9/11: Bevis for at WTC ble revet

Det er 20 år siden nå. Vi skrev om dette 20 februar 2002 (World Trade Center: Hvorfor ingen jødiske ofre ?) og 30 september 2003 (Svart September - på vei mot oppklaring?). Fra da til nå har det ikke skjedd noen dramatiske gjennombrudd, men våre standpunkter fra den gangen er sakte blitt bekreftet og styrket. Jeg kan ikke se at vi behøver å trekke noenting tilbake; møysommelig forskning gjennom årene har mer og mer gitt oss rett.

En ting vitenskapen har gitt oss er bevis for at WTC1 (nordtårnet) ble revet (controlled demolition). Jeg fant en glimrende artikkel om dette skrevet av tyskeren Ansgar Schneider: The Structural Dynamics of the World Trade Center Catastrophe (2019). Den kom altså så sent som i september 2019. Da jeg hadde lest den spurte jeg meg selv: Hvorfor utredet ikke amerikanske myndigheter dette i 2001? Jeg vet jo svaret: Fordi de ikke søkte sannheten. Fordi de kjente den uten å måtte søke den, men ikke kunne opplyse andre. FEMA, NIST, 9/11 Commission - deres oppgave var bare å dekke over det som skjedde. Let the cover-up begin!

Men ikke her ved Solkorset. Lys over alt er det som gjelder her. Hensynsløs og fryktløs sannferdighet. Vi lar oss ikke stoppe av dogmer, fordommer eller skremsler. Selvsagt er vi ikke redde for å bli kalt konspirasjonsteoretikere eller antisemitter - utfordrer man de mektige får man alltid stygge klengenavn. Det ser vi som et adelsmerke!

Schneiders artikkel er en teknisk fagartikkel og vanskelig tilgjengelig for legmenn. Det er sikkert få som er oppmerksomme på den også. Vi håper å gjøre den kjent i en videre lesekrets og forklare den på en måte som mange kan forstå. Schneider trekker ikke uttrykkelig konklusjonen som interesserer oss mest så det må vi også tilføye. Den er kjempeviktig og fortjener virkelig et stort publikum. Når man beskjeftiger seg med 9/11 teknisk får man jo ofte slengt i trynet at man er legmann og dilettant som farer med tøv. Schneider er fagmann og ekspert; hardere enn hans artikkel blir ikke vitenskapen. Men derfor trenger den også popularisering for å nå massene.

Kort fortalt går den ut på å beregne motstandskraften i etagene mot ras. Han utleder en ulineær differentialligning som han kaller nedknusningsligningen (crush-down equation) hvor denne kraft inngår som en ukjent parameter. Så løser han ligningen numerisk for ulike verdier av denne parameter og ser hvilken løsning som stemmer best med målte takhøyder på ulike tidspunkter. Etterhvert som tårnet raser sammen blir takhøyden mindre og mindre. Løsningen som stemmer best gir oss den sanne motstandskraft i etagene.

Han har 5 målepunkter. 3 av takhøyden og 2 av knusningsfrontens vertikale posisjon. Grunnen til at han ikke måler takhøyden i alle 5 tidspunkter er at taket forsvinner i støvskyen. Han bruker et video-opptak av raset til å utføre målingene. Nå må jeg forklare hva knusningsfronten er for noe: Dennes vertikale posisjon er hva ligningen styrer. I hans figur 1 ser du modellen av hva som skjer: Tårnet inndeles i tre deler; en øvre del (hammeren) som holder seg uskadd gjennom hele raset inntil den treffer bakken (ambolten), en midlere del som er knust, og en nedre del som venter på å knuses. Den midlere delen presses sammen og knust bygningsmateriale slynges ut på sidene. Den nedre delens øvre ende, som fortløpende knuses, er knusningsfronten. I de 2 siste tidspunktene måler han dennes vertikale posisjon.

Siden ligningen styrer knusningsfronten må de 3 målingene av takhøyden omregnes til posisjoner for knusningsfronten. Han utleder en ligning som gir oss sammenhengen mellom de to variablene. Kurvene i hans figur 3 gir oss resultatene av beregningene. I (A) betrakter han kun målingene av takhøyden i de 3 første tidspunktene. Du ser tre par av horisontale sorte linjer; de angir endepunktene til takhøydens usikkerhetsintervall. Han har prøvd fire forskjellige motstandskrefter, her angitt som arbeid (W). Som du ser er det den røde kurven (W = 250 MJ) som passer best fordi den ligger i nedre ende av usikkerhetsintervallet i første tidspunkt, midt på intervallet i annet tidspunkt, og i øvre ende i tredje tidspunkt. Det svarer til en motstandskraft på 66 MN.

I figur 3 (B) har han tatt med alle 5 målepunkter. Den røde kurven er den samme som i (A). Her ser vi noe rart: Den røde kurven bommer grovt på de 2 målingene av knusningsfronten. Hva har skjedd? Noe må ha bremset raset. Et stykke på vei i raset, etter det tredje tidspunktet, må motstandskraften ha blitt adskillig større. I (B) modellerer han dette ved å bruke en tilleggskraft som han skrur på når takhøyden er 363 meter og av når den er 318 meter. Tilleggskraften han må bruke for å få kurven til å stemme er W+ = 1800 MJ (gitt som arbeid). I (C) lar han tilleggskraften virke litt lengre; den skrus av i takhøyden 310.75 meter. Da kan tilleggskraften senkes til 1700 MJ, som svarer til W+/h = 450 MN. Av dette slutter vi at tilleggskraften må være minst 450 MN for å få kurven til å stemme.

At det er nødvendig å skru av tilleggskraften ser vi av den blå kurven i (D): Uten dette stanser raset opp! Så den kan ikke ha virket lengre enn mellom takhøydene 363 og 310.75 meter. Det er høyden 363 - 310.75 = 52.25 meter. Da etage-høyden er 3.8 meter svarer dette til 52.25 / 3.8 = 13.75 etager. Så høyst 14 etager (av i alt 110 over bakken) kan ha vært bedre bevart enn alle andre unntatt dem i hammeren. Mens den vanlige etagen bare hadde 66 MN motstandskraft hadde disse 14 over 500 MN. Av dette må vi slutte at de fleste etager var meget sterkt skadet, nesten helt ødelagte. Og dette skyldtes ikke raset, de var ødelagt før raset. Uten denne ødeleggelse ville ikke tårnet ha kunnet rase.

Dette er den rykende revolver! Ikke bare vet vi at etagene i hammeren må ha vært uskadde for med sin vekt å kunne knuse alt under uten selv å bli knust, men nesten alle etagene under hammeren må ha vært ødelagte. Husk nå at flykræsjen og den påfølgende brannen bare rammet et fåtall etager (6 etager sies det). Hvordan ble alle de andre ødelagt? Det finnes ingen annen mulighet enn sprengning, og det innebærer planlagt rivning (controlled demolition). Altså må sprengladninger på forhånd ha vært utplassert i strategiske punkter for å volde rivningen. Den var planlagt før flyet kræsjet i tårnet!

Jeg skal ikke mate deg med teskje. Resten kan du slutte deg til selv. Spørsmålene og svarene kommer som perler på en snor: Hvem hadde adgang til å utplassere sprengladningene? Hvem kunne hjelpe ham med det? Hvem profiterte på rasene, politisk og økonomisk? Hvem ble ikke ofre tross massivt nærvær i tårnene på vanlige dager? Hvem hadde kunnet finne ut av dette men har forsømt sin plikt og gjort seg medskyldige? Vi har vært gjennom alt dette før og intet har endret seg.

Før vi forlater Schneiders artikkel vil jeg påpeke dens store styrke: Modellen er abstrakt og forutsetter ingen bestemt mekanisme for å utløse og drive raset. Det er ikke nødvendig å ha en teori om hva som skjedde inne i tårnet for å komme fram til konklusjonen. Vi behøver ikke vite noe om tårnets indre struktur med bjelker og søyler. Det er sånt NIST henger seg opp i og derfor utretter de ingenting. En planlagt og politisk framtvungen forsømmelse. Modellen bygger ikke på annet enn det vi kan se på utsiden i videon og allmen mekanikk. Den er også ufølsom for unøyaktigheter i parametrene og målingene. Det gjør at vi kan stole på konklusjonen selv om unøyaktigheten skulle være stor.

Finnes det andre vitnesbyrd som støtter konklusjonen om sprengning? Det gjør det og det har vi også vært inne på før. For det første har vi vitner til eksplosjoner. I How 36 Reporters Brought Us the Twin Towers’ Explosive Demolition on 9/11 finner du mange vitnemål fra journalister som var tilstede under de dramatiske begivenhetene og så og følte hva som hendte. De vitner om eksplosjoner. Vi har til og med et vitnemål om det typiske forløp i en sprengningsdreven rivning: I looked up at the south building, the second World Trade Center to be hit, and explosions were coming down the building. It looked as if charges had been set on each floor and they were in succession going off. . Her er utdrag av andre vitnemål:

Yes, I arrived on the scene about an hour and a half ago. Believe it or not, there was another major explosion. , At that time, maybe 45 minutes into the taping that we were doing, which was maybe a half hour after, there was — it was an explosion., Dan, we’re three blocks from the scene and we saw it all after the first two hits. We saw the explosion and also the collapse of the tower., And I was walking on Broadway at Fulton, and suddenly we heard an explosion. It was the first tower coming down., Wow! Jamie. Jamie, I need you to stop for a second. There has just been a huge explosion. We can see a billowing smoke rising., Again, there has been a second explosion here in Manhattan at the Trade Center. , and then the entire top of the building just blew up, and then suddenly there was another, an explosion, and you saw folks start to jump out the front window of the building and plunge., It was a massive explosion. At the time the police were trying desperately to evacuate people from the area. When that explosion occurred it was like a scene out of a horror film., Suddenly, while talking to an officer who was questioning me about my press credentials, we heard a very loud blast, an explosion. We looked up, and the building literally began to collapse before us., Jon, just seconds ago there was a huge explosion, and it appears right now the second World Trade tower has just collapsed., They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt., Well, I saw the explosion, for one., But as I was looking up I saw the entire explosion. It looked exactly like the first two. , And as we were going across one of the restricted zones, the building started to explode,, a huge explosion now raining debris on all of us! We better get out of the way! , But it literally exploded and came down as though it had been hit. , Ten o’clock this morning, photographer Glenn Mayrose and I, along with FBI agents, police officers, fire officials, we all thought for sure a bomb was set to explode underneath our feet outside 7 World Trade Center., Well, this is — no, the first explosion, then there was a second explosion in the same building. There were two explosions., We’re not sure exactly what happened, but it was another explosion on the far side of one of the buildings from where we’re standing. The reverberation — and another explosion on the right-hand side!, But something either exploded or fell off the side of the one building that was attacked and caused a massive plume of smoke.

Vi har også vitnemål fra brannmenn i New York: 118 Witnesses to Explosions in the FDNY Oral Histories. Også her har vi utsagn om kjeder av sprengning som under rivning: It actually gave at a lower floor, not the floor where the plane hit, because we originally had thought there was like an internal detonation explosives because it went in succession, boom, boom, boom, boom, and then the tower came down. Og: Right as he said that, I heard a loud roar, “boom, boom, boom, boom, boom, boom,” and it was getting louder. I looked around, and we were looking at each other. What is that noise? Og: I happened to be looking up at it, and from the fire floor down, it was just like a really loud crackling noise, it sounded like a million firecrackers, and just a wave, right from the fire floor down, just a wave that started to come down. Og: Somewhere around the middle of the World Trade Center, there was this orange and red flash coming out. Initially it was just one flash. Then this flash just kept popping all the way around the building and that building had started to explode. The popping sound, and with each popping sound it was initially an orange and then red flash came out of the building and then it would just go all around the building on both sides as far as I could see. These popping sounds and the explosions were getting bigger, going both up and down and then all around the building. Og: but I saw a flash flash flash and then it looked like the building came down... Was that on the lower level of the building or up where the fire was? No, the lower level of the building. You know like when they demolish a building, how when they blow up a building, when it falls down? That’s what I thought I saw. Og: I had heard a distant boom boom boom, sounded like three explosions. I don’t know what it was. At the time, I would have said they sounded like bombs, but it was boom boom boom and then the lights all go out. Og: It was a frigging noise. At first I thought it was — do you ever see professional demolition where they set the charges on certain floors and then you hear ‘pop, pop, pop, pop, pop’? That’s exactly what — because I thought it was that. When I heard that frigging noise, that’s when I saw the building coming down. Og: Floor after floor after floor. One floor under another after another and when it hit about the fifth floor, I figured it was a bomb, because it looked like a synchronized deliberate kind of thing. Og: The door closed, they went up, and it just seemed a couple seconds and all of a sudden you just heard like it almost actually that day sounded like bombs going off, like boom, boom, boom, like seven or eight, and then just a huge wind

Her er noen andre utdrag:

I’d say we were in the 30th or 31st, 32nd Floor, or something like that, and a few of the guys were lying wiped out on the floor, you know, taking a break with their masks off and lying in the hallway when there was a very loud roaring sound and a very loud explosion, and the — it felt like there was an explosion above us, It was a tremendous explosion and tremendous shaking of our building., You looked up and you saw the one floor explode on itself and the top start to slide., I heard 3 loud explosions. I look up and the north tower is coming down now,, But it seemed like I was going oh, my god, there is a secondary device because the way the building popped I thought it was an explosion., A second or two later everything started to shake. You could hear explosions. We didn’t know what it was., You see three explosions and then the whole thing coming down., I guess about three minutes later you just heard explosions coming from building two, the south tower. It seemed like it took forever, but there were about ten explosions. , We start walking back there and then I heard a ground level explosion and I’m like holy shit, and then you heard that twisting metal wreckage again. Then I said shit and everybody started running, All of a sudden we heard this huge explosion, and that’s when the tower started coming down. We all started running., I thought I heard an explosion of some sort, but I kind of dismissed it. I figured, ah, it’s just something burning upstairs...and then I just remember feeling a rumble and hearing this rumbling sound that was really intense. It actually shook my bones...So I ran., I said, ‘Yeah, I was right there when it blew up.’ He said, ‘You were there when the planes hit?’ I said, ‘No, I was there when it exploded, the building exploded.’ He said, ‘You mean when it fell down?’ I said, ‘No, when it exploded.’ , When I got underneath the north bridge I looked back and you heard it, I heard like every floor went chu-chu-chu. Looked back and from the pressure everything was getting blown out of the floors before it actually collapsed., I heard three explosions, and then we heard like groaning and grinding, and tower two started to come down., The south tower had fallen, but at that time I didn’t know what it was. All I heard was a tremendous explosion. The tower I was in shook really bad., After a while, and I don’t know how long it was, I was distracted by a large explosion from the south tower and it seemed like fire was shooting out a couple of hundred feet in each direction, then all of a sudden the top of the tower started coming down in a pancake

Så er det forkunnskapen om at tårnene kom til å rase. Her WTC7 : How Did They Know? Examining the Foreknowledge of Building 7's Destruction. Vi har dette berømte bildet:

I det bildet knipses sier reporteren (Jane Standley): The 47 storey Salomon Brothers building close to the World Trade Center has also collapsed. Dette er WTC7. Men den høyeste rektangulære bygningen like til høyre for hodet hennes i bildet er WTC7 ! Hun kunngjør at en bygning har rast sammen som fortsatt står! Dette er BBC. Hadde hun bare sagt WTC7 så kunne man ha tilgitt dette som en forsnakkelse eller forveksling, men hun beskriver utførlig hvilken bygning hun mener. Dette kan ikke bortforklares. Noen visste at WTC7 skulle rives, og den opplysningen, akk o ve, lekket til media for tidlig. Hadde hun snudd seg 180 grader så hadde hun sett at WTC7 fortsatt sto der. En ytterst pinlig tabbe som avslører den kriminelle kabalen bak 9/11.

Aaron Brown i CNN begikk samme tabbe: We are getting information now that one of the other buildings, Building 7, in the World Trade Center complex, is on fire and has either collapsed or is collapsing… Også der kan man se WTC7 i bakgrunnen uten tegn til kollaps.

Det finnes mye mer enn dette. Kevin McPadden ble vitne til noe sensasjonelt: The Red Cross rep was like, he goes over and he says [to us], ‘You gotta stay behind this line because they’re thinking about bringing the building down.’…He goes over and he asks one of the…firefighters what was going on…He came back over with his hand over the radio and [you could hear] what sounded like a countdown. And, at the last few seconds, he took his hand off [the radio] and you heard ‘three-two-one,’ and he was just saying, ‘Just run for your life! Just run for your life!’ And then it was like another two, three seconds, you heard explosions. Like, BA-BOOOOOM! And it’s like a distinct sound…BA-BOOOOOM! And you felt a rumble in the ground, like, almost like you wanted to grab onto something. Nedtelling til sprengningen som skulle rive WTC7 !

Så har vi materielle bevis for at WTC ble revet ved sprengning. Advanced Pyrotechnic or Explosive Material Discovered in WTC Dust forteller om funnene av nanothermitt i ruinhaugens støv. Dette er et materiale som brenner ved svært høy temperatur (2500 grader Celsius) og kan brukes til å skjære i stål. Altså egner det seg godt til å rive bygninger ved å kappe bjelker og søyler av stål. Man fant også jernrike sfærer som må ha blitt dannet av smeltet jern, hvilket beviser meget høy temperatur. Forskningen i nanothermitt har ikke pågått lengre enn siden 1990-tallet og var i 2001 sjelden teknologi. Altså utgikk 9/11-terroristene fra en høyteknologisk makt.

Det finnes mange vitneberetninger om smeltet stål blant ruinene etter WTC. Witnesses of Molten Metal at Ground Zero har samlet dem. Undergrunnsbranner raste i månedsvis etter katastrofen, og da kraner løftet stålbjelker fra dypet dryppet det flytende stål av dem. Man fant en tre fot lang stalagmitt av stål. Hva beviser dette? Slike temperaturer nås ikke ved brann i vanlige bygningsmaterialer. Noen brukte høyteknologiske materialer, slik som nanothermitt, for å rive tårnene.

Miljøvernet i USA oppdaget påfallende høye konsentrasjoner av benzen, styren, svovel og silisiumforbindelser, visse metaller og 1,3-diphenylpropan. I Environmental anomalies at the World Trade Center: evidence for energetic materials framholdes det at dette styrker mistanken om energirik nanothermitt blant ruinene.

Det finnes bilder av tårnene under rasene som viser mistenkelige utblåsninger av røyk, støv og små partikler fra punkter 10 eller 20 etager under knusningsfronten. High Velocity Bursts of Debris From Point-Like Sources in the WTC Towers drøfter dette. Bildet i figur 1 der er et eksempel. Vi ser en utblåsning på høyre side og en annen på fasaden som vender mot oss. Hvordan skal dette forklares? Vi ser at hver av dem kommer fra en punktkilde og synes å ha like stor energi. NIST forklarte det slik: the falling mass of the building compressed the air ahead of it — much like the action of a piston — forcing smoke and debris out the windows as the stories below failed sequentially. Vi ser umiddelbart svakheten i dette argumentet: Knusningsfronten var ikke et stempel i en åpen sylinder, tårnet var inndelt i mange etager. Inntil en etages tak slås ned kan ikke trykket i etagen påvirkes nevneverdig. Men selv om hele tårnet var åpent som en heissjakt duger ikke (bort)forklaringen fordi trykket i den åpne sjakten ville vært likt overalt. Da skulle alle vinduene ha blåst ut samtidig. Hva man ser på video er at kun visse punkter har utblåsninger, mens andre aldri får det før de slukes av knusningsfronten. Med tanke på den store energien i utblåsningene kan intet forklare dette annet enn sprengladninger som detoneres. De rydder vei for raset. Det må være rivningens planlagte og synkroniserte sprengninger.

I Direct Evidence for Explosions: Flying Projectiles and Widespread Impact Damage beregner Crockett Grabbe hvor langt disse utblåsningene slynget materiale. Han kommer fram til 1/4 engelsk mil = 402 meter, til tross for at han tar hensyn til luftmotstanden. Det forteller oss hvilken uhyre energi partiklene ble slynget i vei med. Han peker også på biter av stålbjelker som vi kan se i randen av eksplosjonsskyen.

Endelig har vi de seismiske signalene, som vi også var inne på i 2003. Were Explosives the Source of the Seismic Signals Emitted from New York on September 11, 2001? dekker dette. Han kommer fram til at signalene som ble framkalt av kortvarige pådrag og kombinerte lav frekvens med høy energi uten tvil hadde sprengning til kilde. Han viser også at de seismiske bølgene framkalt av flykræsjene og rasene var for svake til å registreres 34 km unna. De burde også ha vært like for de to tårnene, noe de ikke var. Den største forskjellen var hastigheten hvormed de forplantet seg. Bølgen fra WTC1 hadde en underjordisk kilde, mens de fire andre detonasjonene fant sted på bakken. Eksplosjonene i tårnene laget ikke seismiske bølger målbare 34 km unna. Han viser også at sprengningene like før tårnene raste var ti ganger kraftigere enn eksplosjonene da flyene kræsjet i tårnene. Han slutter at seismiske data bekrefter planlagt rivning ved sprengning.

Det finnes andre ting man kunne tatt opp. Hvordan kunne tårnene rase så symmetrisk og velordnet av skade frambragt av noe så kaotisk som flystyrt og brann? Brannen varte ikke lenge; det brant dårlig med lav temperatur og mye sort røyk. For at tårnet skulle rase symmetrisk måtte alle støttende søyler svikte samtidig; hvordan var det mulig? Bygningsmassene falt for det meste rett ned og samlet seg i en haug ved tårnets fot. Men naturen følger minste motstands vei og rasmassene burde ha spredt seg utover i stedet og falt fritt utenfor tårnet. Det ville vært interessant å høre hva en ekspert på statistisk mekanikk har å si om rasene. Ekvipartisjonsprinsippet noen? Entropi og varmens annen lov? Den må ha vært veldig lav i disse rasene, så velordnede som de var. Hva med ulineære dynamiske systemer og kaos? Burde vi ikke sett kaos?

Det finnes mye som tyder på at temperaturen i stålet aldri kom i nærheten av de 600 grader Celsius som trengs for å trigge sammenbrudd. Den sorte røyken og de puslete røde flammene vitner om lav temperatur og lite brennbart materiale, kanskje dårlig tilgang på oksygen også. Søyler av stål langs tårnenes yttervegger, som veier flere tonn hver, slyngedes opp til 600 fot horisontalt bort fra tårnet. Hvordan er det mulig uten sprengning? Alle var vi vel spente på post mortem -analysene av rasmassene på Ground Zero. De kom aldri! Bjelkene og søylene av stål og alt det andre ble skyndsomt fraktet bort og tilintetgjort! Ingen undersøkte noenting. Regimet ødela bevisene.

Og jødene jublet! Nå skulle krigen mot terror begynne. Israels fiender utslettes. Krig mot alle frie folk og antisemitter. Opphevelse av forfatningen og rettighetene i USA. Homeland Security og Patriot Act. Jødenes herredømme og tyranni befestes. En ny bolsjevisme og et nytt Gulag-arkipel.

9/11 er et innviklet og mangfoldig saksområde. Utover det vi selv har dekket kan du ha utbytte av å se på wikispooks, nation and state, whale, Biblioteca Pleyades, Prison Planets, fort-russ, whale om 9/11 og Purim. I blant er det greit å slappe av med en video: 9/11 Missing Links varer i over 2 timer og begynner med Lavon-affæren, går videre til USS Liberty og så 9/11.

For nordmenn har de 5 dansende israelerne særlig interesse, da de gjorde comeback i Oslo 22/7 2011. Deres opptreden i New York 2001 dekkes av Corbett Report, real history chan, take our world back, og Israeli Connections to 9/11.

Erlend