Frimureriets Forbannelse

Like før han i 1937 gikk av som britisk statsminister for siste gang og trakk seg tilbake fra politikken, altså ikke hadde noen posisjon å miste længer, uttalte Stanley Baldwin: Jeg gjør alle anstrengelser for ikke å styrte Europa ut i forbryterske eventyr. Men staten, også Englands krone, er ikke mer herre over sin historie. Makter som unndrar seg vår vilje lar i andre land liksom mitt visse særinteresser bestemme. Tydeligere sprog kan man ikke forvente fra maktens topper. Desværre aner de fleste mennesker, de være engelske eller norske, ikke hva han snakker om. Slik var det den gang, og slik er det ennu. De som tar seg tid til å lese Solkorset vet adskillig mer. Her finner dere ingen "konspirasjonsteorier" - ingen teori overhodet, faktisk, for hva skal vi med det når vi har dokumenterte kjensgjærninger i overflod? Da det Tredje Rike stod på høyden av sin makt ble frimurerlogene inntatt, arkivene beslaglagt og ledende murere anholdt. Dette uvesen ble gjennomlyst fra ende til annen. Hva vi her sier er altså noe vi vet, ikke folkesnakk. Efter krigen, da murerne gjenvant sine bastioner og sløret senket seg over frimureriet på ny, har de selvfølgelig kunnet ændre de ytre enkeltheter ved seremonier og talemåter, men dets indre vesen og mål forblir hva de var. Det finnes bare ett frimureri!

Frimureriet mistet ikke sin betydning efter annen verdenskrig. Dette spindelvev vil først bli oppløst når jødene har nådd sitt endelige mål: uinnskrænket makt over Jorden og menneskene. Da murerne og deres jødiske herrer og oppdragsgivere hadde seiret i krigen, vokste imidlertid loge og stat i næsten alle land i den grad sammen at det nu er vanskelig å skille dem ad. En "demokratisk" murerstat over et trællbundet folk har vært oppskriften overalt, med kommunistiske og kapitalistiske stater som to varianter. Altså ikke motsetninger, men to veier mot samme mål, og ikke så forskjellige som mange vil ha det til. Logens makt er allestedsnærværende og den er usynlig. Når du møter motgang i livet - taper en rettssak, blir offer for sjofle intriger på arbeidsplassen, får dårlige karakterer på skolen, blir forfulgt av ondsinnede rykter, får avslag på søknad om å bygge på din eiendom, blir forbigått ved utnævnelser og forfremmelser i klubber og foreninger, finner banken eller forsikringsselskapet umedgjørlig - enten det er noe konkret eller bare en fornemmelse av at du blir motarbeidet eller frosset ut, så søker du ofte forgjæves en forklaring. Kanskje legger du skylden på deg selv og prøver å skjærpe deg; kanskje finner du en syndebukk, en enkeltperson som du legger for hat; eller kanskje slår du deg til tåls med at du bare har vært uheldig. Men de skjulte "brødre" (og "søstre"!) er overalt hvor det finnes penger, makt, eller anseelse, og de spinner usynlige tråder som legger seg om dine armer og ben, og du vet ikke hvor de kommer fra. Brødrene virker sammen i en organisasjon som du ikke vet at finnes, og de ødelegger så godt de kan for dem som er frimurerdommen fremmed i ånden. Er du en fri nordmann i ånden så er du en persona non grata og et angrepsmål uten at du er klar over det. Du kan fremme din sak med fornuft hvor meget du vil, men du får ikke medhold, ikke om du så åpenbart har rett.

Alle våre rike og mæktige mænn er slaver under logen, og det er også grunden til at vi aldri hører om den i presse eller fjærnsyn, på skolen eller i bøker. Det finnes knapt noen nasjonalstat igjen i verden - ingen norsk stat og ingen svensk. De enkelte lands regjeringer er forgreninger av en og samme makt og adlyder den hemmelige herres befalinger. Derfor fører de også samme politikk. Dette gjelder i enda høyere grad de overstatlige, overnasjonale orgene og klubbene, som EU, NATO, FN, OSSE, WTO, IMF og Verdensbanken, Bilderberg, Trilateral Commission osv.. Men jødenes verdensmakt ville vært umulig hvis den bare rådet over elite-klubber. Spør heller hvor disse får sin makt fra. Frimurerne befatter seg ikke bare med verdenspolitikk, men også med grundlaget for denne: hva du tenker og tror. Det har vært sagt at "våre" skoler er den Nye VerdensOrdens programmerings-sentre, og det er ganske treffende. Den beste måten å styre massene på er å styre deres tanker og deres vilje slik at den jævne mann tror det er hans syn som vinner frem når herrene ifører folket tvangstrøyen og tyner det. Det finnes ingen egentlig politisk debatt under frimurervældet. Den meningsbrytning som tillates i massemedia har svært liten spennvidde og dreier seg aldri om viktige spørsmål. Det er ikke ved åpenlys propaganda man erobrer sinnene; det skjer ved påvirkning over lang tid, fra barndommen av - det er en grund til at vi skal begynne tidligere på skolen og utholde længre skoledager med mer lekser. Hensikten er ikke å gjøre oss klokere. Skolen bidrar intet til at den enkelte kommer til klarhet om livet og seg selv. Den gir oss ikke nyttige redskaper for erkjennelsen, men forsyner oss med forvirrende anti-begreper. Den drøfter ikke saker åpent og fornuftig; den skaper holdninger ved manipulasjon. Efter at man gjennom hele oppvæksten har hørt ordet demokrati i bejaende, rosende sammenhænger og aldri annet, er man blitt demokrat uten å vite hva det er, uten å ha tenkt over saken. En viktig del av maktteknikken er å immunisere oss mot tvil og avvikende tanker; man befæster ideen om demokrati ved å tegne skremmebilder av dem som underkjenner det. Veien fra kjetterske tanker til holocaust er ikke lang!

Den åndelige jødedom finner man i kirken og embedsværket, i skolen og universitetene, i partiene og fagbevegelsen, overalt hvor det finnes makt og innflytelse. Men i Norge har vi ikke mange jøder. De utøver sin makt gjennom stedfortredende kunstige jøder. Det er ikke nødvendig for jødene å eie alle aviser og forlag i Norge og besette alle redaktør-poster for å oppnå monopol på det trykte ord. Det er nok at de har sine viljeløse værktøy, sine lydige undersåtter på disse postene. Vi vet at ingen kan skrive noe i noe norsk filleblad som mishager jødene uten å måtte gjøre ydmykende avbikt og krype til pentagrammet. Det er ikke frie nordmænn med ryggrad og egne meninger som sitter i slike stillinger. Kirken har sin egen tradisjon for jødetilbedelse; men det kraftsentrum som utstråler jødeånden og holdninger som jødene er tjent med i våre dager, det er frimurerlogen. For den saks skyld er mange prester frimurere. Kampen for Norge, for det norske folk, dets liv og vel, er først og fremst en åndelig kamp for å finne tilbake til oss selv og fri oss fra vrangforestillinger og tvangstanker som folkets fiender har plantet i oss. Første bud er å fremme sannhet, den fulle og hele sannhet, og aldri fortie eller fortegne noe som folket trenger beskjed om. Kanskje samstemmer du i dette på papiret, men mange personer som hævder å være nasjonalsinnede mener at vi må "moderere" oss og unngå provoserende og upopulære ytringer og standpunkter - for å vinne flere tilhængere og politiske valg. Ethvert nasjonaldemokratisk parti er et eksempel på dette: De fortier selve hovedsaken, kjærnen i vår kamp - vår rase. De benekter at vi står innfor en kamp på liv og død for vår rase mot en annen, fremmed og fiendtlig rase. Vi NSere er alene om det standpunkt at folket må bringes til å erkjenne sannheten og bryte sine åndelige lenker. Vi vil avsløre og bryte jødemakten; stille jødenes natur frem i lyset. For enten vi tillater oss den tanke eller ei, enten vi våger å si det høyt eller ei, så er jødene vår fiende og blir vår bane om vi ikke værger oss.

Jødene er et lite folk på rundt 15 millioner mennesker. Hvordan kan de herske over 6 milliarder mennesker? De sitter på pengesekkene og eier alt mulig, massemedia og multinasjonale selskaper. Men pengene var ingen makt om vi bare nektet å la dem være det. Hva om vi gikk sammen om å inndra jødenes enorme formue? Hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor organiserer vi oss ikke for å bekjæmpe guldets herredømme? Det skal egentlig bare en beslutning til fra vår side for å styrte jødemakten. Men den tar vi ikke. Vi - folket - befinner oss næmlig i åndelig trælldom og har et forkjært syn på alle ting, slik at viljen aldri oppstår til å gjøre det som ville redde oss. Følgeriktig går kampen ut på å stanse forgiftningen av våre sinn og opplyse folket. Vi må avsløre giftbryggerne og deres håndlangere, kaste lys over sentralene hvor forhenværende folkefæller hugges til perfekte kuber og agenter for folkets fordærv. Det er frimurerlogene. Det er ikke islam eller innvandrerne som er vår hovedfiende. Folk i den tredje verden strømmer til Norge og den hvite manns land fordi regimet her ønsker det, innbyr de fremmede og hjelper dem til å innvandre; de kommer ikke som erobrere mot statens og regjeringens vilje. Frimurer-regimet har en plan med dette; fremmedinvasjonen skal bastardisere oss og utrydde vår rase, også fortrenge vår kultur og skjære over våre røtter. Jødene vet at den nordiske rase står høyt og er stærk, at bare utryddelse ved ufruktbarhet og bastardisering kan knekke oss for all fremtid. Det er helt avgjørende å få dette budskap ut til folket. Hør ikke på de falske profeter (nasjonaldemokrater o.a.) som råder oss til å innta fiendens standpunkt, forfekte fiendens anskuelser, for å vinne politiske valg. Dette er frimurersk undergravning av vår streben! De forsøker å ta over og uskadeliggjøre vår bevegelse, slik de gjør med alle bevegelser av betydning. Overtar vi regjeringsmakten på denne måten så vil vi måtte føre unasjonal politikk! Du blir fanget i de symbolske stenhuggeres edderkoppnett og blir selv en av dem uten å ville det. La deg ikke narre og forlede til å bli en agent for folkets forintelse! Insister på sannhet!

Det er ikke mulig for nasjonale kræfter å vinne demokratiske valg. Demokratiet er ikke en nøytral institusjon for å kanalisere folkeviljen. Det er et maktsystem som er utpønsket av og beherskes av frimurerlogene og deres jødiske overordnede. Det er et folkebedrag og betyr ikke folkemakt men frimurervælde. Jeg skal ikke gjenta her hvordan dette system fungerer, men ingen fri nordmann kan komme til makten gjennom demokratiet. Skal du føre demokratisk valgkamp så er det bedre at du blir frimurer og sosialdemokrat med en gang, så gjør du deg i alle fall ingen illusjoner. En annen sak er at man kan gjøre det bare for å oppnå publisitet; men jænker du budskapet efter meningsmålingene, er du allerede korrupt og frafallen. Demokratiet belønner bare slette egenskaper, og ingen ærlig mann vinner frem; derfor korrumperer det alle som tar del i det. Det lokker deg med penger og makt om du går krokveier, svikefulle veier - har du karakter til å motstå fristelsen? Alle demokratiske partier står for det samme, også nasjonaldemokratene, og de som ikke er demokratiske slipper ikke inn på Stortinget; om nødvendig forbys de før de kommer så langt. Men det blir neppe noensinne nødvendig: Fremmedbefolkningen i Norge øker med minst 30 tusen personer i året, både på grund av videre tilstrømning og yngling i Norge. Tror du vi kan vinne 30 tusen nye norske tilhængere hvert år? Om 20-30 år må vi ha 60-80% oppslutning i det norske folk for å vinne et valg. Tror du på det?

Vårt viktigste forehavende er å belyse dette maktsystem og kunngjøre det for så mange som mulig. Det omfatter ikke bare vanlige politiske institusjoner; dets nett forgrener seg til alle institusjoner, selskaper og fora i samfunnet av betydning. Universitetene hører til de værste frimurer-bolene; der blir vår begavede ungdom innpodet jødisk marxisme i mange lange år istedenfor at de lærer sin germanske natur å kjenne, og der kryr det av rasefremmede som systemet kliner innpå vår uskyldsblå norske ungdom som allerede har fått sine forsvarsmurer revet ned. Ingen andre steder ser man så mange unge nordmænn som skjænder sin rase, og med rasemordet på denne ungdom slukkes folkets åndelige lys. Om de bare hadde holdt seg hjemme i uvitenhet og avlet barn med hverandre! Folkets skatt er ikke kunnskapene, men arveanleggene. Den jødiske intellektualisme er en gift. Den fyller opp våre unges sinn med abstrakte prinsipper, strukturer, systemer, skjemaer som alt sammen savner forankring i vår rases sjel og sinnelag. De unge må utelukkende beskjeftige seg med materielle ting eller forholde seg til åndelige ting på en maskinmæssig og skjematisk måte. Vitenskapen skal angivelig være forutsetningsløs og værdifri, og alle dommer som bygger på den rene rasesjels naturlige anskuelser underkjennes. Vi blir fremmede for det livssyn og den livsform som hører oss til fordi de springer ut av vår biologiske arv. Det iboende klarsyn må vike og i dets sted trer vilkårlige prinsipper og dogmer og alt hva man logisk kan utlede fra og med dem. På den måten ender ungdommen opp med absurde og naturstridige standpunkter som at alle mennesker er født like, at raser ikke eksisterer, at alle "seksuelle orienteringer" er likeberettigede, at alle mennesker på Jorden har samme rett til å bosette seg i Norge o.l..

I ældre tid var det kirken som fostret denne fremmedgjøring; i dag er det hovedsakelig frimureriet. Begynner du å forstå hvorfor det er livsviktig for oss å bekjæmpe det? Det er en klart uttrykt målsetning for frimureriet og jødene å utrydde den nordiske rase. Som tegn på utmærkelse mottar broderen i 6.graden Andreas-korset, et kors som hverken har med kristendom eller indogermansk skikk å gjøre, men kommer fra Adoniram-historien og altså er rent jødisk. Jødenes bedrøvelige innflytelse i Europa til følge har Skottland dette til flagg! På det kors broderen mottar er en lyslokket arisk mann naglet til korset, klar til å skjektes som et annet dyr - for jødene ser på seg selv som de eneste mennesker; vi andre er dyr som kan slaktes efter behov og behag. Dette er årsaken til at jødene ikke har skrupler med å myrde oss i milliontall, slik som i Sovjet-Judea og efterkrigs-Tyskland.

Hvorfor blir nordmænn, begavede og fremadstormende unge norske mænn og kvinner, frimurere? Noen er ustyrlig nysgjerrige på hva som egentlig foregår i logen og syns ikke de har stort å tape på å finne det ut. Andre er eventyrere som aldri sier nei til noenting i livet og vil prøve og oppleve alt. Atter andre fristes av frimurerdommens okkulte dimensjon og er sugne på å innvies i hemmeligheter. Langt flere ser på logen som en selskapsklubb for overklassen og eliten, og går med av oppkomlingens snobberi: de føler seg smigret av tilbudet om å bli med i en eksklusiv og hemmelig herreklubb hvor de umåtelig rike og mæktige i verden vanker. Den som er usikker på eget værd får dermed hjelp til å heve seg over sine folkefæller. Beslektet med dette er utsiktene til å stifte bekjentskap med viktige personer i samfunnet og danne seg et nettværk som setter middelmådigheter i stand til å gjøre lysende karriærer. Med talent kommer man seg i det overmurede samfunn ingen vei; nei, tvært i mot gjør de skjulte brødre hva de kan for å hindre begavede nordmænn i å utfolde seg og høste den anerkjennelse og belønning de fortjener. Dette er en av årsakene til at norsk og germansk kunst og musikk døde ut efter krigen og blev erstattet med jødisk anti-kunst - åndssvakt og ondsinnet søppel. Frimurer-palasset har vært en sentral for insider-handel, favoritisme, korrupsjon og intriger. Det var og er svært viktig i forretningslivet å være aktiv frimurer; ja, det er næsten umulig å drive forretning uten å være det. Finance Credit -skandalen åpnet nylig døren på gløtt inn til disse mørke ganger i forretningsverdenen og gav de "profane" en pekepinn på hvordan ting egentlig hænger sammen. Brødrene begunstiger hverandre og boykotter utenforstående, og de beskytter hverandre mot å bli avslørt som forbrytere og trukket til ansvar. Ved embeds-besettelser i stat og kommune, ved ansettelser i store selskaper, anbud og saksbehandling finner man lignende forhold.

Husk at alt dette skjer i Judas tjeneste og til Judas fordel, men til skade for den norske nasjon. De mange skjulte tanker og handlinger som utgår fra logen og bestemmer landets skjebne blir aldrig en del av dets historie. De er hemmelige og når den akademiske historiker, der oftest selv er frimurer, vet noe om dem får han ikke lov til å nævne dem. Den tyske høygradsfrimurer Köthner sier om dette: Det finnes en historie om tanker og handlinger som ikke kommer for dagens lys og aldri blir skrevet. Det fins dulgte og ubændige kræfter som til enhver tid er sysselsatt og bestemmer den enkeltes skjebne såvel som hele nasjonens. De griper inn på alle livets områder og har en ubegripelig stor virkning. Den hemmelige propaganda som utøves i frimureriets tjeneste får ofte i lange tider ingen iøynefallende følger. Men er det rette tidspunkt kommet, det ytre støt gitt, da trer også propagandaens virkning i folkenes liv og blant nasjonene frem i dagens lys som verdenshistoriske begivenheter. Jødenes mål tør være vel kjent for den flittige leser av Solkorset, men strategiene er ikke like opplagte. Hva søker disse kræfter som utgår fra frimureriet og den organiserte marxisme i første rekke å oppnå? Hva er denne virkning som omsider slår ut i historiske hændelser og setter varig mærke på nasjonen? Det er den snikende åndelige forgiftning. Giften sprøytes inn i våre unge i skolen, pop-musikken, motene, filmene, reklamen, og undergraver deres sunne værdier og holdninger. Efterhvert som den hoper seg opp, dras den enkelte bort fra et artsriktig liv og besettes av ideer og mål som innebærer det egne og folkets fordærv. Med særlig nidkjærhet angripes vår beste ungdom, folkets enere og naturgivne førere, for at de skal svikte sin oppgave og vende sin kraft mot folket. De oppbevares på universitetene i mange år inntil denne tilstand er inntrådt. Kræftene søker å løse alle blodsbånd mellom mennesker og bryte dem ned til individer, og siden spille dem ut mot hverandre, så splid og uro, hat og fiendskap innad i folket. Mænn som forblir rasebevisste og nasjonalstolte brennemærkes som demoner og utstøtes fra samfunnet. Forfallet setter inn, som følge av almen forvirring og åndelig forødelse. Det er ikke slik som enkelte tror, at dette forfall skyldes jødenes dårlige innflytelse, at de er et rotløst, internasjonalt kræmmerfolk uten selvstændig kultur. Nei, det påføres oss med overlegg, ved bevisst undergravning, og skrider frem med forbrytersk planmæssighet, for jødene arbeider på våre nordiske folks undergang og har holdt på med det i mange århundre. Vårt forfall baner vei for deres herredømme.

Men jøder og frimurere nøyer seg ikke med å forgifte og forsøple ånd og kultur, fremme sedelig forfall og fremmedgjøring. Motstandere som anses særlig farlige, personer som innser hva som foregår og prøver å vække folket, blir ofte myrdet. Jødene skyr intet middel til undertrykkelse av dem som krysser deres planer - ikke blodige revolusjoner, ikke utryddelse av hele folkegrupper, ikke verdenskriger, ikke atombombing - og ikke snikmord på fremstående ariske personligheter. I bladet "Volkszeitung", som var et organ for reformjødene i Berlin, stod i 1923 dette bemærkelsesværdige utsagn å lese: Ennu har ingen jødefiende dødd en naturlig død. De av oss som ennu ikke skjønner galskapen i å slippe dette høyt organiserte fremmedlegeme inn i hjærtet av vårt eget folk, burde serveres slike jødiske bekjennelser til frukost, middag og kvelds. Mange fremragende ariske førerskikkelser og kulturpersonligheter døde under meget mystiske omstændigheter uten at våre alminnelige historiebøker i det hele tatt antyder det. Hvorfor? Fordi jødene og deres undersåtter har tilrevet seg monopol på det trykte ord, men også på grund av den terror der truer personer som taler fritt. Ingen historie-professor på universitetet kan antyde det under en forelesning eller i en lærebok, ingen redaktør i en leder, ingen politiker i en tale, ingen prest i en preken. Det er maktens logikk, terrorens logikk. F.eks. ble Martin Luther dræpt med gift da han tok opp kampen mot jødedommen, men ingen prest i vår "luthersk-evangeliske" statskirke nævner noensinne dette i en preken - ikke engang at han førte denne kamp på slutten av sitt liv, slik Jesus hadde gjort før ham.

Frimurerne har medvirket til å fremkalle så å si alle kriger og revolusjoner under de seneste 200-300 år. Politiske mord har ofte vært bestemmende for verdenshistoriens forløp. Også Skandinavia ble kraftig rystet under Napoleons-krigene, og våre lands utvikling siden da har i høy grad vært bestemt av begivenhetene dengang. Det begynte med at Sveriges kong Gustav III ble myrdet av høygradsbroder Anckarström i 1792. Sønnen Gustav IV Adolf ble nærmest holdt som gissel av frimurerne, med hertugen av Södermannland i spissen, en av sin tids mest aktive høygradsbrødre og bror av den myrdede konge, og sannsynligvis Anckarströms oppdragsgiver. Denne hertug og brodermorder utøvet den virkelige makt i Sverige i de følgende år. Da Gustav IV ikke viste seg like lydig som redskap for jødisk maktbrynde, fant logen i 1809 tiden inne til formelt å avsette ham. Hertugen ble nu satt på tronen under navnet Karl XIII. Han var likevel kun ment som en overgangsfigur til rendyrket jødevælde, og han ble tvunget til å adoptere den "franske" frimurer og jøde Bernadotte som dermed ble kronprins av Sverige! General Marbot sier i sine erindringer at det var Bernadottes udugelighet og utroskap mot Napoleon som gjorde at "man" fant ham skikket til å herske over Sverige og Norge. Efter denne jødes - "Carl Johans" - død fant man illuminater-ordenens valgsprog tatovert på hans venstre arm: Død over alle konger. Prins Christian August av Augustenborg som egentlig var arveberettiget til Norges trone, ble dræpt med gift i 1810. Han stod i veien for frimureriets planer. Ved hans død brast håpet om et selvstændig Norge. Den politiske og militære føring ble efterhvert lagt helt i hændene på dansk-fødte general br. Haxthausen og ordførende mester i Christiania-logen, Nicolay Treschow. Som et typisk og beklagelig tegn på norsk husmannsånd står inntil denne dag foran slottet i Oslo en kjæmpestatue av "Carl Johan" til hest, og jødekongen skuer langs Oslos hovedåre som er oppkalt efter ham. Det var efter påtrykk fra den Norske Store Landsloge at denne statue av en mann som med jødisk list undertvang seg vårt land ble reist. Statuen bærer den tragikomiske innskrift: "Folkets kjærlighet, min belønning". I sin nasjonale bevisstløshet har det norske folk latt seg by en slik uhørt frimurersk hån uten å kny.

Den store frimurer-revolusjon i Frankrike av 1789 var starten på en endeløs rekke av blodige revolusjoner over hele Europa. Jøden og høygradsfrimureren Benjamin Disraeli, som var britisk statsminister, skrev like før sin død: Det er jøder som bestandig volder Europas revolusjoner og opprør, organisert og ledet av jøder. Han kunne ha tilføyet at frimureriet som regel er deres utøvende arm. Det som er fælles for alle disse revolusjoner er deres propaganda - fraser og slagord som gir skinn av idealisme og velgjørenhet mot folket - samt deres nakne terror og massemord på folkets blodsadel. La oss kaste et blikk på den blodigste og grusomste av dem alle, den i Russland som brøt ut i St. Petersburg i 1917. Den "franske" jøde og frimurer Boulay dro i 1909 til Russland for å organisere hemmelige loger, da tsaren hadde forbudt de gamle efter revolusjonen i 1905. Da han vendte tilbake til Paris, uttalte han til en frimurer-forsamling: Om tsaren hadde kunnet se listen over frimurere, ville han der ha funnet navnene på mange som står ham nær. Under en fest som Stororientlogen i Paris holdt for br. Boulay den 20. oktober 1910 roste festtaleren ham: Historien vil komme til å fortælle at De, broder Boulay, har æren for å ha opprettet de symbolske tabernakler ved Nevaen og ved Kreml. Han fortsatte med å redegjøre for de hemmelige logers oppgave, som skulle være i stillhet å følge utviklingen og være beredt til å gripe inn i rikets skjebne hvis omstændighetene kræver det efter ordre fra de usynlige fædre.

Så helt stille fulgte allikevel ikke logene utviklingen, for alt den 14. september 1911 ble minister Stolypin, den mest fremtredende jøde- og frimurerfiende i Russland, myrdet. Mange andre fædrelandssinnede russere bukket under for de frimurerske morderhænder. Det lyktes edderkoppnettet av agenter som brødrene spant rundt tsaren å narre ham til krigerske handlinger mot Tyskland. De regnet med at krigen og dens nød og rot ville skaffe dem den nødvendige katalysator for en vellykket revolusjon, og de regnet riktig. I 1917 hadde motgangene ved fronten gjort tsaren så upopulær at de symbolske murere, som ved disse lag hadde trengt inn til tsarens nærmeste krets, dristet seg til å arrestere ham og tvinge ham til å abdikere. Jøden og høygradsfrimureren Kerenskij dannet regjering og banet efter beste evne vei for en fullkommen jødisk revolusjon under ledelse av frimurer-brødrene og jødene Braunstein ("Trotskij") og Sobelsohn ("Radek") o.a., samt Vladimir Iljitsj Uljanov og Joseph Djugashvili, bedre kjent under navnene "Lenin" og "Stalin". Det er vanlig å benekte at Lenin og Stalin var jøder, og lett å forstå hvorfor: alle skrekkgjærningene som jødene begikk i Sovjet-Judea ble begått i deres navn. Men ingen seriøs forsker benekter i dag at Lenin delvis var jødisk av blod. Han var en Kalmuk-jøde, og dessuten B'nai B'rith -broder, hvilket beviser at jødene selv godkjente ham som blodsjøde. Den første forordning han utstedte efter maktovertagelsen var en lov som fastsatte dødsstraff for jødeforfølgelse og antisemittisk propaganda. Det finnes også stærke belegg for at Stalin var jødisk: ikke bare fornavnet, men efternavnet betyr faktisk "Jødesen", altså "sønn av en jøde" på georgisk. I sine revolusjonære dager kalte han seg "Kochba" efter en jødisk opprørsleder mot romerne. Han dyrket vennskapelig omgang kun med jøder, og han giftet seg tre ganger med tre jødinner. Disse to mænns sinnelag og adfærd taler for seg, og deres utseende peker i samme retning.

Lenin var kommet til Petrograd fra sin landflyktighet i Sveits i en plombert jærnbanevogn, hjulpet av halvjøden og høygradsbroderen Bethmann-Hollweg som var rikskansler(!) i Tyskland. Den røde revolusjon i Russland blev i sin helhet bekostet av den internasjonale jødefinans; av jødene og høygradsbrødrene Otto Kohn og Jacob Schiff i New York, av jøden og høygradsbroder Olof Aschberg i Stockholm - noen av verdens rikeste mænn. "Proletariatets" diktatur kalte man det! "Kommunismen" var en abstraksjon med et menneskevennlig skinn der tjente som skalkeskjul for den mest hensynsløse jødiske imperialisme. Alle frimurere i alle land, Norge ikke unntatt, besteborgere ikke unntatt, "arbeidet" lydig og med hundeaktig underdanighet for jødene i deres sataniske fremfærd. Det samme gjør de i dag, bare med den forskjell at man nu har strøket ordet "kommunisme" og satt "demokrati" i dets sted. Ingen av dem kræver at jødene, enkeltvis eller samlet, skal straffes for sine forbrytelser; selv når de innrømmer folkemordet i Russland og andre land som revolusjonen spredte seg til, nekter de å sette det i forbindelse med jødene og frimureriet. De er likeglade med folkemord på gojim, for de mener at bare jødiske liv er noenting værdt. De mange kommunistiske revolusjoner utover på 1900-tallet utgikk fra de samme kretser, den samme usynlige makt. En av verdens grusomste terrorister var jøden og frimureren Bela Kun (Aaron Cohn). Han iværksatte bestialske myrderier i Ungarn i 1919; lot i 1922 på Krim 70 tusen mennesker meie ned med maskingevær; hjalp også de røde i Spania under borgerkrigen med å organisere terror.

Det er livsviktig for våre germanske folk å bryte tausheten som ruger på frimurerordenen i dag slik den alltid har gjort. Vi er blitt advart gang på gang av høygradsmurere som er blitt innviet i hemmeligheten og har ofret seg for å redde sine folk fra den ytterste forbrytelse. Men deres stemmer er blitt borte fordi vi andre ikke forstærker dem og roper budskapet videre. Tyskeren Didler var en av dem som tilhørte de høyeste grader men brøt ut av den Tyske Store Landsloge for å varskue folket og bekjæmpe sammensværgelsen. Han skrev: Vi ber inntrengende om at disse våre åpenbaringer fra de hemmelige selskaper må bli tatt hensyn til selv om de er rystende i sine enkeltheter. Vi ber om dette for folkenes freds skyld... Deres grundregel er å ikle seg alle mulige skikkelser for på tusen forskjellige måter å spille roller som man går ut fra kommer til å vildlede menneskene... Nu står saken slik at i frimureriets nederste grader foregår det ikke noe av større betydning. I de øverste grader derimot hersker den mest raffinerte ondskap og den ytterste grad av egoisme... Hvis den nuværende kurs skal holdes går Europa en katastrofal tid i møte, hvor den nuværende samfunnsbygning helt vil bryte sammen, og frimureriets høyeste grader vil nå sitt demoniske verdensmål, i det alle troner vil styrte sammen, alle regjerende fyrstehus utslettes, og den europeiske universalrepublikk opprettes... Da man utkastet planene for gjennomføring av verdensrepublikken, besto hovedoppgaven i dette: Hvorledes og på hvilken måte man skulle skjule for monarkene og deres regjeringer frimurernes sanne mål, videre hvordan man skulle tilhylle de metoder og veier frimurerne benyttet for å nå sitt mål og hvordan man best skulle ikle dette forbrytersystem et tillitsvækkende og værdig ytre. Ved hjelp av disse midler skulle de godtroende monarker lures og fordrives fra sine troner, regjeringene styrtes og statsmakten komme helt i frimurernes hænder. Man ga derfor ordenen to skikkelser: en ytre full av pomp og prakt, med alle slags seremonier, humane idealer osv., men for de innviede, de betrodde brødre, ble det opprettet et system av skjulte høygrader som danner ordenens kjærne. "Den høye politikk", strebenen henimot verdensherredømmet diskuteres og behandles kun av en liten klikk høygradsbrødre.

Det Didler advarte mot for et århundre siden er i dag virkelighet og hverdag - fordi de brede lag av folket ennu ikke har oppdaget det, fordi de som kunne opplyse folket tier. La oss bringe flere uttalelser fra høygradsbrødre som har hatt mot og samvittighet til å bryte ut av logen og blottlegge dens maktstreben. Carl Heinzen avsier denne dom: Vi har alle kjent mennesker som har gjort seg selv så foraktelige at enhver respektabel mann aller helst unngår dem eller begunstiger deres uskadeliggjørelse. De har dog bestandig funnet støtte og har kjæmpet seg gjennom vanskeligheter med hemmelig hjelp hvor ethvert ærlig menneske ville ha brukket nakken. Til slutt kom man underfund med at de var blitt brødre, medlemmer av frimurerordenen, hvis innflytelse rekker helt inn i fængslene og domstolene. Når den mistanke som ble vakt av påfallende foreteelser blir begrunnet, er tiden kommet til å bytte ut frimurernavnet med forbryterbetegnelsen, og selve ordenen bør få det navn den fortjener: et livsforsikringsselskap for skurker. Frimurerbroder von Knigge skriver i 1816: Frimureriet er et middel til å fremme jødenes hemmelige, esoteriske rike. Den berømte høygradsbroder Garibaldi bekjente: Den vei vi må gå er en forfærdelig vei. Våre hjærter må ikke huse noen slags medlidenhet.

Norske frimurere er under fryktelige trusler pålagt blind lydighet overfor sine overordnede "brødre", som når man bare går høyt nok er jøder og kun jøder. De må adlyde alle ordre og gjør det, også når disse utsletter det norske folk. Det er likevel ikke denne ytre tvang som er farligst. Vi kommer igjen tilbake til logens hypnotisk-esoteriske "kunst". I 1935 brøt den sveitsiske broder av 33. grad og "mester av den høye stol" i storlogen "Voltaire", dr. Conrad Lerich, med frimureriet. Han hadde dette å si om den hemmelige "kunst": Foredragene i logene, som alle er avfattet efter de samme grundsetninger, forårsaker en forandring i broderens tidligere standpunkter, uten tvang og uten at han selv mærker det. Logene tar brødrene i sin åndelige besittelse... Frimureriet lar sine ideer virke slik at de mer og mer gjennomtrenger massene, som en åndelig infeksjon der i tidens løp danner utgangspunktet for og gir støtet til bestemte partier, bestemte lover, ideer og kulturbygg. Det er på denne måten jødevennligheten brer seg ut, som hos de mest entusiastiske, dvs. hos dem hvor sykdommen har nådd en fremskreden tilstand, slår ut i selvutslettende jødetilbedelse.

Svært få mennesker er klar over at den annen verdenskrigs sørgelige utgang i høy grad skyldtes en serie frimurerske sammensværgelser og forræderier, f.eks. mot Mussolini i Italia ved br. Badoglio o.a., ved 33. grads frimurer Mannerheim i Finland, høygradsfrimurer Chiang Kai-Chek i Kina, i Romania og Bulgaria, og i Tyskland selv. Dette må ligge til en annen gang. Jeg vil heller avslutte med noen ord om EU, eller pan-europa-unionen som den opprinnelig ble kalt. Dette er for oss nulevende germanere selve Midgardsormen - Verdensslangen - som har tatt kvælertak på vårt ulykkelige folk og tyner livet ut av det. Mannen som unnfanget ideen om et Pan-Europa var høygradsfrimureren grev Coudenhove-Kalergi. I boken "Totaler Staat - Totaler Mensch" tenkte han seg det nye "europeiske" standardmenneske som en bastard av alle verdens raser, og som menneskehetens "krone" skal jødene sitte. Er du klar over at denne plan fullbyrdes foran dine øyne her og nu? Alle Europas regjeringer er i dag frimurer-regjeringer, og de virker utrættelig for å fullbyrde den ved masseimport av primitive raser fra Afrika og Asia, samt undertrykkelse av vår rasebevissthet. Verdenshistoriens største folkemord var ikke annen verdenskrig eller kommunismen i Russland eller Kina; det foregår i Europa i denne stund.

Sverre