Lucy Letby

det værste justismord i engelsk historie?

Let's kill all the lawyers.
William Shakespeare

Engelskmennene er gale om dagen. Hekseforfølgelsen er i gang igjen. Nå har de funnet en ung kvinne av nordisk rase som de skal brenne på bålet. Hva har hun gjort? Ingenting. Men akkurat som i middelalderen dikter man opp skrekkelige ugjerninger som man anklager henne for. Og akkurat som da finnes det ikke noe forsvar. Hun ble dømt uten bevis. Ikke nådig heller; hun fikk 14 livstidsdommer og nektes prøveløslatelse. Dommeren befalte uttrykkelig at hun skal dø i fengsel. Det er den hardeste dommen i engelsk historie siden dødsstraffen ble avskaffet. Hadde England ennå hatt dødsstraff er det ingen tvil om at hun ville ha blitt dømt til døden og henrettet. Pøbel og svartsmuskede undermennesker brøler av sine lungers fulle kraft: Korsfest, korsfest!

Scenene som utspiller seg i landet kunne ha gått rett inn i Life of Brian. Det multikulturelle England, overrent av rasefremmede, har blitt en levende satire. Man kunne ha ledd seg skakk av alt sammen, var det ikke så sørgelig for stakkars Lucy. Det diskuteres nå i fullt alvor om ikke man bør gjeninnføre dødsstraff! De vil faktisk ha henne brent på bålet. La dette være en advarsel til oss andre om at vi aldri må godta dødsstraff; den skulle bare misbrukes mot edle og uskyldige mennesker. De pakistanske voldtektsbandene kunne ustraffet herje i mange år og holde tusener av unge hvite engelske jenter som sexslavinner. Dette pågår ennå og bare folkelige protester gjør at de straffes i det hele tatt.

De mange svartingene i høye stillinger legger ikke skjul på sitt rasehat mot landets hjemmehørende befolkning av angelsaksere. Statsminister Rishi Sunak, som er indisk, kalte de oppdiktede forbrytelsene one of the most despicable crimes in UK history. Det er utrolig frekt av en fremmedlending, som burde være ydmykt takknemlig for at han får bo i landet, å rakke ned på vertsfolket. Han kalte også Lucy a coward for at hun avslo å møte opp for å høre inkvisitoren judge Goss lese den hatefulle dommen over henne. Nå ropes det på tvang! Hun skal pines etter alle kunstens regler.

Hans barneminister, Claire Coutinho, som også er indisk, sa: it is absolutely sickening that Lucy Letby will not be in court on Monday. Hvilke raser foreldrene til de døde barna tilhører er ikke offentlig kjent, men vi vet jo at rundt halvparten av alle barn som fødes i England i dag er rasefremmede. Da forbauser det ikke at også foreldrene slutter seg til hylekoret og lynsjemobben. Det er takken en ung nordisk kvinne får for å bruke sine høye evner og sin ømme omsorg til å pleie nedrige rasers for tidlig fødte og skrøpelige spebarn. Mordanklager!

Hvordan vet jeg at Lucy er uskyldig? Fordi det ikke finnes belegg for at en forbrytelse er begått. Utgangspunktet for etterforskning av drap er et lik, og at personen døde på unaturlig måte. Det finnes ikke her. For tidlig fødte barn er skrøpelige små vesener og dødeligheten blant dem er høy. De som fødes før 22 uker har nesten null sjanse for å overleve; med 22 uker er den 10 %, 24 uker 60 %, 27 uker 89 %, 31 uker 95 %. Fra 34 uker er sjansen den samme som for barn født i rett tid. Vi ser at mange preterm neonates dør, selv med våre dagers høyteknologiske vitenskapelige medisin. Det er frekt av svartinger å klage på at deres tidligfødte barn dør i våre moderne klinikker; uten den hvite manns geni, i deres hjemland, ville alle ha dødd, ja selv mange barn født i rett tid.

Lucy arbeidet som sykepleierske på klinikken for tidligfødte barn på sykehuset Countess of Chester Hospital (COCH) i 2015 og 2016 da drapene skal ha begåtts. Hvordan kom noen på den tanken? Var det særlig mange dødsfall de årene? Noen sendte en Freedom Of Information (FOI) request til sykehuset og ba om å få se dødstallene. Jeg har samlet mange filer i zip-arkivet LucyLetby.zip og der ligger FOI_4568.txt hvor du ser dødstallene for årene 2013-2018, både årlig og månedlig for ulike kategorier: Late fetal loss, Stillbirth, Early neonatal deaths, Late neonatal deaths, Post neonatal deaths, All deaths. Det er på norsk: Misfall sent i svangerskapet, dødfødte, særlig tidligfødte, middels tidligfødte, sent tidligfødte, senfødte, alle dødsfall.

De to første kategoriene angår oss ikke. Vi skal legge sammen resten, og det blir 9 for 2015 og 8 for 2016. Til sammenligning var det 6 i 2013 og 4 i 2014. Dette er små tall, og det skal bare en tilfeldighet til for å drive tallene for 2013 og 2014 opp til dem i 2015 og 2016. Ingen grunn til uro på statistisk grunnlag.

La oss sammenligne disse tallene med gjennomsnitt for hele England. På fila englandlbsbneodeathsbygestation.pdf finner du Table 1: Live births and neonatal deaths for babies born at 24 weeks or over in England, numbers and rates, 2010 to 2018 . Der ser du at i 2015 var det 662959 levendefødte i England, og 1745 neonatal-dødsfall. I 2016 var tallene 662619 og 1832. Hvis vi antar at COCH ligger midt på treet, forventer vi 1745 / 662959 neonatal-dødsfall i 2015 ved COCH per levendefødt. Hvor mange levendefødte var det ved COCH i 2015 og 2016? Det ser du av fila FOI_4568x1.csv og radene

,2013,2014,2015,2016,2017,2018,,,,,,,
Deliveries,3047,2954,3049,2972,2841,2022,,,,,,,,,

Altså var det henholdsvis 3049 og 2972 levendefødte ved COCH i 2015 og 2016. Da var det 1745 / 662959 * 3049 = 8.0254 og 1832 / 662619 * 2972 = 8.2169 forventede neonatal-dødsfall ved COCH i 2015 og 2016. Hvis dødsfallene inntreffer tilfeldig og uavhengig av hverandre, ikke har noen felles årsak, er variablene Poisson-fordelte med disse intensitetene. Hva er sjansen for å få minst 9 dødsfall når intensiteten er 8.0254? Det regner man ut slik:


	poissondistribution P(8.0254);
	print(1 - P(9));

Her er P(9) den kumulative uten 9, så 1 - P(9) er sannsynligheten i 9-halen. Det blir 0.4110 . Sjansen for å få minst 8 dødsfall med intensiteten 8.2169 er på samme måte 0.5769 . Vi slutter at COCH i 2015 og 2016 var en gjennomsnittlig engelsk neonatal-klinikk. Der hendte intet utenom det vanlige. I alle fall intet som kan oppdages med statistiske metoder.

Men så finnes det et annet statistisk argument som angivelig kompromitterer Lucy. Hun skal ha vært tilstede altfor ofte da et barn døde eller kollapset ("crashed"). Se staffing_chart.jpg. Tabellen viser hvilke sykepleiersker, av i alt 38, som var tilstede under 25 begivenheter. Der ser vi at Lucy var tilstede på alle, andre bare på noen. Meget mistenkelig, ikke sant? Det påminner meg om boken Darrell Huff: How to Lie with Statistics hvor man på forsiden ser en dommer spørre: Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God? Vitnet svarer: 95 % of the time.

Det er sunt å være mistenksom. Hvordan valgte man ut de 25 begivenhetene? Etter hvilket prinsipp? Det får vi ikke vite. Som vi så var det bare 9 + 8 = 17 dødsfall under de to årene, så det må være minst 8 kollapser der. Men vi vet at Lucy ikke var tilstede under alle dødsfall i 2015 og 2016, så ikke alle dødsfall kan ha tatts med i utvalget. Det må ha vært mange flere kollapser enn 8, så enda flere slike må være utelatt. Det er rimelig å formode at prinsippet bak utvalget er at Lucy var tilstede! Så tabellen beviser at Lucy var tilstede når hun var tilstede. Det samme beviset kunne man ha ført for alle de andre sykepleierskene og dømt dem alle til livstids fengsel for seriemord. Monty Python comes to court.

Men tabellen er nyttig av en annen grunn. Vi ser at det var 38 sykepleiersker på avdelingen. Hvis vi antar at de arbeidet 8-timers-skift døgnet rundt, så er det 3 skift i døgnet. Vi ser av tabellen at de var 5 eller 6, i blant flere på hvert skift. Hvis vi antar gjennomsnittlig 6 på hvert skift blir det 6 * 3 = 18 sykepleiersker i døgnet. Det stemmer pent med at hver sykepleierske arbeider ett skift annen hver dag i snitt gjennom hele året, for da blir det 18 * 2 = 36 sykepleiersker på to døgn.

La oss nå anta at 36 sykepleiersker er fordelt på 6 arbeidslag (hvert med 6 sykepleiersker) som deler to døgns vakter mellom seg på rundgang. Hvert lag arbeider altså 1/6 av tiden. Med 9 døde barn i året får vi en Poisson-prosess med intensitet 9/6 = 3/2 = 1.5 over ett år. Over to år (2015 og 2016) blir det 1.5 * 2 = 3.0 . Legg merke til at de 6 lagene er stokastisk uavhengige prosesser. Men variablene for to sykepleiersker på samme lag er like, når vi antar at lagene er faste.

Det jeg vil frem til er sjansen for at et lag møter 7 eller flere dødsfall på 2 år. Husk at Lucy ble dømt for 7 drap. Jeg regner det ut slik:


	poissondistribution P(3.0);
	double p = 1 - P(7);
	print(p);

Svaret ble p = 0.0335 . Altså litt over 3 %. Det kan synes lite, men nå har vi altså 6 lag. Sjansen for at intet av lagene opplevde dette er (1 - p)6, så sjansen for at minst ett av dem gjorde det er q = 1 - (1 - p)6. Jeg finner q = 0.1849 . Det er adskillig mer. Syns du fremdeles det er lite? Nå må du huske på at COCH ikke ble utpekt på forhånd. Det kunne vært hvilket som helst sykehus i England som opplevde dette. Hva er sjansen for at minst ett sykehus i England gjorde det? Det var 662959 levendefødte i England i 2015, og 3049 ved COCH, så det finnes rundt 662959 / 3049 = 217 fødsels-klinikker i England på størrelse med COCH. Så sjansen er r = 1 - (1 - q)n hvor n = 217. Jeg fant r = 1.0000 rundet av til 4 desimaler. Det er altså så godt som sikkert at dette inntreffer hvert år, på ett eller annet sykehus i England.

Av nysgjerrighet undersøkte jeg 8, 9, 10 og 11 dødsfall også. Jeg fant r = 1.0000, 0.9930, 0.7622 og 0.3166 . Så selv 11 dødsfall møter noen sykepleierske i England hvert tredje år. Av en ren tilfeldighet. La dette mane til ettertanke og forsiktighet.

Da har vi utrettet noe. Vi har vist at Lucy's nærvær ved 7 barns død kan avskrives som en tilfeldighet. Hun var jo ikke utpekt på forhånd så det kunne vært hvilken som helst sykepleierske i England. Er det klart? La oss si at du kaster en terning og får en toer. Er dette mistenkelig? En toer har jo bare 1/6 sjanse for å komme opp! Ja, men toern var ikke utpekt på forhånd. Noe antall øyne måtte komme opp. Det er ikke mindre sannsynlig med en toer enn en treer. Skjønner du? Noen sykepleierske i England må rammes av dette hvert år. Det er ikke mindre sannsynlig med Lucy enn noen annen.

Når det gjelder Lucy's nærvær ved 7 kollapser kan vi ikke regne, for vi har ikke tall på alle kollapser. Ikke en gang en definisjon av hva det innebærer. Men det må ha vært mange flere kollapser enn dødsfall, så sjansen mye større for å møte 7 kollapser enn 7 dødsfall.

Summa summarum kan vi slå fast at det ikke finnes noen statistisk grunn til å mistenke Lucy. Hva finnes det da? Hun har ikke tilstått noe. Politiet fant et notat av hennes hånd hjemme hos henne som påstås å være en tilståelse. Se Note_from_R_v_Lucy_Letby.jpg. Det er vanskelig å lese, men her er min gjengivelse:

NOT GOOD ENOUGH
There are no words
I can't breathe I can't focus
kill myself
overwhelming fear I panic
I haven't done anything wrong
Police investigation forget[?]
Slander Discrimination Victimisation
All getting too much everything
taking over my life every [?]
I feel very alone + scared
what does the future hold
How can I get through it
How will things ever be like they used
They won't
I don't deserve to live
killing me
I killed them on 
purpose because I'm not good enough to
care for them + I am a horrible evil
person 
I don't deserve Mum + Dad
		Ton + Matt
world is better off without me
I am an awful 
person - I pay
every day for that
right now
I'll never have
children or
marry I'll
never know what
it's like to
have a family
Hate myself
so much for
what this has
NO HOPE
DESPAIR
PANIC
FEAR
LOST
I DID THIS
WHY ME
I AM EVIL I DID THIS
HATE

Hva er dette? En tilståelse? Nei. Det er en fortvilet ung kvinne. Nervøst sammenbrudd. Politiet har knust hennes menneskeverd. Hun føler seg fortapt og vil bare dø. Prøver å overtale seg selv om at hun er ond og at verden klarer seg bedre uten henne. For at hun lettere skal kunne omfavne døden. Gi opp og forlate alt som er henne kjært.

Det er en fryktelig anklage mot politiet. Dette har de gjort mot henne. Tatt livsmotet fra henne. Tråkket på noe hellig i hennes sjel. Ja, myrdet henne i sjelen.

Hva er en tilståelse? Da forteller man hva man gjorde, hvordan man gjorde det, og hvorfor. Politiet kan sjekke opplysningene og bekrefte at de stemmer. Det fantes mange andre opptegnelser hjemme hos henne hvor hun bedyrer sin uskyld.

En annen ting politiet fant mistenkelig er at Lucy førte noen mystiske koder i sin syvende sans de dagene barn døde. Se syvende_sans.jpg og syvende_sans_2.jpg. Det er bokstavene LO, sier politiet. Nei, det står LD, og det er kort for Long Day, en langvakt på 12 timer. Det er klart at når et barn døde på hennes vakt så hadde hun vakt, og hun pleide å minne seg selv på vaktene ved å skrive standard koder for deres art i sin syvende sans. Intet er mer naturlig.

Som jeg nevnte innledningsvis finnes det ingen ofre i saken, bortsett fra Lucy selv. Det finnes ingen myrdede barn. Men alt var ikke som det skulle på klinikken. Der var kritikkverdige forhold, og Lucy klaget. Det var visst ikke så lurt. Barnelegene (pediatrikerne) følte seg truffet og truet på sin faglige karriære. De hevnet seg ved å anklage Lucy for å ha myrdet barna. Ledelsen var bekymret over det den så som et høyt antall dødsfall siden juni 2015. I juni 2016 innbød COCH Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) til å granske neonatal-avdelingen ved COCH. De besøkte 1-2 september 2016 og ferdigstilte sin rapport i november det året. Se rcpch_invited_review_nov_16_final_-for_dissemination-_08_02_17_1_30pm.pdf. Der står det:

3.7 Since June 2015 the paediatric consultants have become concerned about a higher than usual number of neonatal deaths on the unit, several of them being apparently 'unexplained' and 'unexpected'. Most of these infants had post-mortem examinations, all cases had been reviewed by the mortality and morbidity meeting (M & M) and one had undergone a Root Cause Analysis review, with some also being examined by obstetric secondary review. On February 8th 2016 a half day high level thematic review of ten of the cases took place with the involvement of the ODN clinical lead. A summary internal review of the nursing observations, staffing and junior doctor rotas for the 12 hours before the deaths was then conducted. No definite causal correlation was identified between the various cases, however a number of recommendations (such as new UVC guidance) resulted from the high level review.

3.8 Further in-depth analysis by the neonatal lead in july 2016 examined activity and acuity from June 2015. This included admissions per month, time between deaths, total care days per month, IT care days per month, birthweight and prematurity. This was not a systematic review but concluded that there was higher activity and lower admission birthweight than average during the period corresponding to the increase in mortality. This was not however considered to have been significant enough to explain the increase in mortality.

3.10 The review team agreed that there were no obvious factors which linked the deaths and that circumstances in the unit were not materially different from those which might be found in many other neonatal units within the UK.

Tross denne grundige utredningen fant man altså ingen grunn til å mistenke noe kriminelt. Det høyere dødstallet kunne i alle fall delvis forklares ved flere pasienter og lavere fødselsvekt. RCPCH fant ikke noe unormalt ved dødsfallene og ingen felles årsak. Men legene klaget over uventede sammenbrudd og at forsøk på gjenopplivning ikke førte frem. I juli 2016 besluttet ledelsen å nedgradere klinikken til Special Care Unit i påvente av granskning ved RCPCH. Samtidig ble Lucy fjernet, da legene internt anklaget henne for mord. En av legene, Ravi Jayaram - ja, nok en inder - påsto at han hadde tatt henne på fersk gjerning, men det kunne gjendrives.

RCPCH skrev uten å nevne Lucy: In order to thoroughly examine the issues detailed case reviews of all the deaths (prioritising the unexpected deaths) should be conducted by an independent expert. The personnel issues cannot be resolved formally until this is completed. Faktisk skrev de at Lucy ikke kan knyttes til dødsfallene, men det utsagnet måtte strykes av hensyn til personvern da rapporten skulle publiseres.

Da rapporten forelå i 2017 gikk legene til politiet og anmeldte Lucy. Alle barna som hadde dødd, unntatt ett, ble obdusert og rettslegen fant at de hadde dødd av naturlige årsaker. Allerede 15. juni 2015 hadde det rettsmedisinske kontor kontaktet moren til barn C og meddelt henne at barnet døde av naturlige årsaker. Ikke desto mindre er Lucy nå dømt for å ha myrdet det! Hvordan er det mulig? Fordi rettsvesenet er råttent. Makt trumfer rett.

Man skjønner uten videre at det ikke ville vært mulig å bevise Lucy skyldig i mord i en vitenskapelig debatt. "Beviset" som de angivelig sakkyndige ekspertvitnene la frem i retten holder ikke vann og ville ha blitt refusert kontant av et peer-reviewed vitenskapelig tidsskrift. Men tiltaltes ulykke er at aktor, dommer og jury er legmenn som intet forstår av alt sammen. Juryen dømmer alene ut i fra trynefaktoren og følelser. Noen av dem gråt da aktor skildret de oppdiktede grusomhetene. Det er en skandale at rettsvesenet fremdeles befinner seg i middelalderen. Når har folk fått nok? Hvor mange justismord skal vi tåle? Let's kill all the lawyers.

De muntlige forhandlingene varte i 10 måneder og er den lengste straffesaken i britisk historie. Det var en pinebenk for tiltalte og utmattende for juryen. Hva tror du den omtåkede juryen satt igjen med av alt sammen? Intet annet enn en eneste følelse: Hat mot Lucy. Politiet og aktoratet bestrebet seg på å få henne dømt med endeløse midler; hele statsmakten og statsformuen i ryggen. Lucy sto helt alene, ubemidlet og svak. Rettshjelp fikk hun, men den dekker bare forsvarsadvokaten. Hun burde jo ha fått hjelp av vitenskapelige eksperter til å gjendrive aktoratets bløffmakere. En ekspert med fin tittel og høy stilling ville ha gjort inntrykk på juryen. Hennes forsvarer gjorde ikke mye for henne. Han er jo også en del av systemet. Det eneste vitnet han førte var en rørlegger!

Lucy ble tiltalt for 7 drap og 15 drapsforsøk. Som vi så oven befant det seg til enhver tid minst 5-6 sykepleiersker i salen med kuvøsene. I tillegg til leger og ledere i blant. Allikevel har ingen sett noe mistenkelig ved Lucy's oppførsel. 22 overgrep og ingen har sett dem. Og rettsmedisinerne fant ikke spor av dem. Men heksejakten må ikke forstyrres av slike bagateller. Rasekrig er det også, for svartinger over hele landet skriker nå opp om white privilege! Hadde ikke Lucy vært så blond og hvit ville hun vært tatt med det samme! Sannheten er vel at politiet aldri ville ha våget å reise sak mot henne om hun var svart. Da hadde bølgene gått høyt om rasisme i politiet. Husker du Rotherham?

Lucy sa noe i retten om hva hun hadde klaget på i klinikken: Kloakk tøt opp av avløpsrør og kan ha spredt smitte til barna. Det var for få sykepleiersker og leger der. Hun mente at barna til tider ikke fikk god nok pleie. Oppfattet noen av legene som udugelige. En gang varslet hun at et barn sto i fare for luft-emboli fordi korkene på det intravenøse apparatet var av. Jeg skal si mer om luft-emboli nedenfor. Noen barn ble uvel da hun overlot pleien til andre, andre var påfallende uvel da hun tok over. Hun begynte å samle info for fagforeningen. Stakk vel hodet for langt ut og pådro seg fiender.

Hun mente selv at legene sammensverget seg mot henne. I ettertid må vel dette sies å være et faktum. Men om legene har skylda for dødsfallene i det aktuelle tidsrom lar seg ikke lenger avgjøre. Som sagt er tidligfødte barn skrøpelige, og ikke den beste pleie kan redde alle. Man vet at tvillinger og trillinger er særlig utsatt for komplikasjoner. I hele folket er bare 1.2 % av svangerskapene slike. Men av de tidligfødte barna som Lucy dømtes for å ha drept var halvparten det (3 av 6). Hvis særlig mange av barna på neonatal-klinikken var slike i tiden da dødstallet steg kan det forklare.

Aktoratets kronvitne var Dewi Evans, en tidligere barnelege, pensjonert for 15 år siden. Han tjener store penger på å vitne falskt i retten mot uskyldige mennesker. Han ble ikke oppnevnt av politiet eller påtalemyndigheten, han meldte seg til tjeneste! Han gjør sånt for profitt. Han er ikke ekspert på noenting, har ikke doktorgraden, har aldri forsket, er uøvet i vitenskapelig metode, har nesten ingen erfaring med tidligfødte barn - men hadde en gang rett til å kalle seg barnelege (pedriatiker) og det utnytter han til fulle. Det han for med i retten var bløff, men ingen motsa ham der, og juryen av legmenn kunne ikke gjennomskue ham. Forsvarsadvokaten prøvde å få hans vitnemål underkjent, men uten hell.

Forsvaret førte som nevnt bare ett vitne, en rørlegger. Han vitnet om kloakken på avdelingen. Det finnes virus som fraktes i skittent vann og slår til om sommern: enterovirus og parechovirus. Det kan forklare de mange dødsfallene og sammenbruddene somrene 2015 og 2016, for de er aggressive og kan drepe ømfintlige små skapninger.

Aktoratets øvrige sakkyndige på medisinens område gjorde ikke stort mer enn å si seg enige med Evans. De var selvfølgelig håndplukkede for at de var villige til det. Hvor mye de fikk for det vet jeg ikke, men det er sikkert mye. Evans selv har million-inntekt av denne virksomheten. Sykepleierskene som vitnet for aktoratet forandret sine forklaringer for politiet, så det var tydelig at de var under sterkt press. Til politiet sa Taylor f.eks. at det var sykepleiersken Ellis som tilkalte henne da barn C brøt sammen; nevnte ikke Lucy. I retten endret hun dette til Lucy. Skiftlederen vitnet at hun kun så Taylor og Ellis ved kuvøsen for barn C.

Alle legene og flere sykepleiersker vitnet i retten at barn C var ved god helse like frem til sammenbruddet og dødsfallet. De husket plutselig dette så klart etter alle år som har gått. Never mind at de aldri før har nevnt det. Det kliniske bevismaterialet forteller en annen historie: Tilstanden forværret seg gradvis og irreversibelt. Men det fikk ikke juryen høre. At vi vet sannheten om dette skyldes slump: Vise-avdelingsleder Griffiths registrerte av vanvare info om barn C i et annet barns mappe. Dette er de eneste sannferdige opplysningene om dette barnet som nådde frem til oss.

I retten benektet de sakkyndige vitnene at bygningen med rørene og avløpssystemet hadde noen betydning for dødsfallene. Men så snart politiet begynte å etterforske Lucy for mord, begynte COCH å renovere bygningen. Hva var meningen? Å ødelegge bevis for dødsfallenes virkelige årsak? Ville man skjule at sykehusets avløpsrør var kolonisert av patogener?

De 5 medisinske sakkyndiges vitnemål om at de anså Lucy skyldig i å ha skadet barna veide nok tyngst for juryen. Den overså at de ikke var kompetente til å utpeke gjerningsmannen. Utover dette bragte aktoratet en mengde opplysninger som en forutinntatt jury måtte finne styrkende. Facebook-søk på foreldrene? Overlatelsesnotiser hjemme hos seg? Blodgass-registreringer? Vitnemål om at hun hadde oppført seg merkelig i blant. Hver for seg var disse opplysningene intetsigende, men sammenlagt ga de inntrykk av en person som driver med noe hemmelig, noe skummelt.

En av dødsårsakene Evans påsto var luft-emboli (air embolism). Det er luftbobler som dannes i blodkarene og blokkerer blodomløpet. Det er gassers løselighet i væsker som styrer dette. Tenk på en kullsyreholdig leskedrikk på flaske. Når du åpner flaska bruser gassen opp av vannet. Jo varmere vannet er jo mer bruser det. Løseligheten er karakterisert av damptrykket over væsken ved likevekt. Det øker med temperaturen. Når flaska er lukket holder gassen over vannet likevektstrykk. Da bruser det ikke. Men når du plutselig åpner den slippes gassen ut og trykket faller under likevekt. Systemet prøver å gjenopprette likevekten ved at gass stiger opp av vannet. Det bruser. Det betyr at det dannes små bobler i vannet av gass som stiger til overflaten.

Dykkersyke er et eksempel på at dette kan skje i blodårene. Svømmer dykkeren for fort mot overflaten så minsker trykket på blodet hurtig. Det er som å åpne flaska. Da bruser N2, O2 og CO2 opp av blodet. Det kan føre til øyeblikkelig død. Meget farlig. En annen måte luft-emboli kan oppstå på er når en pasient ligger i respirator. Pumper maskinen for hardt og fort oppstår luft-emboli, og den dreper pasienten. Særlig farlig når gassen er 100 % O2. Det er dette som beskrives i den eneste vitenskapelige artikkelen (fra 1989) Evans henviser til.

Evans sluttet seg til luft-emboli som dødsårsak ut i fra helsejournaler og Røntgen-bilder alene. Det kan man ikke gjøre. Bildene avler bare hypoteser. Siden må de prøves ved obduksjon og spesielle tester. For å bestemme luft-emboli som dødsårsak må et aspirometer brukes, siden gass-kromatografi osv. Detaljene angår oss ikke. Evans gjorde intet av dette. Er han i det hele tatt i stand til å se tegn på luft-emboli i bildene? Og skille mellom dette og annet? Det tviler jeg på. Han er for alle praktiske formål en legmann. Han vet ingenting om luft-emboli, om han enn leste noen populær-vitenskapelige artikler om dykkersyke før han møtte i retten. Retten burde ha prøvet hans evne til å oppdage luft-emboli på Røntgen-bilder før den tillot ham å vitne som sakkyndig. Kvalitetssikring er påkrevd i drapssaker.

De rettsmedisinske ekspertene som obduserte likene av barna fant ingen tegn på luft-emboli. Hvorfor var ikke de i retten og imøtegikk Evans påstander? Det burde de ha vært. Hvordan skulle juryen av legmenn kunne vite at Evans påstander er feilaktige? Hans vitnemål er desto mer foruroligende fordi barnelegene på klinikken, som var tilstede ved dødsfallene, medvirket i utredningen. De burde ha vært betraktet som mistenkte og holdt langt unna etterforskningen. Lucy mente at de sammensverget seg mot henne, og det er klart at det var konflikt mellom noen av dem og henne. De ønsket å bruke henne som syndebukk for alt som var galt på avdelingen.

Det er høyst uvanlig at en gruppe leger driver drapsetterforskning. Dødsårsak kan bare finnes og bevises av vitenskapsmenn. Ingen av legene var patologer eller rettsmedisinere. Evans påsto at noen av barna døde av luft-emboli, og at noen med vilje sprøytet luft i deres vener. Endelig at denne noen var Lucy! Det finnes ikke belegg for noe av dette; det er oppspinn alt sammen.

I helsejournalene til alle barna som døde meldes mulig sepsis, og symptomene som beskrives tyder på infeksjon. Likevel ble ingen ekspert på infeksjonssykdommer kalt inn for å utrede. Man søkte ganske enkelt ikke sannheten. I steden presset man Lucy's kolleger til å vitne om at barna var "stabile" før sammenbrudd og død. Det er ikke et fagbegrep og kan ikke styrkes eller gjendrives ved hjelp av det kliniske forløpet. Alle unntatt ett av barna Lucy er dømt for å ha drept fødtes før tiden, og halvparten av disse var tvillinger eller trillinger. Dødeligheten blant slike barn er høy.

Den eneste påstanden fra de sakkyndige man egentlig behøver å ta på alvor er den om insulin-forgiftning. I to av barna målte man svært høye nivåer av insulin, den største på 4657 pmol/L eller 4657 mU/L (enheten usikker). Men C-peptid-nivåene var lave. Dette førte til anklagen mot Lucy om å ha foret dem med insulin for å skade. Insulin og C-peptid fremstilles begge av proinsulin i like mengder. Man forventer derfor lik konsentrasjon i kroppen av de to. Er de ikke like mistenker man at syntetisk insulin er tilført utenfra. Men sånn er det ikke alltid.

Insulin og glykagon er to hormoner som regulerer konsentrasjonen av glukose i blodet. Når den er høy driver insulin den ned, og når den er lav driver glykagon den opp. Kort fortalt. Sukkersyke (diabetes) er en følge av malfunksjon i dette reguleringssystemet. Et svært høyt insulin-nivå i blodet fører til svært lavt glukose-nivå, og dette volder hjerneskade. Men intet av barna fikk varig men av dette, så man må mistenke at insulin-målingen var gal. Det finnes også grunn for å mistenke at blodprøvene ikke ble fryst med en gang. Dessuten kan ikke prøvene alltid skille mellom insulin og proinsulin. Ett av barna hadde fått insulin tilført noen dager før, og dette kan gjøre at kroppen lager antistoffer mot insulin, noe som øker dets halveringstid slik at konsentrasjonen holder seg høy. Det andre barnets mor led av diabetes under svangerskapet, og dette forbindes med produksjon av antistoffer mot insulin, som kan gå over til barnet.

Hvis insulin-målingene er riktige er de tilsvarende C-peptid-nivåene så høye at måle-apparatet viser feil verdier. Dette kommer av at sammenhengen mellom konsentrasjon av C-peptid og signalstyrke bare er lineær i et visst område. Over det går signalstyrken i metning og begynner siden å falle. Dette kalles Hook-effekten. Picarno-virus har en forkjærlighet for å invadere for tidlig fødte. Årsaken til det kan være at disse barna mangler morens antistoffer. Viruset har evnen til å narre kroppen til å lage antistoffer mot hormoner som styrer glukose-nivået. Coxsackie-virus B er et annet virus som kan fremkalle autoimmunitet mot insulin.

Som vi ser finnes det en rekke mulige forklaringer på de målte verdiene av insulin og C-peptid, og hvorfor de var ulike. Det finnes ikke belegg for at noen har tilført insulin utenfra. Selv om noen hadde gjort det behøver det ikke ha skjedd i ond hensikt. Som vi hørte fikk ett av barna et tilskudd av insulin noen dager før hendelsen. Og selv om noen hadde gjort det i ond hensikt finnes det ikke belegg for at dette var Lucy.

De sakkyndige i retten motsa hva rettsmedisinerne hadde kommet frem til ved obduksjon. De feide det til side uten å gjendrive det. Det finnes ingen grunn til å bebreide Lucy noe. Derimot burde legene granskes, for det finnes flere tilfeller hvor deres beslutninger førte like i døden for noen av barna. I juni 2015 brøt barn C sammen og ble gjenopplivet. Det pustet selv, men avdelingssjef og barnelege Gibbs sa at det måtte være hjerneskadet. Foreldrene samtykket da i å gi det analgesia, som undertrykker åndedrettet, slik at det døde. Det er ikke kjent hva Gibbs bygde sin formodning på.

I et annet tilfelle (barn I) tok Gibbs et barn ut av respirator om kvelden før han gikk hjem. To timer senere var det dødt. I et tredje tilfelle (barn D) ble barnet tatt ut av respirator til tross for at det viste tegn til infeksjon. Noen timer senere ble det erklært dødt.

I retten hevdet man at barnas normale nivå av C-reaktivt protein (CRP) viste at de ikke var smittet av noe. CRP hører til det adaptive immunforsvaret. Barn som fødes for tidlig har ikke fått morens antistoffer i fullt monn. Det er disse som aktiverer det adaptive immunforsvaret. Når det skjer utsondres CRP av leveren. Tidligfødte barn har derfor svak eller manglende adaptiv immunrespons. CRP-nivået stiger ikke. Så kroppen kan invaderes uten at man legger merke til det. Reaksjonen kommer ikke før det innebygde immunforsvaret dras i gang.

Prosessen mot Lucy er grunnløs. Anklagene mot henne er uvitenskapelige. Dette er hekseforfølgelse. Til tross for 6 års etterforskning fant ikke politiet belegg for å mistenke henne. Ingen så henne gjøre noe mistenkelig. Patologer og rettsmedisinere fant ingen spor av ugjerning. Det finnes ingen ofre for drap. Det er ikke første gang slikt skjer. I Nederland rammet dette sykepleiersken Lucia de Berk i 2004 under lignende omstendigheter. Hun satt inne i 6 år før saken ble gjenopptatt og hun frifunnet. I England ble Sally Clark justismyrdet i 1999 og fikk sitte i 3 år.

Sally Clarks sak angår oss her, for Ravi Jayaram (se oven) var en av dem som undertegnet et åpent brev til støtte for kronvitnet Roy Meadows. Han var barnelege og sakkyndig av yrke, altså profitør på andres ulykke, akkurat som Dewi Evans. Hans misbruk av statistikk var utslagsgivende da Sally fikk livstidsdom. Selv om hun slapp ut etter noen år var hennes liv ødelagt og hun drakk seg i hjæl. Sally, Lucia, Lucy - justismordene blir flere og flere.

Straffeprosessen skriker etter reform. Om tiltalte i en slik sak er skyldig eller uskyldig er et vitenskapelig spørsmål som bare kan besvares av vitenskapsmenn. Men hverken politiet, aktor, dommeren, forsvarsadvokaten eller jury-medlemmene er det. Det dømmes i hytt og pine. Det er en veldig ubalanse mellom påtalemyndighetens og forsvarets ressurser. Politiet etterforsket i 6 år, og i 2 av dem med 70 ansatte på heltid. De fikk særlige bevilgninger fra Home Office. Lucy fikk 1 år på seg til å forberede sitt forsvar. Da satt hun til alt overmål innesperret og kunne ikke selv gjøre noe. Hun var prisgitt en av systemets betrodde menn.

Påtalemyndigheten la frem over 16 000 stykker "bevis". Noen av dem er dokument på tusener av sider. Hvordan skal en stakkars sykepleierske forsvare seg mot slikt? I gode gamle dager hadde England level playing fields og fair play. Det finnes ikke mer. Nå justismyrdes man over en lav sko. Makten misbrukes grovt. Man har ikke en sjanse i retten hvis systemet er ute etter å ta en. Men tross sine veldige ressurser fant politiet ingenting; hele saken mot henne er oppdiktet. Folkesnakk. Hearsay. Much ado about Nothing.

Men noen av barnelegene ved COCH jubler og legger ikke skjul på sin skadefryd. Deres rykter og karriærer er reddet. Den krevende og kritiske sykepleiersken Lucy Letby er ryddet av veien. La henne bare råtne i fangehullet. Men et voksende antall ærlige og modige mennesker over hele verden er ikke enige. En bevegelse er i gang for å hjelpe henne. Kontakt formidles av hennes trofaste venninne Dawn Howe:

I grew up with Lucy, and not a single thing that I’ve ever seen or witnessed of Lucy would let me for a moment believe she is capable of the things she’s accused of. It is the most out-of-character accusation that you could ever put against Lucy. Think of your most kind, gentle, soft friend and think that they’re being accused of harming babies. [They are] trying to build a case, to find someone culpable, to find someone to blame.

Lucy tror at barnelegene ved COCH rottet seg sammen mot henne. Etter å ha sett politi, media, politikere og systempamper delta i heksejakten må man spørre seg om ikke sammensvergelsen er mye større. Hvorfor hater de henne sånn? Fordi hun er ren og edel, nordisk? Finnes det et okkult budskap bak prosessen? Når man søker slikt begir man seg ut på tynn is, men noen ting bør være nevnt. Lucia = Lucy = lys. Jeg er verdens lys, sa Jesus. De korsfestet ham da han var 33 år gammel. Det er i alle fall den vanligste antagelse blant dem som tar evangeliene historisk. De korsfestet Lucy da hun var 33 år gammel (ja, det er hun). Media, advokatene, pøbelen, fariseerne - pisket henne hele veien til Golgata.

Politiet kaller prosessen Operation Hummingbird. Det er kolibri-fuglen på norsk. I Bibelen er kolibrien symbol for den Hellige Ånd. Som er ett med Jesus i treenigheten. Lucy Letby = Lucy-in-the-Sky-with-Diamonds Let-it-be.

Picture yourself on a boat in a river
With tangerine trees and marmalade skies
Somebody calls you, you answer quite slowly
A girl with kaleidoscope eyes

Cellophane flowers of yellow and green
Towering over your head
Look for the girl with the sun in her eyes
and she's gone

Ja, nå er jenta med solen i øynene borte. Mørket senker seg over verden:

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be

And when the broken hearted
People living in the world agree
There will be an answer
Let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer
Let it be

Her har vi jomfru Maria, Jesu mor, også. Ja, vi skal få svar en dag. Og han sa til dem: Kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng? Kommer det ikke for å settes i staken? For intet er skjult uten at det skal åpenbares, heller ikke blir noget dulgt uten for å komme for dagen. Om nogen har ører å høre med, han høre!

Rønnaug

Lenker

Richard Gill 1, statistisk
Richard Gill 2, statistisk
Science on Trial, medisinsk
Science on Trial, generell
science.org, Richard Gill, statistisk
Law, Health and Tech, medisinsk
Norman Fenton og Scott McLachlan, statistisk og medisinsk
Norman Fenton og Scott McLachlan, video
Peter Elston, statistisk og allment
Operation Hummingbird på substack