoritær leder som Erdogan kommer til å dumpe dem i Europa. Han behøver forresten ikke foreta seg noenting; de trekker av seg selv til rikere land i Vesteuropa hvor de kan leve av å tigge. Så snart visumplikten bortfaller og grensen åpnes! Vi har allerede erfart flommen av sigøynere fra Romania.

For å vende tilbake til EU-Tyrkia -avtalen så sier punkt 6 at Tyrkia straks skal få 3 milliarder euro til flyktningformål, og ytterligere 3 milliarder euro innen utgangen av 2018. Punkt 7 omtaler utbyggingen av en tollunion, hvilket umiskjennelig utpeker Tyrkia som fremtidig EU-medlem. Punkt 8 erklærer at forhandlingene om tyrkisk EU-medlemskap skal drives fremover. Endelig sier punkt 9 at EU og Tyrkia skal samarbeide om å skape trygge soner i Syria! Hva skal det bety? Skal EU støtte militær tyrkisk innsats på syrisk jord? Altså en felles invasjon av Syria? Vi vet at Tyrkia angriper kurdere i Syria; skal EU hjelpe dem med det?

Fattigdommen i Tyrkia gikk sterkt ned under oppgangstiden 2002-2012, men fremdeles lever i 2012 3.1 % av befolkningen på mindre enn US $3.10 om dagen (i følge verdensbanken). Det er 2.48 millioner mennesker. Det er garantert at disse kommer til å trekke til EU (les: Tyskland og Sverige) så snart de kan for å leve på vesteuropeisk sosialstønad og/eller som tiggere eller tyver. Så sent som i 2007 levde 58 % av befolkningen på mindre enn US $4.30 dagen! Det skal ikke mer enn en finanskrise til for at landet skal falle tilbake dit. Norge har et BNP per capita på ca 100 tusen US$, mens Tyrkia bare har 10 tusen, bare en tiendedel av Norges (2014). Slike enorme økonomiske spenninger må utløse folkevandring. Forøvrig er levestandarden i Tyrkia lav når en rekke ulike faktorer tas i betraktning. Med tanke på at det alt i 2013 bodde minst 3 millioner tyrkere i Tyskland må man spørre seg hvor mange det blir når visumplikten avskaffes.

I 2015 hadde Tyskland en bruttoinnvandring på knapt 2 millioner personer. Nettoinnvandringen var på ca 1,1 millioner. Av disse søkte 476 620 asyl det året. Med tanke på at det kom 1 015 078 personer over Middelhavet i 2015 er det rimelig å anta at 1,1 millioner er en øvre skranke for nettoinnvandringen av ikke-europeere til Tyskland i 2015. Sikkert har europeiske land også bidratt til nettoinnvandringen. Vi kan sjekke det her: Befolkningsstatistikk for Tyskland 2015. Der ser man at Afrika bidro med en befolkningsvekst på 65 303 personer og Asia med 424 143 personer. Det blir sammenlagt 489 446 personer. Europa bidro med 436 514 personer. Dominerende blant europeerne er fattige land i Øst- og Søreuropa. Her er noen tall som stikker ut. Nettoinnvandring til Tyskland i 2015 fra ulike land:

Bulgaria42 306
Italia25 720
Kroatia37 710
Polen68 804
Romania95 053
Ungarn21 228
Albania44 335
Kosovo24 733

Sjekk tallet for Romania! Det er sigøynere - tiggere og tjupakk! Det er altså ikke bare den utenomeuropeiske innvandringen som er problemet, selv om den er hovedproblemet. EU er et gigantisk snyltesystem hvor dagdrivere fra Europas alle hjørner flår flinke og hardtarbeidende mennesker i Nordvest-Europa. Det skjer både gjennom folkevandring og almisser og lån fra oss til dem som aldri blir tilbakebetalt. Vi tvinges til å redde deres banker når de går omkull og innfri veddemålene til Wall Street (Credit Default Swaps og andre derivater). Norge er som kjent medlem i EU i alt annet enn navnet. I tillegg kommer det enorme byråkratiet i Brussel og den vilkårlige makt det utøver med en flom av lover og regler som hviler som et jernteppe over Europa.

I følge etterretningstjenesten arbeider menneskesmuglerne med å åpne nye ruter fra Asia til Tyskland. En av rutene går via Grekenland til Bulgaria (intet piggtrådgjerde) og videre til Serbia, Kroatia, Slovenia og derfra til Ungarn (intet piggtrådgjerde) eller Østerrike. En annen rute går østenfor Svartehavet gjennom Georgia, Russland, Ukraina og videre vestover. Hvor store volumene blir gjenstår å se. Det hadde vært lett for EU-landenes myndigheter å stoppe masseinnvandringen om de hadde villet, men de vil ikke, det er det som er problemet. Angela Merkel har invitert hele verden til Tyskland, og når de vel har kommet dit kan de fritt fortsette til Skandinavia. Det er ideologi og plan som ligger bak: EU er resultatet av en gammel frimurerplan som går tilbake til 1700-tallet. Sin moderne utformning fikk ideen med frimureren Coudenhove-Kalergi på 1920-tallet i den såkalte Paneuropaunionen. Hos ham finner man uttrykkelig intensjonen om å bastardisere Europas folk med afrikanere og asiater, en idé som også dukker opp i jødenes planer for å utrydde tyskerne etter annen verdenskrig. Voldtektene og rasekrysningen som følger i fremmedinvasjonens kjølvann er altså overlagt, ikke en utilsiktet og beklagelig bivirkning. Man kan nok si at det er hovedformålet.

Derfor prøver ikke EU på noen måte å stoppe migrantene. Tvert i mot. På Middelhavet kappes ulike land om å frakte flest mulig negre over havet til Europa. En rekke NGOs virker for å fremme masseinnvandringen. De formidler informasjon og assistanse til migrantene; gir dem smartphones og penger; sørger for gråtkvalte medieoppslag om "flyktningenes" lidelser og forargede sådanne om europeernes "rasisme". De fungerer som lobby overfor Europas regjeringer og EU, og de driver propagandasirkuset som skal avvæpne europeere moralsk under det stundende rasemord.

Erlend