AI-revolusjonen og Framtiden

2023 ble det store gjennombruddsåret for kunstig intelligens (AI). Særlig imponerte OpenAIs samtale-robot chatGPT. Men modellene kan gjøre så mye mer enn å svare på spørsmål. Vi gikk gjennom dette i OpenAI med chatGPT. Desverre er APIet vi brukte der ute av drift. AI er ikke bare naturlig språk (Large Language Models, LLM), men har også bildegjenkjennelse og annet. Vi viste noen eksempler i APIer for Alle. I løpet av året kom det en rekke konkurrenter til chatGPT. Alle big tech -selskap har nå sin chatbot så man kan samvirke med deres tjenere i naturlig språk. For ikke lenge siden var det uhørt. Nå har det slått ut i full blomst.

Google Bard, Microsoft Bing Chat og Copilot, Anthropic Claude, Meta LLaMA, YouChat, Inflection Pi, xAI Grok, freedomGPT. Det blir flere og flere av dem. Det finnes også portaler som tilbyr en eller flere av disse såvel som mange andre. Hugging Face er en slik. Å lage AI-modeller sysselsetter allerede mange, med skiftende ytelse. Hvordan vil dette påvirke samfunnet? Det er det store spørsmålet. Ingen kan være så enfoldig å tro at alt skal fortsette som før.

Mange yrker kommer til å bli overflødige. De første som mister jobben er de som ikke greier å bruke AI-verktøy til å øke sin produktivitet. Det første som skjer er ikke at man får sparken men at sjefen kommer til en og vil drøfte innføring av AI-verktøy i arbeidet. Det er klart at ansatte som ikke mestrer nye verktøy blir oppsagt. Det er ingen bønn. Men økt produktivitet innebærer minsket behov for ansatte slik at en del av arbeidsstokken blir oppsagt uansett. Robotisering av industrien har lenge drevet dette; AI forsterker det.

Hvilket yrke tror du forsvinner først? Jurist og saksbehandler i det offentlige? Å behandle søknader og anvende regelverk er noe LLM klarer vel så bra som mennesker allerede i dag. Og det går på sekunder! Man trenger ikke vente i månedsvis på et uvisst svar. Kanskje kan vi håpe på mindre korrupt, mer upartisk saksbehandling. Det skandaløse ved dagens saksbehandling er at søkeren ikke er anonym. Jeg ser en framtid for meg med anonymisering og robot-behandling. Vedlegger man all nødvendig digital og anonymisert dokumentasjon bør man kunne få svar på minutter i alle fall.

Jeg håper dette fører til at jus-faget, domstoler og advokat-vesen forsvinner. Tenk hvor rettsløs man er i dag som fattiglem i møte med dette systemet, hvor man må betale en formue for å få sin rett. Som dissident justismyrdes man uansett. I framtiden skal det være kjapt og gratis å få medhold i en sak hvor man har rett. Tvister kommer til å opphøre siden alle kan spørre roboten, eller ekspertsystemet, hva som gjelder. Man gjør det selvfølgelig før tvisten oppstår så man ikke gjør noe galt. Hele byråkratiet kan sløyfes. Men kommer det til å skje? Advokatene hersker jo ikke fordi de er nyttige men fordi de er mektige.

Samfunnsmodellen kommer til å omdannes i grunnen. I dag stemmer man på partier som sender politikere på Stortinget, som vedtar lover, som politi og domstoler håndhever og dømmer etter. Dette systemet er en eneste stor selvmotsigelse. Demokrati og rettsstat? Stortinget er den lovgivende makt, og meningen er at det skal vedta lover som hevder folkeviljen. Men samtidig har vi jus-faget hvor folk studerer til embedseksamen i 6 år for å skjønne lovene de folkevalgte har vedtatt! Det forutsettes altså at Stortings-representantene ikke forstår lovene de selv vedtar, for det er ikke noe krav for å komme på Tinget å ha juridisk embedseksamen. Det ville da også være absurd om en folkevalgt skulle undervises av en jus-professor i hva han selv mener med loven han vedtok.

Hva med folket selv? Har vi folkestyre så innebærer det at mannen av folket sender en representant på Tinget for at denne skal vedta en bestemt lov. Folkestyret forutsetter at folket vet hvilke lover det vil ha og hva de betyr. Men jus-vesenet forutsetter at man ikke kan forstå dem uten å ha studert jus i mange år! Møter man i en domstol må man ha advokat ved sin side, for dommeren behandler en som et umyndig lite barn. Selv en Stortings-representant, som selv var med og vedtok loven det strides om, må ha det. Er ikke dette organisert kriminalitet så er ingenting det.

Innvender du at lovteksten bare er en av rettskildene, og at rettspraksis betyr mye? I så fall har vi jo ikke folkestyre men embedsmannsvelde. Hvis viljen bak lovene kommer fra folket så må det selvfølgelig forstå dem, og ingen lov kan gjelde som ikke kommer fra folket. Er ikke en lov klar så alle forstår den så kommer den ikke fra folket. Må advokat og dommer tolke og tilføye noe så vedtar de selv loven og overkjører folket.

Rettsstaten forutsetter at vi har lover som er offentlig kjent og som alle forstår. Når man gjør noe skal man vite hva som gjelder. Det er derfor grunnloven forbyr lover å ha tilbakevirkende kraft: Folk skal ikke dømmes etter lover som var ukjente da handlingene ble begått. Men jus-faget forutsetter at bare jurister forstår lovene. Selv om en lov er kunngjort er den altså uforståelig for allmenheten. Men da er det ikke anderledes enn om loven ikke kunngjordes. I begge fall vet ikke folket hva som gjelder. Lovene er ukjente. Dessuten er volumet av paragrafer slik at lovene ville vært ukjente selv om de var forståelige.

Denne selvmotsigelsen som håner folkestyret og viser at det er bløff har vi levd med i mange år. AI vekker håp om at vi kan gjøre ende på advokatvesenet og hele systemet. Tar et land skritt for å avskaffe dette og innføre AI-verktøy, får det en stor fordel i konkurranse med andre. Da kommer folk til å strømme dit, bedrifter flytte sin virksomhet dit. Særlig alle unge, moderne, produktive mennesker. Hvem vil ikke ha et veloljet og rettferdig samfunn? Presset for å innføre framsteget og fase ut det avlegse og udugelige kommer til å vokse seg sterkere i alle land. Hvor lenge kan pampene stå i mot?

Dette gjelder ikke bare saksbehandling i det offentlige men like mye i det private. Hvorfor skal man ikke kunne søke om banklån eller byggeløyve anonymt og digitalt og få svar på flekken av et ekspertsystem? Men dette er bare begynnelsen på den revolusjon som venter. Paragraf-jungelen og pengevesenet står for fall. Dette er noe som hører middelalderen til. Med AI får vi muligheten til å planlegge og styre samfunnet på en annen og bedre måte. En plan for samfunnet utarbeides og hver enkelt tilordnes en rolle i det samarbeidende folk slik at han eller hun får brukt seg selv best mulig.

Da er det slutt på allmenne lover. Man stiller forventninger, gir anbefalinger, åpner muligheter for hver enkelt som svarer til dennes evner og anlegg, kunnskap og erfaring. Hans ytelse og resultater bedømmes. Ressursene i samfunnet allokeres slik at de gjør størst mulig nytte for folket. Det blir slutt på den enkeltes egennyttige streben etter rikdom og makt. Penger finnes ikke mer. Ingenting kjøpes eller selges. Man gis det man trenger for å gjøre det man skal. Aldri mer lån eller gjeld. Ingen behøver bekymre seg for sine kår eller lide næringssorg. Ingen går konkurs eller blir arbeidsløs. Vi kan samle oss om livsverket og fullbyrde det som bor i oss.

Men å tro at AI skal føre rake veien til Utopia er naivt. Det kan like gjerne bli helvete. Vi ser jo hvordan chatbotene trenes på maktens løgner. Man får aldri sanne svar om kontroversielle emner. Overvåking og sensur, represalier mot anderledes tenkende - velkommen til det sensur-industrielle kompleks. Er du rede til å kanselleres? Det er å støtes ut i mørket og kulda. Miste alle sine rettigheter, bli en ikke-person. Fredløs. Sånn var det allerede uten AI, men AI kan gjøre det langt mer effektivt. Video-overvåking overalt og roboter som gjenkjenner alle ansikter og poster all info i en gigantisk kunnskapsbase. Hva man enn gjør slås det opp i basen hvor alt som har hendt deg i livet ligger lagret. Med lenker til dine slektninger og venner, kolleger og kjente.

Som vi så innledningsvis er det de superrike og overmektige som dominerer AI. I et samfunn hvor penger driver alt må det nesten være sånn. Men AI rommer middelet til å overvinne makten og rikdommen. Naturlovene driver samfunnet sakte men sikkert mot det bedre og menneskelig kløkt virker samlet sett mot vanstyre. Hvor meget herskerne enn prøver å misbruke teknologien til å undertrykke oss vil den uomgjengelig vende sin brodd mot dem. Ikke fordi noen har en plan for hvordan de skal styrtes men ved at mange bekker små samler seg til en stor å. Den spontane orden i folket, den iboende vilje, fellesskapet.

AI kan brukes til å fremme sivil ulydighet, overliste systemet, sabotere. Den kan også brukes til å organisere motstanden. Den kan utarbeide økonomiske løsninger som redder en fra å underkaste seg systemet. Den åpner for livslang læring utenfor skolene og fri forskning. Den hjelper en å pleie sin helse slik at man aldri behøver å oppsøke skole-medisinen. Med nok kunnskap kan de fleste helseplager forebygges. Man kan velge sin livsstil slik at sykdom ikke oppstår eller er usannsynlig. Dermed kommer man fri fra drogene. Med demokratisering av instrument for å måle kroppens tilstand kan ekspertsystem få all info det trenger for å stille diagnose og gi råd om sykdomsbekjempelse.

Med økonomisk uavhengighet kommer muligheten til å skaffe mange barn og leve i lykkelige ekteskap og hjem. I dag er det sånn at både mor og far må stresse av gårde til jobben hver morgen og kommer slitne hjem om kvelden. Siden de må bo i storbyer hvor det finnes arbeidsplasser bor de trangt da boliger der er dyre. De har ikke plass til mange barn, og heller ikke overskudd til å ta seg av dem. Dessuten er de dyre i drift. Når alle næringssorger er forbi faller alt dette bort. Man kan bosette seg på landet og bo i stort hus. Mor og far kan være hjemme hele dagen og ta seg av barna. De har overskudd og helse, er ikke stressede. Fruktbarheten kan klatre til et naturlig nivå på 3-4 barn per kvinne gjennomsnittlig.

Om ikke mange år har de fleste yrker forsvunnet. Automasjonen tar over det meste. Yrkene som vil holde seg lengst er nok de som medfører fysisk aktivitet. Bønder, fiskere og håndverkere står sist for tur til å erstattes. Men alt kontor-personal forsvinner raskt. Det gjelder ikke bare rutine-arbeid men selv kunnskapskrevende arbeid som programmering og data. Robotene kan alt i dag programmere i Python og løse oppgaver som ikke er så kreative. Og det skjer på sekunder hvor et menneske trenger dager. Regnskap og revisjon? Lett match. Beregninger innen forsikring, skatt, investering osv. - alt tas snart over av ekspertsystem. Ingeniør-beregninger? Likeså.

Hva blir igjen når AIen har herjet ferdig? Jeg ser for meg en framtid med kun to yrker: Det ene er AI-utviklere. Det andre er omsorgsyrket. Å vise omsorg for andre mennesker kommer til å bli mer etterspurt. Jo mer vi omgis av maskiner og roboter desto mer oppskatter vi menneskelig forståelse og medlidenhet. Å føle fellesskap på et indre plan med et annet menneske kan ingen robot erstatte. Roboter kommer aldri til å ha følelser. De kan ape etter våre følelsesmessige utladninger men ikke føle noe. De blir som papegøyer. De kan aldri gi oss mening i livet.

Hva skal folk i framtiden gjøre med sine liv? De kommer ikke til å ha yrker og arbeide på den måten vi gjør i dag. Alle varer og tjenester produseres da av roboter, uten menneskelig inngrep. Kommer en finanselite til å eie alt og beholde det selv, nekte folk flest del i velstanden? I så fall må vel revolusjon bryte ut og haiene styrtes. Intet samfunn er stabilt hvor godene fordeles på en måte som ikke gavner folket som helhet. Et slikt samfunn har vi i dag, og det står for fall. Jeg formoder at folkevelet omsider kommer til å seire. Planlegningen av næringslivet og fordelingen av varer tas over av roboter. Kanskje sørger de også for å rydde parasitter og tyranner av veien, på oppdrag av AI-utviklere.

Når vi en dag lever i en tilværelse hvor vi har alt vi behøver av varer og tjenester uten å løfte en finger, hva skal folk da bruke sine liv til? Åndsliv, formoder jeg. Folk vil vel utfolde seg, alt de har inni seg. Skape noe av seg selv. Men her vil personlig egenart styre valget. Mange driver kanskje bare dank og nyter livet. Inntil de går lei av det og vil vite hvem de er og hvor de kommer fra. Utforske oss selv blir vårt ytterste gjøremål, tror jeg. Maskiner og dødt stoff kan ikke oppholde oss lenge. Selv livet på Jorda opptar oss kun i forhold til oss selv. Sier det noe om vårt opphav?

Et viktig spørsmål: Hvordan kommer dette samfunn til å styres? Biologiske naturlover kan ikke trosses. Vi kommer fortsatt til å ha naturlig, seksuelt og sosialt utvalg. Rasen kommer til å evolvere videre. Hvordan skal naturlovene krystallisere seg i samfunnslover? Eller trengs de ikke fordi naturlovene tar bolig i hver enkelts arveanlegg og indre holdninger? Blir det umulig for oss å gjøre noe galt? Moralloven har lenge hersket i mange av oss. Det er disse som setter normene for alle. Moralen evolverte for å muliggjøre seksuelt utvalg og dermed raskere evolusjon mot noe høyere.

Dagdrivere i et slaraffenland eller renessanse-mennesker? Kommer framtidens mennesker å være sunne, vakre og vise - eller forfalne? Skal de fråtse i sykelige utvekster - eller søke hellighet? Jeg tror det blir både og. Men en ting er jeg sikker på: At de fromme skal arve Jorda. Og de fordervede utryddes. For det byr naturlovene. Det kan ta tid, men en høyere rase skal en dag stå fram, en rase av gudemennesker. Naturlig skarpsinn såvel som AI kommer til å bety mye i fullbyrdelsen av denne bestemmelse.

Erlend