Sions Vises Protokoller

og samfunnet i det 21. århundre

Ennu i dag er det ikke mulig å føre samtalen inn på Sions Vises Protokoller (SVP) uten at noen straks protesterer og sier at de er bevist å være et falskneri laget av tsarens hemmelige politi. Sannsynligvis har ingen av dem som rykker ut mot SVP på denne måten lest dem. Tror man først at de er falske, mister man lysten til å lese dem. Men hva får folk til å tro at de er falske uten så mye som å ha lest dem? SVP er spekket av innsikt i politikk og psykologi og har svar på mange ting. De svarer selv på hvorfor folk ikke tror på dem 1:
1Vi oversetter fra Fleischhauers tyske utgave av SVP som i sin tur er en oversettelse av Nilus' russiske utgave av 1911 under jævnføring med de franske oversettelsene til Ernest Jouin og Roger Lambelin og de tyske til Gottfried zur Beek og Theodor Fritsch. Noen steder oversetter vi fra Fritsch. Når vi gjengir et punkt fra en protokoll kan det være et utdrag og ikke hele punktet.

vi skal bestemme hele menneskehetens tankeretning (protokoll 24, punkt 1)

I erkjennelsen av disse kjensgjerninger skal vi til vår fordel slukke siste skimmer av selvstændig tenkning, som vi alt længe har ledet i den for oss nødvendige retning. Undertrykkelsen av evnen til å tenke ytrer sig alt i den såkalte anskuelsesundervisning, som skal gjøre lærenemme dyr av gojim1. (protokoll 16, punkt 8)
1Dette hebraiske ordet betyr 'kveg' og brukes om ikkejøder

Når vi alt nu har forstått å beherske gojim-samfunnets tankeverden slik at næsten alle mennesker ser verdensbegivenhetene kun gjennom farvede briller som vi har satt på dem (protokoll 12, punkt 5)

Deri vil den offentlige mening støtte oss, som vi alt helt har bemæktiget oss gjennom pressens stormakt. På få unntak nær, som vi ikke trenger å regne med, er pressen faktisk helt avhængig av oss. (protokoll 7, punkt 5)

I det vi stadig mer vænner folk av med å tenke efter og danne egen mening, kommer de til slutt til å snakke i samme tone som vi, da vi alene vil vise dem nye tankeretninger. (protokoll 13, Fritsch)

For å ikke gi gojim tid til å tenke efter og iaktta, må vi avlede deres tanker på handel og erværv. (protokoll 4, punkt 4)

Men så snart vi er kommet til å herske, skal vi stryke alle undervisningsgjenstander fra deres oppdragelse som kan virke forvirrende. Vi skal gjøre ungdommen til øvrighetens lydige barn. (protokoll 16, punkt 3)

Det meste i SVP er allerede satt ut i livet og er blitt vår virkelighet hvor det for hundre år siden bare var en vond drøm og et nifst fremtidssyn. Men likevel tror folk de er falske, og også det vitner om deres fullbyrdelse. Folk i dag er så fordummede, så ufrie og fjernstyrte i sin tenkning (se Programmering og Deprogrammering). For hundre år siden kunne man diskutere om SVP er falske; det kan man ikke i dag: det 20 århundres historie og vår tilværelse i samfunnet av i dag beviser at de er ekte, dvs at de uttrykte maktjødenes sinnelag og planer. SVP er langt i fra eneste kilde til dette sinnelag og disse planer. Vi har jo en mengde andre jødeskrifter samt alle frimurer-skriftene som har unnsluppet sin hemmelige sfære. Jeg vil her særlig henvise til sammensværgelsen bak første verdenskrig. Bruk ellers søkemotoren og du vil finne andre ting ved Solkorset.

Det er utelukket at SVP kan være et antisemittisk smædeskrift også av den grund at de inneholder så mye politisk visdom og stiller et på sett og vis såpass tiltalende samfunn i utsikt efter jødisk maktovertagelse. Skal man tvile på om de er ekte må det være på grund av dette. Kan de være lekket med vilje for at de skulle tjene som propaganda for kommunistisk revolusjon? De gir inntrykk av å ville avskaffe mange misforhold i det gamle samfunn, og mang en fattig og forkommen gojim-arbeider kunne nok bli fristet av SVP til å støtte jødisk makterobring. At de utgir sig for å være en røpet hemmelighet gjør planen og løftene troværdige. Man finner lite i SVP som innevarsler bolsjevismens redsler og jødenes sanne planer efter revolusjonen. Det står knapt noe om å "dræpe de beste gojim" (Talmud) (men se protokoll 6, punkt 8 nedenfor). Slaveri og skrekkvælde nævnes flyktig, men det gir ikke et så brutalt inntrykk som senere realiteter i Sovjet-Judea, og arbeideren kan jo lett forestille sig at det kun er rettet mot "klassefienden".

Men som sagt, det faktum at det meste av det som står der er gjennomført gjør slik spekulasjon overflødig. Det kan være at de ytterste midler for å underkue gojim er utelatt av sikkerhetsgrunder. Hvor de snakker om vold og skrekk blir de stående ved ordene og maler ingen bilder. Man får avstand til det som i akademisk teori. Hadde protokollene vært ment som propaganda ville de ikke inneholdt så mye visdom til vår belæring, og Sions Vise ville ikke ha røpet at jødene står bak nøden i gojim-staten.

Hvem er Sions Vise? Er det noen sammenhæng mellom sionismen og SVP? SVP skal ha blitt foredratt på sionist-kongressen i Basel i 1897. Men hva har SVP med en nasjonalstat og et hjem for jødene i Palestina å gjøre? Svaret er at denne naive sionisme er falsk og et skalkeskjul: Jødene har aldri hatt til hensikt å opprette en nasjonalstat og leve avsondret fra andre folk av eget arbeid. Deres raseinstinkter predisponerer dem for den livsform de har dyrket i årtusener: Leve blant andre folk, snylte på dem, herske over dem. Sionismen er symbolsk ment og jødenes hjem og vordende stat omfatter hele Jorden og underlegger sig alle mennesker. Jødenes sanne planer finnes i frimureriet, og forvaltes av den heljødiske høygradslogen B'nai B'rith. Kongressen i 1897 hadde da også en åpen avdeling og en hemmelig, lukket konferanse under B'nai B'riths forstanderskap.

Protokollenes hovedbudskap kan sammenfattes i tre ord: Makt er Rett. Sions Vise, den hemmelige jødiske øvrighet, bekjenner et materialistisk, usedelig sinnelag. Dette er ikke nytt; man finner det samme i andre, ældre jødiske skrifter, som "Det Kommunistiske Manifest" eller Talmud. De strever efter makt - allmakt på Jorden - og skyr ingen midler. De er ikke hemmet av noe rettssyn. De kjenner ikke ære og holder intet hellig. De er en liga av parasitter og forbrytere, slik jødefolket som helhet har vært siden oldtiden.

Derfor nyter man større medgang når man regjerer menneskene med vold og skremsler enn med lærde drøftelser. (protokoll 1, punkt 2)

Jeg slutter av det at retten efter naturloven ligger i makten. (protokoll 1, punkt 4)

Hva er Sions Vises makt og hvor er veien til videre makterobring? Det første er hemmelighet og usynlighet:

Hvem og hva kan vel styrte en usynlig makt? Nettopp her ligger kraften i vårt herredømme. Det synlige frimureri har kun til oppgave å skjule våre hensikter. Krigsplanen til vår usynlige makt, ja selv dens sete skal for alltid forbli verden ukjent. (protokoll 4, punkt 2)

Det andre er guldet, pengene: I våre hænder befinner sig nutidens største makt: pengene; på to dager kan vi ta ut et hvilket som helst beløp. (protokoll 22, punkt 2)

Det tredje er innflytelsen på gojims åndsliv gjennom nyhetsformidling, ved å underkaste all ting kritikk og utsette det for debatt, gi og nekte oppmærksomhet, selektivt fortie og forherlige, påvirke under forvending av å undervise, opplyse eller underholde. Programmering og ensretting; ta fra gojim friheten i ånden.

SVP er en plan for hvordan de skal styrte det bestående gojim-samfunn og siden herske. Middelet til å styrte er liberalisme og demokrati. Sions Vise har samme syn på dette som vi nasjonalsosialister. De vil bruke det mot oss og vi vil avverge det.

Politisk frihet er ingen kjensgjerning men blott en idee. Man må vite å utnytte den som lokkemat til å bringe folkemassene på sin side når det gjelder å styrte det herskende parti. Denne oppgave er lett når motstanderen øser sin makt av ideen om frihet, den såkalte liberalisme, og i hengivenhet til denne idee ofrer noe av sin makt. I dette øyeblikk triumferer vår lære: så snart regjeringens tøyler slakner gripes de i kraft av naturloven av andre hænder, fordi massens blinde vælde ikke en dag kan være uten fører; den nye makt trer ganske enkelt i den gamles sted, som ble svækket av liberalisme. (protokoll 1, punkt 5)

Ideen om frihet lar sig ikke virkeliggjøre, for ingen forstår å bruke den på riktig måte. Man behøver bare å la folket regjere sig selv en kort tid og selvforvaltningen forvandler sig snart til tøylesløshet. Fra dette øyeblikk oppstår splid som raskt fører til sosiale kamper, statene går opp i flammer og deres storhet faller sammen i aske. (protokoll 1, punkt 6)

Om en stat utmattes under virkningen av sine egne rystelser, eller indre splid utleverer den til ytre fiender, i alle fall kan den anses for ubehjelpelig fortapt: Den er i vår vold. Kapitalens herredømme, som vi har helt i våre hænder, forekommer den da som en redningsbøye den må klamre sig til på godt og ondt om den ikke vil synke. (protokoll 1, punkt 7)

Kan en frisk ånd håpe å lede et folk med hell ved formaning og overtalelse når folket, som tenker overfladisk, har frihet til å motsi og lokkes til tåpelighet? (protokoll 1, punkt 9)

Disse menneskene lar sig kun lede av sine smålige kjepphester, overtroiske forestillinger, sine vaner, overleveringer og følelsesladede grundsetninger; de er stridende partiers leketøy og motsetter sig selv den fornuftigste overenskomst. (protokoll 1, punkt 10)

Hver beslutning fra massen avhænger av tilfældigheter; den har ingen anelse om politikkens hemmelige kunst og treffer derfor helt tåpelige beslutninger; legger således kimen til anarki i forvaltningen. (protokoll 1, punkt 11)

Demokratiet, parlamentarismen, fører også til at vi skravles i senk av sludder, ikke bare fordi folk er naturlig skravlesyke og dumme, men fordi det er fritt frem for sabotører til slik å lamme den politiske prosess:

Vår regjerings vesentlige problem er å lamme den offentlige ånd ved å kritisere, vænne menneskene av med å tenke ved at overveielse vækker motstand, og føre ånden på avveier ved frasemakeri uten mening eller forstand. (protokoll 5, punkt 11)

Vi skal tilegne oss alle partiers og retningers liberale anskuelser og fore våre talere med dem, som skal snakke så mye at tilhørerne til slutt utmattes og føler avsky. (protokoll 5, punkt 13)

For å bemæktige sig den offentlige mening må man fremforalt forvirre den fullstændig i det man fra alle kanter og på mangfoldige måter bringer motstridende syn til uttrykk, inntil gojim går sig vild i labyrinten og til slutt kommer til den innsikt at det i politiske anliggender er best å overhodet ikke ha noen mening. (protokoll 5, punkt 14)

Vi får også svar på hvorfor jødene motsetter sig enhet i seder og normer og fremmer mangfold og multikultur:

Den andre hemmeligheten, nødvendig for at vår regjering skal lykkes, består i å gjøre feilene, vanene, lidenskapene, og skikk og bruk i selskapslivet så mangfoldige at ingen finner sig til rette i kaoset mer, og menneskene ikke længer forstår hverandre. Denne politikk vil også bidra til å så splid i alle partier og oppløse alle kollektive kræfter som ikke vil underkaste sig oss; den vil ta motet fra enhver handlekraftig person. (protokoll 5, punkt 15)

Disse mange og ulikeartede angrep på våre ikkejødiske stater bryter dem ned og munner ut i jødisk verdensregjering og overherredømme:

Med alle disse midler skal vi utmatte gojim slik at de til slutt føler sig nødsaget til å be oss om en internasjonal regjering, som uten bruk av vold vil være i stand til å fange alle regjeringer i verden og danne en øverste regjering. (protokoll 5, punkt 18)

Massevældet oppløser familiene og holder fremragende personligheter nede:

I det vi på denne måten overbeviser alle mennesker om deres personlige værd, forinter vi den kristne families betydning og dens oppdragende innflytelse. (protokoll 10, punkt 6)

Vi skal forhindre at høyt begavede mænn gjør sig gjeldende; under vår ledelse vil pøbelen ikke tillate at de gjør sig bemærket, ikke engang at de taler (protokoll 10, punkt 7)

Efter at vi sprøytet liberalismens gift i statskroppen forandredes hele dens politiske beskaffenhet; statene ble grepet av en dødelig sykdom, blodforgiftning; man behøver bare å avvente enden på deres dødskamp. (protokoll 10, punkt 11)

Republikker og "konstitusjonelle monarkier" (en selvmotsigelse) er stolte av sine forfatninger, sine grundlover, og ser i dem beviset på sin politiske overlegenhet, at de er rettsstater med sikrede friheter og rettigheter for borgerne. Vi nordmænn har gått så langt som å gjøre nasjonaldag av grundlovsdagen, som om grundloven definerte vår nasjonalitet. I virkeligheten er forfatningene et ledd i liberalismen og folkenes oppløsning:

Som De selv vet er forfatningen intet annet enn en skole i uenighet, tvist, krangel og ufruktbare partikamper, i ett ord en skole i alt det som berøver staten kraften i sin individualitet. (protokoll 10, punkt 12)

I det liberale samfunn opphører rettskipnaden i domstolene, det fælles ikke rettfærdig dom i noen sak og aktelsen for lovene og domstolene forsvinner:

Under vår innflytelse ble håndhevelsen av ikkejødenes lover innskrænket til et minstemål. Lovenes anseelse ble undergravet ved liberalisme, som vi også på dette område gjorde gjeldende. (protokoll 15, punkt 14)

Med liberalisme og dens utvækster i det 19. århundre - marxisme, anarkisme, nihilisme - forførte man også besatte gojim-sjeler til terrorhandlinger:

De vet at vi undergrov gojim-herskernes anseelse ved hyppige attentater, som vi lot våre tillitsmænn, blinde får i vår flokk, utføre; ved hjelp av noen liberale fraser kan man lett forlede dem til en forbrytelse, særlig om man gir den et politisk anstrøk. (protokoll 18, punkt 2)

Jødene fremmer systematisk dekadense i de ikkejødiske samfunn. Særlig gjelder det bruk av rusmidler og utukt. Les i denne forbindelse gjerne Jødenes seksualrevolusjon i Norge. De utbrer laster av alle slag blant våre folk, slik som havesyke og trang til forbruk og luksus, nytelsessyke og underholdningsfeber:

Se på disse alkohol-beruste dyrene som er blitt sløve av vindrikking: retten til å svire uten grenser fikk de samtidig med friheten. Vi må ikke tåle at våre synker ned på dette lave trinn. (protokoll 1, punkt 23)

Gojim-folkene er fordummede av alkohol; fordummede er deres ungdommer av å studere klassikerne og av tidlige utsvevelser, som de ble forledet til av våre hjelpere i rike hus, for eksempel huslærere, tjenestepiker, barneoppdragersker, og av våre kvinner i gojims forlystelsessteder. Til de siste regner jeg også de såkalte selskapsdamene som frivillig efteraper dem i lidderlighet og luksus. (protokoll 1, punkt 24)

I land hvor det såkalte fremskritt rår har vi avlet en åndsforlatt, skitten, avskyelig litteratur. (protokoll 14, punkt 5)

Som allerede nævnt skyr Sions Vise ingen midler for å oppnå makt:

Derfor må vi ikke avholde oss fra bestikkelser, bedrag og svik, når dette kan tjene vårt formål. (protokoll 1, punkt 26)

SVP beskriver både hvordan de skal styrte de gamle gojim-regjeringer og hvordan de selv skal regjere. Egentlig foregriper de bolsjevik-helvetet, men beskrivelsen er knapp på dette punkt og lar en ikke ane omfanget og grusomheten i det senere Sovjet-Judea:

og med alle midler fordrive (utslette) gojims åndselite (dannede kræfter, intelligens) fra landet. (protokoll 6, punkt 8)

Det ikkejødiske samfunn, hvor vi har plantet kimen til tvedrakt og tvist, kan bare bringes i orden igjen med ubarmhjertige virkemidler av ubøyelig kraft. Det skal ikke komme an på antall ofre som må bringes for fremtidig vel. (protokoll 15, punkt 4)

Vår stat, der går den fredelige erobrings vei, vil se sig tjent med å erstatte krigens redsler med mindre påfallende, men langt virksommere henrettelser, nødvendige for å opprettholde terroren som middel til blind lydighet. (protokoll 1, punkt 26)

Ja, her snakker de om fredelig erobring, men andre steder om revolusjon. Historien i det 20 århundre viste jo at det skulle bli begge deler, alt efter landets forutsetninger.

Vi er ubegrenset ærgjerrige, brennende griske, ubønnhørlig hevngjerrige, og dypt hatefulle. Fra oss utgår en altslukende terror. (protokoll 9, punkt 5)

Mænn som vil gjeninnføre monarkiet, demagoger, sosialister, kommunister, og utopister av ethvert slag; vi har spænt dem alle for vår vogn; hver av dem underminerer fra sitt ståsted den svinnende makts siste rester og søker å omstyrte den bestående rettsorden. (protokoll 9, punkt 6)

At jødene er spredt over hele kloden er deres styrke, og de vet det:

Ved enhver motstand vi møter må vi være i stand til å erklære krig, og det gjennom naboen til den stat som har våget å sette sig opp mot oss; skulle imidlertid nabostatene slutte sig sammen mot oss, da må vi utløse en allmen krig. (protokoll 7, punkt 3)

For å sammenfatte vårt system for å undertvinge Europas gojim-regjeringer i en setning: Vi skal vise hver av dem vår makt ved attentater, det vil si ved terror, og skulle alle reise sig mot oss skal vi svare med amerikanske, kinesiske eller japanske kanoner. (protokoll 7, punkt 6)

Demagogi var middelet til å oppvigle massene av fattige og uvitende under l'ancien regime. Frimurer-slagordene "frihet, likhet, brorskap" fra revolusjonen i Frankrike av 1789 virket som en brannfakkel:

Vi var de første til å kaste ordene frihet, likhet, brorskap til folket. Ord som så ofte siden er blitt efterplapret av uvitende papegøyer som på dette lokkerop strømmet til fra alle hold og ødela verdens velfærd, den sanne personlige frihet, som før var så godt beskyttet mot presset fra pøbelen. Mennesker som holdt sig for glupe gjennomskuet ikke den dulgte mening i disse ord, mærket ikke selvmotsigelsen i dem. De så ikke at det i naturen ingen likhet finnes, at naturen selv har skapt ulikheten i ånd, karakter og egenskaper ut i fra sine lover. (protokoll 1, punkt 28)

Betingelsen for at jødisk makt kunne vokse var at vår germanske adel ble trengt tilbake. Derfor satte jødene og deres frimurer-verktøy alt inn på å bruke likhetsvåpenet til å berøve adelen dens privilegier:

Våre slagord frihet, likhet, brorskap bragte ved hjelp av våre hemmelige agenter legioner av begeistrede til våre rekker og faner. Samtidig var disse ord ormer som gnog på gojims velfærd, da de overalt ødela freden, roen og enigheten, og undergrov statenes grundlag. Vi skal senere se at dette førte til vår triumf. Blant annet ga dette oss muligheten til å spille ut vårt trumfkort, næmlig å forinte privilegiene som var en livsbetingelse for den ikkejødiske adel og det eneste værn nasjonene hadde mot oss. (protokoll 1, punkt 30)

På ruinene av blods- og slektsadelen har vi reist intelligensens og pengenes adel. Det som skiller folk ad i dette nye aristokrati er rikdommen, som avhænger av oss, og vitenskapen, hvis retning våre Vise bestemmer. (protokoll 1, punkt 31)

Under vår ledelse ble adelen ødelagt, som var folkets naturlige beskytter og næringsmoder, og hvis interesser er uløselig knyttet til folkets velfærd. Efter at adelens særrettigheter nu til dags er forintet, er folket kommet under åket til nyrike ågerkarler og oppkomlinger som trykker det ubarmhjertig ned. (protokoll 3, punkt 6)

Adelen, som med lovlig rett nyttiggjorde sig arbeidernes arbeidskraft, hadde interesse av at arbeiderne var velernærte, sunne og kraftige. Vår interesse forlanger tvert i mot at gojims levekår forværres. (protokoll 3, punkt 8)

Ja, det er hva marxistene kaller krisemaksimering.

Vår makt hviler på varig sult og arbeiderens svakhet, fordi han derved underlegges vår vilje og hverken har kraft eller energi til å motsette sig den. Sulten gir kapitalen flere rettigheter over arbeideren enn kongenes lovlige makt noensinne kunne gi adelen. Ved nød, nid og hat skal vi styre massene og betjene oss av deres hænder for å knuse alt som krysser våre planer. (protokoll 3, punkt 9)

Gojim-adelen er forsvunnet som politisk makt; med den trenger vi ikke mer å regne. Men som landeier er den ennu farlig for oss, fordi den med sine naturlige tilganger er uavhængig. Derfor må vi for enhver pris ta fra den landeiendommene. (protokoll 6, punkt 3)

Hvordan skal det skje? Ved brannbeskatning, selvfølgelig, som har berøvet adel og storborgerskap i hele Europa deres gods, herrskapshus og eiendommer.

Det beste middel til dette er å øke skattene på fast eiendom slik at eierne settes i gjeld. Disse virkemidler vil holde landeierne i en tilstand av ubetinget avhængighet. De ikkejødiske aristokrater, som av arv vanskelig kan nøye sig med lite, kommer raskt til å gå til grunde. (protokoll 6, punkt 4)

Industrien må trekke både arbeidskraft og kapital ut av jordbruket og gjennom spekulasjon føre all verdens penger til oss. Herved synker alle ikkejøder ned til proletarer og må bøye sig for oss i bønn om rett til å leve. (protokoll 6, punkt 5)

Ett av midlene til å bekjæmpe det gamle kongedømmet var å åpne en kløft mellom konge og folk, gjøre det umulig for dem å utveksle synspunkter og komme til forståelse:

Da herskerne ikke længer har noen umiddelbar forbindelse med folket, kan de ikke imøtegå det eller værge sig mot makthungrige. Efter at vi skilte herskernes skarpsynte makt fra folkets blinde har de mistet all betydning; for adskilt er de så avmæktige som en blind uten stokk. (protokoll 3, punkt 2)

Kongedømmets autoritet forutsatte fromhet og tro på et høyere vesen. Ved å angripe religionen undergrov man kongemakten:

Så længe folkene i herskerne ser den guddommelige viljes rene fremtredelse, underkaster de sig uten å murre absolutismen; men fra den dag da vi innpodet dem tanken om deres egne rettigheter, betraktet de herskerne kun som alminnelige dødelige. Den gudebenådede glans styrtet fra kongenes hoder, og da vi også hadde tatt gudstroen fra folkene, ble herskermakten kastet ut på gata; den ble liksom offentlig eiendom, og den bemæktiget vi oss. (protokoll 5, punkt 4)

Uten et fromt og sedelig folk er enhver myndighet skjør og usikker:

Alle nuværende herskere holder sig kun med møye oppe i et samfunn vi gjorde usedelig og som sogar fornekter Guds makt, hvorfra opprørets flamme følgelig slår opp. (protokoll 23, punkt 6)

Hvor kongemakten ikke anses guddommelig består den i kraft av folkets kjærlighet. Den som vil svække kongens makt kan gjøre anslag mot hans liv slik at han tvinges til omfattende sikkerhetsforanstaltninger, hvilket synes massene å være et vitnesbyrd om at kongen må beskytte sig mot folkets hat og vrede: Se protokoll 18, punkt 2 ovenfor.

Krisemaksimeringen, som gojim-herskerne får skylda for, ender i opprør og krav om å gjennomføre jødenes politiske planer:

når folkene, utmattet av uro og statsledernes udugelighet - vi sørger selv for at alt slår feil og går galt - til slutt roper: "Avsett dem, gi oss en verdenshersker som er i stand til å forene oss alle og fjerne årsakene til vårt fiendskap, dvs statsgrenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld - en konge som skjenker oss den fred og ro vi under de gamle herskere og regjeringer aldri når. (protokoll 10, punkt 24)

for ved uenighet, fiendskap, hat, ja sogar ved kvalfulle savn, ved sult og sykdom som vi påfører dem ved innsprøyting av basiller, å utmatte verden slik at gojim ikke ser annen utvei i sin elendighet enn fullstændig å underkaste sig våre penger og vårt herredømme. (protokoll 10, punkt 25)

Mærk dere dette med å sprøyte bakterier i oss! Tenk på det når regime-mediene sprer frykt for en eller annen sykdom og vil ha alle til å "vaksinere" sig! I disse dager (sommeren 2009) hausses hysteriet omkring svineinfluensaen opp. Stoler du på at verdensherskerne bare har gode hensikter med dig?

Materialisme, gudløshet og asosial oppførsel vil oppløse vårt fællesskap og splintre vårt samfunn i stumper og stykker:

For at friheten skal oppløse og ødelegge de ikkejødiske samfunn fullstændig, må man underlegge industrien spekulasjon (protokoll 4, punkt 5)

Den hete kamp om å få overtaket og rystelsene i næringslivet fører til et skuffet, kaldt og hjerteløst samfunn. Det kommer til å ha en absolutt aversjon mot høyere politikk og religion. Jakten på guldet kommer til å være dets eneste ledetanke. Guldet blir gjenstand for en veritabel kult (protokoll 4, punkt 6)

For hundre år siden var våre folk ennu kristne. I denne kristendom var det en anselig mengde nordisk ånd. Altså skulle den oppsmuldres og erstattes av noe liberalt:

Overalt lærer man samvittighetsfrihet slik at det i dag bare gjenstår et par år før den kristne religion bryter helt sammen. (protokoll 17, Fritsch)

Med stor omhu har vi rakket ned på den kristne geistlighet og nedværdiget den i folkets øyne slik at dens virksomhet, som ellers kunne legge hindringer på vår vei, har fått vanskelige kår. Dens innflytelse på folket blir mindre for hver dag som går. (protokoll 17, punkt 2)

Og hvordan virker den liberalisme (anarkisme, marxisme) som trer i kristendommens sted?

Ordet "frihet" styrter menneskesamfunnet i kamp mot alle makter, ja selv mot Gud og naturlovene. (protokoll 3, punkt 20)

Ja, den liberale "frihet" er egentlig vilde og blinde lidenskapers opprør mot den adelige sjels vilje. Hvor denne vilje rår er frihet ingen fare. Det finnes faktisk ingen annen frihet enn at vår høyeste vilje rår og tæmmer alle lidenskaper. SVP-forfatteren er inne på noe av det når han skriver:

Friheten kunne være harmløs og bestå i statene uten fare for folkenes velfærd, når den bare ville støtte sig til troen på Gud og menneskenes brorskap, og holde sig unna ideen om likhet, som motsier lovene i skaperverket hvor grundsetningen er underordning. Behersket av slik tro ville folket under geistlighetens formynderskap skride fredelig og beskjedent inn, leiet av sine sjelehyrder, og underkaste sig det guddommelige forsyns fordeling av jordisk gods. Av denne grund må vi ubetinget ødelegge troen, rive de grundleggende anskuelser om Gud og den hellige ånd ut av kristne sjeler og erstatte troen med materielle overveielser og behov. (protokoll 4, punkt 3)

Men dette er et marxistisk (dvs jødisk) syn på kristendommen som et åndelig redskap for å døyve misunnelsen mot de bedrestilte. I førkristen germanerdom hørte menneskenes ulikhet og rangordning til naturens orden. Adel og ærefulle dåd skilte menneskene ad. Kristendommmen fremmet likhet da den fornektet arvelig blodsadel og sjelsadel. Den så på adelens gods med misbilligelse men tiet i avmakt.

Partivesenet og parlamentarismen overførte makten fra adel og geistlighet til hemmelige selskaper og finansmagnater. I masseavstemninger seirer den som danser efter massemedias pipe:

Folkeforetredernes avsettelighet bragte dem i vår vold; deres valg avhænger av oss. (protokoll 1, punkt 33)

Altså vælges de egentlig av pengefyrstene, ikke av folket. Hvilke egenskaper må de ha?

Til embedene vælger vi dem som egner sig til slavisk lydighet og intet forstår av høyere statskunst. På denne måten blir de blott bønder i vårt sjakkspill og helt avhængige av våre vise og geniale rådgivere, der fra barnsben av ble oppdratt til å føre hele verdens regjeringer. (protokoll 2, punkt 2)

Slik er det da også blitt i de fleste demokratiske land: Er en statsmann goj, så kan du være viss på at han har en jødisk "rådgiver". Men at han er dum, svak, egennyttig er ikke nok. For sikkerhets skyld:

Så længe det ennu kunne være farlig å betro våre jødiske brødre de ansvarsfulle stillingene i våre stater, skal vi fylle dem med folk hvis fortid og karakter er slik beskafne at en avgrund gaper mellom folket og dem. I fall de skulle handle mot våre anvisninger hænger vi dem ut til allmenhetens fordømmelse slik at de må rømme sine poster. Med dette i utsikt føler de sig tvungne til å forsvare våre interesser til siste åndedrag. (protokoll 8, punkt 6)

Samtidig fyller de mange nøkkelstillinger med frimurere for å spionere på og påvirke de andre. De mange frimurere kan opptre koordinert, mens de andre opptrer som individer. Derfor ligger all makt hos de symbolsk omskårne kunstige jøder som Judas slaver.

Inntil vi har nådd vårt herredømme skal vi grunde og formere frimurerloger i alle land på Jorden. Til logene skal vi trekke alle dem som spiller en fremragende rolle i det offentlige liv eller kan komme til å gjøre det. Logene er et fortreffelig middel til å sanke opplysninger og øve innflytelse. (protokoll 15, punkt 6)

Her og der utdyper de hvem de legger størst vekt på å innlemme i logene. De nævner revolusjonære og frisinnede elementer, og fortsetter:

Næsten alle politiagenter, såvel i statspolitiet som i det internasjonale politi, kommer til å bli medlemmer av logene, fordi deres tjenester er oss uunnværlige. Politiet har midler til å gripe inn mot gjenstridige elementer og til å dekke våre egne handlinger. Det kan også skape grobund for nag. (protokoll 15, punkt 7)

Forøvrig hilser de åndens arbeidere velkomne. Disse blir med tiden inntatt av jødisk tankegods og narret, skremt, presset til å oppgi sin personlighet til fordel for en "symbolsk enhet". De blir slaver i ånden og fjernstyrt av logens øvrighet. De som ikke lar sig kue og yter motstand blir dræpt på en måte som ingen kan skjelne fra naturlig død:

I frimurerlogene fæller vi dødsdommer på en slik måte at ingen utenfor logene fatter minste mistanke. Ikke engang ofrene selv får rede på sine dommer; alle dør de så snart det blir nødvendig, og dødsfallene ser naturlige ut. Da logebrødrene er kjent med dette våger de ikke å mukke. Med disse midler har vi kvalt alle tilløp til motstand i fødselen. Mens vi for gojim preker liberalisme, holder vi vårt folk og våre tillitsmænn i næsegrus underdanighet. (protokoll 15, punkt 13)

Partivesenet er en svulst på samfunnet som det i længden ikke kan bære:

Vi har gjort arenaer for partikamper av statene. Om kort tid kommer de overalt til å bryte sammen av uorden. (protokoll 3, punkt 3)

I parlamentene tørner de sammen:

Utrættelige skravlebøtter har forvandlet folkeforsamlingenes møter til taleturneringer. Frekke journalister og uforskammede nidskrift-forfattere overfaller uavlatelig regjeringens medlemmer. Maktmisbruket fører til slutt til at forfatningens organer bryter sammen og rasende masser slår alt i grus. (protokoll 3, punkt 4)

Mens de "folkevalgte" bare gjør skade, må folket slave under kapitalismen:

Folkene er fastere lenket til tungt arbeid gjennom fattigdom enn de noensinne var i slaveri eller livegenskap... Rettighetene vi har innlemmet i forfatningene er for massen bare skinn, ikke virkelige. (protokoll 3, punkt 5)

Efter å ha berørt hatet som jødiske agitatorer nører i folkets bryst mot alle høyere stænder, fortsetter de:

Dette hat kommer til å øke ytterligere til følge av næringskrisen hvorved børsforretningene, industrien og erværvslivet til slutt lammes. Ved hjelp av guldet, som er helt i våre hænder, skal vi med alle fordekte midler avle allmen næringskrise og kaste masser av arbeidere i alle Europas land samtidig på gata. (protokoll 3, punkt 13)

Hvem får skylda for dette? De høyt profilerte og utad synlige gojim-embedsmænn, naturligvis. Så må en av dem gå og en annen kommer i hans sted. Den usynlige makt bak disse marionettene er den samme; det politiske program er det samme. All skyld dumpes på den avgåtte embedsmann som er ute av bildet for godt.

[Republikkens] annet trinn er demagogiens, som avføder anarkiet; dette fører til despoti, og slett ikke til et legalt sådant, forbundet med ansvar, men til et fordekt, usynlig og likevel følbart despoti. Det står i allmenhet under ledelse av en hemmelig organisasjon, der desto mer skruppelløst handler som den arbeider dulgt gjennom ulike agenter, hvis hyppige utskiftning ikke skader, nei snarere gavner. (protokoll 4, punkt 1)

Slik forklarer de hvorfor anarkiet må føre til despoti:

Hvilken regjeringsform kan man gi et samfunn hvor korrupsjonen overalt har trengt frem, hvor man bare ved lure knep og bedragerske midler erværver formuer, hvor utukt hersker og moralen må beskyttes av strenge lover og harde straffer da ingen holder den i hævd gjennom frivillig anammede grundsetninger, hvor følelsene for fædreland og religion er kvalt av kosmopolitiske anskuelser? (protokoll 5, punkt 1)

Men den ikkejødiske åndshelt som leser dette, eller gjennomskuer det, kunne ikke han gå i kamp med uhyret? Sions Vise har et ord til ham også:

Var fiendeleiren genial kunne den kjæmpe mot oss. Kampen ville bli ubarmhjertig som verden aldri før har sett den. Forøvrig kommer ikkejødenes genialitet for sent. (protokoll 5, punkt 7)

Og om vi likevel skulle greie å samle oss til motstand tidsnok?

De vil innvende at man kommer til å reise sig med våpen i hånd mot oss om man tidsnok mærker hva som foregår. For dette fall har vi et så fryktelig middel at selv de tapreste hjerter skjelver. Snart kommer undergrundsbaner til å være bygd i alle hovedstæder; derfra skal vi sprenge alle byer med alle deres organisasjoner og aktstykker i lufta. (protokoll 9, punkt 14)

Det er muligens det mærkeligste utsagn i hele SVP. Les i denne forbindelse gjerne Verdensterrorismen baner vei for Verdensdespotiet om bombingen av Londons undergrundsnett 7. juli 2005. Kan det ha vært en advarsel om hva som vil komme om den britiske regjering formaster sig til ulydighet?

Men jødene trenger tross alt støtte, aktiv eller passiv, fra massene i gojim-folkene. Den får de ikke bare gjennom frasemakeri i sin presse. Altså danner de "arbeiderpartier" og lover lønnsøkning og alt mulig:

Vi skal øke arbeidslønnen uten at dette bringer arbeiderne noen fordel da vi samtidig setter opp prisene på alle dagligvarer. Som årsak oppgir vi nedgang i landbruket og husdyrholdet. (protokoll 6, punkt 7)

Slik har det vært i hele efterkrigstidens Norge; lønn og pris løper om kapp; et ynkelig spetakkel for dårer. Men alle og enhver ser jo dette og lurer på hva som foregår. Jødene forstiller sig som vanlig:

For at gojim ikke skal skjønne hvordan ting hænger sammen før tiden skal vi tilsløre våre sanne planer med det angivelige ønske å tjene arbeiderklassen og gjøre våre høye økonomiske læresetninger gjeldende. (protokoll 6, punkt 9)

Ja, jødene blir de eneste førere for gojim-arbeiderne og -folkene ved at de avler terror mellom gojim-regjeringene og folkene:

På denne måten blir folkets blinde makt vår støtte. Kun vi blir dets førere, og vi fører det til vårt mål. (protokoll 9, punkt 9)

For at den blindes hånd ikke skal befri sig fra vårt tak må vi fra tid til annen pleie omgang med folket, om ikke personlig så dog gjennom våre påliteligste brødre. (protokoll 9, punkt 10)

SVP handler ikke bare om hvordan de skal styrte det bestående, men også om hvordan de selv skal styre. I begge ting er det allestedsnærværende virkemiddel å forstille sig og føre bak lyset.

det er viktig å kle våre beslutninger i slike ord som uttrykker de høyeste moralske og rettslige prinsipper. (protokoll 8, punkt 1)

Dette er selvfølgelig desto viktigere når beslutningen er urettfærdig, folkeskadelig eller æreløs.

Hvordan skal de trekke tænnene av den liberale huggorm?

Så snart vårt herredømme er opprettet skal vi erstatte vårt liberale stridshyl "frihet, likhet, brorskap", ikke med et annet stridshyl men med ord som bare uttrykker en idee. (protokoll 9, punkt 2)

Og forfatningene med alle rettighetene?

Disse virkemidler gjør det mulig for oss litt efter litt å forinte alt vi nødsagedes til å ta opp i statsforfatningene da vi grep makten. Umærkelig avskaffer vi herved alle forfatninger så snart tiden er inne til å underlegge alle regjeringer vårt herredømme. (protokoll 10, punkt 23)

Og hvordan kommer den nye forfatning til å se ut?

Hit hører pressefriheten, forenings- og forsamlingsretten, samvittighetsfriheten, retten til å vælge og mange andre ting som må forsvinne fra menneskenes tankeverden eller i det minste grundig omformes så snart den nye forfatning forkynnes. (protokoll 11, punkt 3)

Friheten får et annet innhold i jødestaten:

Frihet er retten til å gjøre hva lovene tillater. (protokoll 12, punkt 1)

Fullstændig kontroll og sensur over all underretning:

Ingen tidende skal nå offentligheten uten først å prøves av oss. Dette har allerede i dag lyktes oss derved at alle tidender fra hele verden siles av et antall telegram-byråer. (protokoll 12, punkt 4)

Åndelig lammet av mangel på opplysning, på sannhet, kan likevel et usedvanlig menneske bli dissident. Men dets tanker når aldri offentligheten:

Folk som vil skrive mot oss kommer ikke til å finne noen forlegger. (protokoll 12, punkt 8)

Regimet kommer selv til å utgi alle tilsynelatende opposisjonelle tidsskrifter:

Offentligheten må ikke ane det. Våre tidsskrifter må derfor forfekte de forskjelligste retninger og meninger for å vække tillit og trekke til sig våre motstandere. Disse går da i fella og uskadeliggjøres. (protokoll 12, punkt 9)

Dette minner om George Orwell's "1984". Mengden av publikasjoner som angriper regjeringen overbeviser alle om at det råder full ytringsfrihet. I virkeligheten kommer ikke en eneste kritisk stemme til orde. Skinnangrepene fra regimets egne medier er selvfølgelig av en slik art at de kan gjendrives. Eller de forbereder forandringer som regimet har bestemt sig for. Slik ser det ut som om det bøyer sig for kritikk og iverksetter reformer. Overalt bedrag.

Intet dagblad, intet skrift, kommer til å melde forbrytelser:

Folket må bringes til å tro at den nye ledelsen tilfredsstiller alle og enhver så fullstændig at ingen længer begår forbrytelser. (protokoll 12, punkt 20)

Hva man enn har å klage på kommer man til å tie:

Sorgen for det daglige brød tvinger gojim til taushet og gjør dem til våre hengivne tjenere. (protokoll 13, punkt 1)

For at massene ikke skal få ro på sig til å overveie samfunnsforholdene skal vi distrahere dem med adspredelser, spill, underholdning, lidenskaper. (protokoll 13, punkt 4)

Altså et materialistisk forbrukersamfunn. Hva med åndsliv og religion?

Av denne grund må vi forinte alle andre religioner. Om enn tallet på gudløse skulle stige så kommer denne overgangstilstand ikke til å forstyrre våre planer, snarere tjene fremtidige slekter til eftertanke. De kommer til å høre den mosaiske religions lære, hvis faste og vel gjennomtenkte anvisninger går i oppfyllelse når alle folk underkaster sig. (protokoll 14, punkt 1)

Og foreninger, sammenslutninger, mer eller mindre hemmelige selskaper?

Den som stifter et nytt hemmelig selskap vil straffes med døden. De bestående kjente, som har gjort og ennu gjør oss gode tjenester, skal vi oppløse. Medlemmene sender vi bort fra Europa til fjerntliggende himmelstrøk. (protokoll 15, punkt 2)

Hvordan skal Sions Vise bygge og befæste sin autoritet?

Vil en regjering stå urokkelig må den styrke sin makts anseelse, og den kommer bare med maktens makeløse ubøyelighet hvor den bærer et hemmelighetsfullt tegn på usårbarhet: Guds utvalgte. (protokoll 15, punkt 5)

Vi nævnte innledningsvis at Sions Vise lover et bedre samfunn efter maktovertagelsen; slutt på alle samfunnssykdommer som de selv fremkalte.

Så snart tiden for vårt åpenlyse herredømme er inne og vi kan henvise til vår regjerings velsignelser, skal vi ændre alle lover. Våre lover skal være korte, klare og uforanderlige; de skal ikke være åpne for tolkning, og hvermann skal kunne forstå dem. (protokoll 15, punkt 16)

Slutt på maktmisbruk:

De nye lovers mest iøynefallende trekk blir lydigheten mot øvrigheten, som vi skal heve til høyeste trinn. Alles ansvar overfor maktens øverste mann vil da gjøre slutt på alt maktmisbruk. (protokoll 15, punkt 17)

Strenge straffer ved korrupsjon:

for disse [øvrigheten, grundloven og lovene] tillater ikke at de som fører statsvognen setter personlige fordeler høyere enn sine offentlige plikter. (protokoll 15, punkt 19)

Alt i denne verden befinner sig i et forhold av underordning; alt er underkastet, snart et menneske, snart omstændighetene, snart egen legning, i alle fall noe stærkere. (protokoll 15, punkt 29)

Slutt på advokatenes sammensværgelse mot folket og vilkårlig urett i domstolene:

Advokat-yrket skaper kalde, grusomme, hårdnakkede mennesker uten prinsipper, som ved hver anledning stiller sig på et upersonlig, rent lovmæssig standpunkt. De er vant til å bedømme alt fra sin fordels synspunkt og ikke det offentlige vels... De skal få sitt honorar uten hensyn til sakens utfall, som skal føres av overbevisning, ikke egennytte. Det vil også gjøre slutt på bestikkelsene, så vanlige i dag, hvorved den vinner som betaler mest. (protokoll 17, punkt 1)

Protokoll 20-21 beskriver hvordan jødene har proletarisert oss og drevet våre stater til bankerott gjennom spekulasjon på børsen, rentebærende statslån, pengemanipulasjoner, guldstandard, inflasjon, arbeidsløshet osv. Slikt skadeverk vil ikke bli tålt i jødestaten. I protokoll 23 beskrives hvordan moralen skal forbedres, lydighet og beskjedenhet og ydmykhet fremmes, luksus og sosietetsliv bekjæmpes. Den lille mesters arbeid skal fremmes og storindustriens makt knekkes. Arbeidsløshet avskaffes. Drukkenskap blir forbudt.

Stans et øyeblikk her og tenk dig om - ville antisemitter i tsarens hemmelige politi tillegge jødene dette i den hensikt å hetse til pogromer? Det egner sig jo ikke til det! Likevel er det hva jødene påstår.

Men dette som vi kunne ønske i vårt eget samfunn, god nasjonalsosialistisk politikk, blir et onde når det tjener det onde. Vi minnes snart om at jødevældet er et tyranni som utsletter alt høyere liv, et ordnet og disiplinert samfunn med et udyr på toppen. Det kommer ikke til å finnes noen ånds- eller forskningsfrihet ved høyskolene. Historieforfalskning og løgn blir satt i system:

Vi skal stryke alle fortidens begivenheter fra menneskenes hukommelse som er oss ubehagelige, og kun bevare dem som viser gojim-regjeringenes feil. (protokoll 16, punkt 4)

Vi får et "storebror ser dig"-overvåkningssamfunn av sovjetisk type hvor man oppdras til og pålegges å angi sine egne forældre:

I følge vårt program skal en tredjedel av undersåttene overvåke de andre, av ren pliktfølelse og frivillig statstjeneste. (protokoll 17, punkt 7)

Når noen således gripes i en politisk "forbrytelse" blir han slått i hartkorn med de værste forbrytere:

For å ta helteglansen fra en politisk forbryter skal vi sette ham på samme anklagebenk som tyver, mordere og andre nedrige forbrytere. (protokoll 19, punkt 3)

Da protokollene ble skrevet så Sions Vise på tsaren av Russland og paven i Rom som sine stærkeste motstandere. Derfor var det så viktig å forberede revolusjon i Russland. De sier også noe om hvordan de skal ta paven:

Når øyeblikket er kommet for endelig å ødelegge pavedømmet, skal en usynlig hånds finger vende folkene mot pavestolen. Når folkene så er på nippet til å styrte sig over paven da skal vi gå i mellom og late som vi vil beskytte ham og hindre blodsutgytelse. Med denne avledningsmanøver trenger vi inn i Vatikanets innerste gemakker, hvorfra vi ikke skal vike før vi har ødelagt dets makt fullstændig. (protokoll 17, punkt 4)

Israels konge blir verdens sanne pave, patriarken av en internasjonal kirke. (protokoll 17, punkt 5)

Jehovas løfte og jødefolkets drøm er i færd med å gå i oppfyllelse:

Jeg kan forsikre Dem om at vi i dag befinner oss bare få skritt fra målet. Et kort stykke til og den symbolske slanges ring, vårt folks sinnbilde, vil være sluttet. Og så snart ringen sluttes vil alle Europas stater være innesluttet som i en skruestikke. (protokoll 3, punkt 1)

Dette er vel hva "profane" kaller EU.

Når Israels konge setter kronen på sitt hellige hode, som hele Europa vil tilby ham, blir han verdens patriark. (protokoll 15, punkt 30)

Sverre