Mer om Brannen i Notre Dame de Paris

Frimurere, jøder og sionister overalt

Noen tilleggsopplysninger om Brannen i Notre Dame:

Ansvaret for sikkerheten i Notre Dame ble nylig overtatt av en frimurer med bakgrunn i DST (Direction de la Surveillance du Territoire). Han har også vært med i den mektige militær-industrielle gruppen EADS (Aeronautic Defence and Space Company) og står Alain Bauer nær, forhenværende stormester i Grand Orient de France (Stororienten av Frankrike) og medarbeider i Mossad. (Kilde)

Dette i følge Panamza. Artikkelen befinner seg delvis bak betalvegg, men han må vel mene den nye préfet de police i Paris, Didier Lallement, som tiltrådte stillingen 20. mars 2019. Om ham sier lepoint.fr:

Depuis le fiasco du 13 mai dernier, les noms de ses potentiels successeurs circulaient dans le petit monde de la police, à commencer par celui du préfet Didier Lallement, l'actuel secrétaire général du ministère de l'Intérieur, un proche du criminologue Alain Bauer, lui-même proche de Manuel Valls. (Siden fiaskoen 13. mai i fjor sirkulerte navnene på hans mulige etterfølgere i politiets lille verden, først og fremst préfet Didier Lallement, nåværende generalsekretær i innenriksministeriet, som står kriminologen Alain Bauer nær, som i sin tur står Manuel Valls nær.)

Fra wikipedia-siden om Didier Lallement merker man seg særlig: Entre 2008 et 2010, il est aussi haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre... Il est ensuite, entre 2012 et 2014, secrétaire général du ministère de l'Intérieur et haut fonctionnaire de défense. Pendant cette période, il met notamment, en place, dans les zones de défense, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur (SGAMI), qui visent à mutualiser les fonctions « support » de la Police et de la Gendarmerie... et membre du conseil d'administration de l'Institut français des relations internationales. (Mellom 2008 og 2010 var han også høy funksjonær for forsvar og sikkerhet hos ministeren... Dernest var han fra 2012 til 2014 generalsekretær i innenriksministeriet og høy funksjonær for forsvar. Under denne tid opprettet han navnlig generalsekretariater for innenriksministeriets administrasjon (SGAMI) i forsvarssonene, som tilsikter å gjøre støttefunksjonene mellom politi og gendarmeri gjensidige... og medlem av administrasjonsrådet til det franske institutt for internasjonale relasjoner.)

Her har vi altså en mann som åpenbart står maktens topp nær, er med i regjeringen, må være frimurer, er politimann, sysler med militærvesen, luftfart og internasjonale relasjoner. Fra 20. mars, få uker før brannen i Notre Dame, er han politisjef i Paris og har hånd om sikkerheten. Legg også merke til at han har mottatt en rekke utmerkelser, ikke minst æreslegionen, hvilket er et sikkert tegn på at han er et lydig redskap for makten. Forøvrig bør ingen overse ironien i å få æreslegionen tildelt av en æreløs makt.

Mannen som sørget for sikkerheten i ND er altså militant antikristelig og enda mer antigermansk. Han står Alain Bauer nær, forhenværende stormester i Grand Orient de France, moderlogen til kommunist-internasjonalene, moderlogen som Marx, Engels, Lenin og Trotskij tilhørte.

La oss nå se på brannvesenet. Brannsjefen i Paris heter Jean-Claude Gallet. Panamza skriver om ham at han var brannsjef Philippe Boutinaud's høyre hånd den 13 november 2015. Philippe Boutinaud er mannen som planla og foresto øvelsen på attentat flere steder samtidig den morgenen. Illevarslende "øvelser"! Hva vet vi om ham? I følge denne biografien ble han i 2008 utnevnt til adjutant for militærkomiteens president i Brüssel. I denne stillingen utførte han tallrike oppdrag for NATO på ulike krigsskueplasser, særlig i Jugoslavia og Afghanistan. I 2013 utnevnes han til brigadegeneral med ansvar for strategiske operasjoner. Han bidrar til gjennomføringen av EUs tokter i Mali, den Sentralafrikanske Republikk og Somalia. Han snakker flytende engelsk og italiensk. Han har æreslegionen.

Selvfølgelig er han frimurer. Det står ikke i biografien, men det kan vi uten videre slutte oss til. Hva så med nåværende brannsjef i Paris Jean-Claude Gallet selv? I denne biografien leser vi: En outre, il est titulaire des stages « management disaster », au Commandement du Front Intérieur en Israël, et « leadership under pressure », à la Harvard Kennedy School. (Forøvrig har han gjennomgått kurset "management disaster" i Israels kommando for innenriksfronten, og kurset "leadership under pressure" i Harvard Kennedy School.) Aha, her har vi altså en mann som er direkte knyttet til Israels hemmelige tjenester! Management of disaster? Det er vel der man lærer å utføre terroraksjoner under fremmed flagg og føre massene bak lyset med egnet desinformasjon. Massesuggesjon, psyops, psykologisk krigføring. Dette er jødene flinke til; vil man lære dette bør man reise til Israel. Islamske Statens ledere har nok også vært gjennom dette kurset. Om Harvard Kennedy School står det på wikipedia: Since 1970 the school has graduated 17 heads of state, the most of any educational institution. . Akkurat, så det er der jødene indoktrinerer og driller fremtidige "folkevalgte" statsoverhoder i verdens dukketeater. Er det rart alle verdens statsoverhoder, med få unntak, står for det samme?

Men det er ikke bare statsoverhoder som skal hugges til perfekte kuber og viljeløse verktøy. Om Gallet står det videre: De 2009 à 2015, il occupe la fonction d’adjoint, puis de chef de service en charge de la gestion des crises géopolitiques, dans les forces armées. Outre la gestion des crises depuis Paris, il effectue plusieurs missions opérationnelles de courte durée. Il effectue ensuite un autre séjour de longue durée en Afghanistan, de 2011 à 2013. (Fra 2009 til 2015 var han adjutant, senere sjef for håndteringen av geopolitiske kriser i de væpnede styrker. Utover håndteringen av kriser fra Paris utførte han flere oppdrag av kort varighet. Siden et langvarig oppdrag i Afghanistan fra 2011 til 2013.) Legg merke til hvor slående lik hans bakgrunn er Philippe Boutinaud's bakgrunn. Den 13 november 2015 var brannsjefen i Paris og hans høyre hånd eksperter på militære operasjoner, utdannet av den jødiske verdensregjering! Hva har brannvern og brannslukking med militærvesen å gjøre? Det har ikke vært krig i Paris på 75 år. Å slukke brann har ingenting med væpnet strid å gjøre.

Endelig står det om brannsjef Gallet: Il parle couramment l’anglais et le russe. Il est officier de la Légion d’Honneur. (Han snakker flytende engelsk og russisk. Han er offiser av æreslegionen.) Hvor mange brannsjefer i Norge snakker flytende russisk? Hvor mange brannsjefer i Frankrike gjør det? Du skjønner at vi her har å gjøre med noe annet enn en alminnelig brannsjef? En mann som er hemmelig agent for noe og noen og innehar ulike dekkstillinger til ulike tider som gir ham anledning til å utføre sitt egentlige oppdrag. Og så selvfølgelig æreslegionen - det er det hemmelige tegnet på at han er en fullbefaren og pålitelig agent i jødenes krig for verdensherredømmet. Merk deg at han også i disse to ting ligner Philippe Boutinaud: Begge snakker to fremmedspråk flytende og begge har æreslegionen. Det er som om de har gjennomgått samme utdannelse og har måttet oppfylle samme krav. Det er krav som passer for hemmelige agenter og spioner i tjeneste utenlands, ikke for brannmenn her hjemme.

La oss se på brannvesenets talerør i Paris, Gabriel Plus. Om ham finner jeg følgende opplysninger: European Defense Agency... développement d'un laboratoire contre IED européen puis déploiement en Afghanistan. Det er helt utrolig men også denne mannen har militær bakgrunn! Alle disse tre, Philippe Boutinaud, Jean-Claude Gallet og Gabriel Plus er militære veteraner fra Afghanistan! De er tydeligvis agenter som sendes rundt omkring i verden for å slå ned opprør mot den jødiske verdensregjering. At noen av dem skulle gjøre en ærlig jobb som brannmann i Paris er utelukket: Hvis den herskende makt ville det hadde den ansatt vanlige brannmenn, ikke slike. Som vi har sett driver også politisjefen i Paris med militærvesen og internasjonale relasjoner. Det er ikke vanskelig å gjette seg til at de alle samarbeider tett med samme formål. De treffes nok ofte i logen til Grand Orient de France, rue Cadet, Paris.

Frimureriet er en fryktinngytende makt i Frankrike. Hvem står mot den? Finnes det motstand? Mange tror at kristendommen og katolisismen er det sterkeste bolverk. Akk, de tar feil. De kristne søker ikke sannheten om det som skjedde i ND. Jesuitten i Rom, pave Franciskus, samt det katolske presteskap oppførte seg påfallende og mistenkelig både under og etter brannen. Jeg påpekte at de spyttslikkersk hyllet brannvesenet som ikke gjorde jobben sin. De spilte med på laget som i en avtalt plan. Ikke minst gjelder det erkebiskopen i Paris, Michel Aupetit. Han er medlem av æreskomiteen i den ultra-sionistiske foreningen Amitié Judéo-Chrétienne de France (jødisk-kristent vennskap). Som vi vet finnes det intet vennskap fra jødisk hold overfor kristne; vennskapet er enveis. Jødene spytter de kristne i ansiktet, og disse ber om unnskyldning for at de sto i veien for spyttklysa. Det er realiteten. Det første Aupetit gjorde da han kom på lufta i følge med Macron under brannen var å takke storrabbien av Frankrike, Haïm Korsia, som til overmål er ultra-sionistisk! Har en jøde noensinne takket en kristen? Jeg tror det ikke. De hater og klandrer og brygger på hevn - alltid. Kristne sier aldri noe ondt om jøder. Til gjengjeld sier jøder aldri noe godt om kristne!

Alle innblandede, restaureringsfirmaet, politi og sikkerhetstjeneste, brannvesenet, regjeringen og det katolske presteskap, var medsammensvorne. Det er en konklusjon jeg allerede tør å trekke. Men hvordan ble brannen påsatt? Den offisielle forklaring er at elektrisk kortslutning må ha forårsaket brannen. Men brannen begynte i treverket oppunder taket. Den delen av bygget var ikke elektrifisert. Det kortslutter den forklaringen. Siden det er skikkelig vanskelig å få fyr på de gamle forsteinede eikebjelkene står det klart at noe høyteknologisk må ha blitt brukt til å antenne. Man må bruke noe til tennmiddel som brenner med meget høy temperatur. En sterkt eksoterm kjemisk reaksjon som brenner eksplosivt? Det snodige er at det finnes syv vitnemål om en kraftig eksplosjon like før brannen brøt ut. Vitnene er både franske og utenlandske. Ja, det måtte nok militærteknologi til for å få fyr på bygget. Som vi har sett manglet det ikke nøkkelpersoner med militær bakgrunn i dette komplottet. Og alle tjente samme agenda. Mossad spøker i kulissene, har vi sett.

Vi har også et vitnemål fra en mann som sier at personalet i ND var på det rene med at brannen var påsatt. Vitnet heter Christopher Jolly Hale, er amerikansk katolikk, oppdratt av jesuitter. Hans ord er: A jesuit friend in Paris who works in Notre Dame told me cathedral staff said the fire was intentionally set. Det er altså ikke jesuitter-vennen som sier dette, men personalet i ND. Det må nok være sikkerhetsvaktene. Ordlyden er slik at det neppe er prestene som menes. Meldingen ble lagt ut på twitter allerede kl 19:20 fransk tid, bare en time etter at brannen startet.

La oss kikke på hvordan personalet av legmenn i ND er inndelt. Det finnes en rekke forskjellige yrker. De som bør ha vært best underrettet om hva som pågikk er Des surveillants chargés de la sécurité des fidèles et des prêtres, du bon déroulement des cérémonies (Oppsynsmenn med ansvar for prestenes og de troendes sikkerhet samt forestillinger uten forstyrrelser.) Det er deres oppgave å holde øye med alt og gripe inn mot overtredelser av regler. Hvis noen skaffet seg adgang til katedralen utenfor åpningstid er det sannsynlig at Un gardien responsable des clés, de l’ouverture et de la fermeture chaque matin et chaque soir. (en dørvakt ansvarlig for nøklene, for åpning og lukning morgen og kveld) visste noe om det. Ingen av disse tør nå gå ut med hva de vet. Alle er nok innforstått med at det medfører livsfare, ikke bare tap av arbeidsplassen. Man krysser ikke jøders planer uten at de hevner seg!

Det finnes ytterligere bevis for at jøder var innblandet i brannen. ND huser hva kristne anser for å være dens største skatt: Jesu tornekrone! Dette er selvfølgelig en svindelgjenstand som en luring en gang i tiden solgte til en lettlurt troende kristen. Sånt gammelt boss høyakter de kristne, mens de lar den virkelige skatt, katedralen selv, brenne ned. La détention provisoire des reliques sauvées de Notre-Dame et leur transport vers le musée du Louvre furent supervisés par une mécène de l'armée israélienne. (Den midlertidige oppbevaring av relikvier reddet fra flammene og frakten videre til museet i Louvre ble ordnet av en jødinne som ellers driver veldedighet for soldatene i Israels hær!) Hun er gift med en ekstrem sionist, i forbund med Ligue de Défense Juive (jødisk forsvarsliga), som står Manuel Valls nær og er en toneangivende figur i den innflytelsesrike jødiske lobby fra det fjerde arrondissement (bydel) i Paris. Denne bydel omfatter forresten kvarteret med Notre Dame.

For noen år siden ble en "ung israelsk turist" anholdt for å ha sendt opp en drone over Notre Dame, utstyrt med kamera. Han røpet selvfølgelig ikke hva han ville med dette. Etter brannen kan man begynne å spekulere. Var det ledd i Mossads kartlegning av katedralen og forberedelse til anslaget? Den 19. april i år ble en "russisk turist" anholdt for å ha fløyet en drone over katedralen i Strasbourg. Ingen nærmere opplysninger. Er det flere brannanslag på gang? Minstemulkten for denne forbrytelse skal være 15 tusen euro, men den "israelske turisten" fikk bare 400 euro, hva det kan komme av.

Jeg vil ikke unnlate å nevne brannen i Al-Aqsa moskeen i Jerusalem som brøt ut temmelig nøyaktig samtidig med den i ND: Kl 18:30 fransk tid. Dette sammentreff maner til ettertanke. Jeg har sluttet å tro på tilfeldigheter i verdenspolitikken. Brannen i Al-Aqsa ble hurtig slukket og skal ha vært forårsaket av barn som lekte med ilden, men det lyder ikke troverdig i mine ører. Forrige gang denne moske brant sto en jødisk brannstifter bak. Det var i 1969.

Regimets forklaring av brannen i ND er ulykke. Men det la selv til rette for en alternativ forklaring for dem som ikke tror på det. Fredag 12. april, siste hverdag før anslaget mot ND, ble Inès Madani dømt for jihadisme til 8 års fengsel. Det var hun som i 2016 prøvde å detonere en bilbombe foran ND. Man forledes lett til den feilslutning at islamister må ligge bak brannen i ND. Det er kald beregning fra regimets side. Men det primitive forsøket med en bil full av bensindunker kan ikke forveksles med den høyteknologiske måten ND ble stukket i brann på. Madani ville aldri ha kunnet få ND til å brenne siden hun ikke kunne kjøre bilen opp på taket. Dessuten har hun ingen innflytelse over politivesen, brannvesen, presteskap, massemedia eller regjering i Frankrike. Nei, det kan ikke være noen tvil om at regimet selv står bak katastrofen i Notre Dame de Paris.

Rønnaug